2010-6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi – EK-4 Tanıtım Desteği için Gerekli Belgeler

TANITIM DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Destek başvurusu şirketin üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapılır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirküleri
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazeteleri
 7. Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri
 8. Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi
 9. Tanıtım sözleşmesi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz.)
 10. Fatura ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 11. Ödemelere ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü belgeler ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. (Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.)Medya gerçekleştirme raporu (Televizyon ve radyo reklamları için)
 12. Türkiye’den temin edilen tanıtım malzemeleri için; tanıtım malzemelerinin yurtdışına gönderildiğine dair gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler
 13. Yayın ve dokümanlar (fotoğraf, reklam verilen gazete, dergi örneği, CD vb.)

            Şirketin Yurt Dışı Birimi Bulunmuyorsa ya da Tanıtım Yapılan Ülkede Yurt Dışı Birimi Bulunmuyorsa Sunulması Gereken Diğer Belgeler:

 1. Yurt içi marka tescil belgesi
 2. Yurt dışı marka tescil belgesi ya da yurt dışı marka tescil başvurusuna ilişkin belge ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 3. Bakanlık ve/veya İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

* İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.

 

      ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Yurt içinde düzenlenen belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Yurt dışında düzenlenen belge asıllarının ya da aslı Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından görülmüş örneklerinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
 3. İngilizce belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 4. Kira veya marka tescil desteği çerçevesinde yurt içi şirket belgelerinin ibraz edilmesi durumunda, tanıtım desteği kapsamında ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 5. Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6, 15, 16 ve 17. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

© Akif PARLATAN 500&1715