2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Ekleri (EK 6 (Taahhütname)

EK 6

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

           2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ve/veya gereksiz bir ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte ve anılan Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

 

ŞİRKET/KURULUŞ UNVANI     :

ŞİRKET/KURULUŞ ADRESİ      :

TELEFON/FAKS                             :

VERGİ DAİRESİ                             :

VERGİ NUMARASI                       : 

TİCARET SİCİL NO                     :

TARİH                                               :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*                         :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR         :

ŞİRKET KAŞESİ                             : 

 

 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

 

(Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır)

© Akif PARLATAN 500&1715