2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Ekleri (EK:2-Başvuru Dilekçesi)

EK 2

Tarih: …/…/…

 

………………………..İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

 

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında destek başvurusunda bulunmak istiyoruz. Konuyla ilgili gerekli evraklar dilekçe ekinde yer almaktadır.

            Gereğini arz ederiz.

Şirket Kaşesi:

Yetkili Adı Soyadı:

İmza:

 

□ Desteğe konu Pazara Giriş Belgesi ilk defa alınıyor.   /    □ Belge yenileme.

(İki seçenekten biri seçilmelidir. Belge yenileme ise bir önceki belge ve bir önceki belgenin geçerlilik tarihleri arasında yapılmış ihracatı gösteren gümrük beyannamesi gönderilmelidir.)

Cari takvim yılı içerisinde yapılan ikinci ve sonraki başvurularda; □Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi ve □Ticaret Sicil Gazetesinde değişiklik olmadığını beyan ederiz.

 

EKLER:

(İbraz edilen evraklar sırayla yazılmalıdır.)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

(Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır)

© Akif PARLATAN 500&1715