Değerli kağıt bedelleri (2018 Yılı)

2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri için TIKLAYINIZ…

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:56) DEĞERLİ KAĞITLAR

30.12.2017-30286 (M.) Resmi Gazete

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi      Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 11,00

b) Beyanname 11,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 22,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar 108,00

4-İkamet İzni (Değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 72,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı 18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00

7 – Aile cüzdanları 98,50

8 –(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri 134,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

12 – Motorlu araç tescil belgesi 120,00

13 – İş makinesi tescil belgesi 100,00

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 
 

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© Akif PARLATAN 500&1715