2019 Yılı Değerli kağıt bedelleri

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar

Amaç ve kapsam     31.12.2018-30642 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                 Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı  13,50

b) Beyanname   13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar      133,50

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 89,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45,00

7 – Aile cüzdanları  121,00

8 – (Mülga:30/12/2004- 5281/14.md)                                                                                

9 – Sürücü belgeleri   166,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)   166,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                   

12 – Motorlu araç tescil belgesi   148,50

13 – İş makinesi tescil belgesi   124,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 8,00

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 12,50

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  89,00

17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

2018 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri için TIKLAYINIZ…

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© Akif PARLATAN 500&1715