2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ (İhracat:2009/14)

Course ID

22.11.2009-27414 Resmi Gazete

2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/14)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında; şirket, İhracatçı Birliği, Üretici Derneği ile Üretici Birlikleri’nin desteklenmesine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulamanın belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri ile şirketlerin, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamına alınmak ve mezkur Tebliğ kapsamında desteklenmek amacıyla yapacakları başvurular ile TURQUALITY® Programı’nın desteklenmesine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esnasında uygulanacak hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 40’ıncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

2006/4 sayılı Tebliğ: 24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”i,

Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,

Elektronik imza sertifikası: Nitelikli elektronik imza için kullanılan ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınan elektronik veriyi,

Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, TURQUALITY® internet sitesi üzerinden ulaşılabilen ve 2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin işlemlerin yapılabildiği ortam,

İmzasız kullanıcı: 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuru yapacak olan henüz destek kapsamına alınmamış firma, İhracatçı Birliği, Üretici Derneği ya da Üretici Birliği adına kullanıcı adı ve şifreye sahip olan, elektronik imza sertifikası bulunmayan gerçek kişiyi,

İnternet sitesi: “www.turquality.com” adresinden ulaşılan internet sitesini,

Kuruluş: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nü,

Nitelikli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi,

Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, TURQUALITY® internet sitesi üzerinden ulaşılan ve 2006/4 sayılı Tebliğ’e ilişkin başvuruların yapıldığı, bu başvuruların değerlendirildiği ve değerlendirmeye ilişkin bildirimlerin yapıldığı sistemi,

Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),

TURQUALITY® Sekreteryası: TURQUALITY® Programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla istihdam edilen elemanları,

Uygulama Usul ve Esasları: 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nı,

Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,

Yetkilendirilmiş kullanıcı: 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenen firma, İhracatçı Birliği, Üretici Derneği ya da Üretici Birliği tarafından noter huzurunda Ek-1’de yer alan taahhütnamenin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 5 – (1) Kuruluş ve şirketlerin destek kapsamına alınması ile destek kapsamına alınan Kuruluş ve şirketlerin harcamalarının desteklenmesine ilişkin başvurular; Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuru ile bu başvuru esnasında Sistem tarafından üretilen başvuru formu ve forma eklenmesi gereken belgelerin basılı örneğinin Müsteşarlık/Birlik/ TURQUALITY® Sekreteryası’na ibrazı olmak üzere iki unsurdan oluşur.

(2) Yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle yapılan başvurular, başvurunun basılı örneğinin bulunmadığı durumda da hukuki sonuç doğuracak nitelik taşımakla birlikte; yapılan her başvuruya ilişkin belgenin basılı örneğinin Müsteşarlık/Birlik/TURQUALITY® Sekreteryası’na ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) Sistem üzerinden yapılan başvurular (yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle yapılan başvurular dahil), başvurunun basılı örneği ilgili kuruma ibraz edilmeden işleme konulmayacaktır.

(4) Bu maddenin 1’inci fıkrası çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmenin sonucu, Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılan bildirim ile Kuruluş ve şirketlere bildirilir.

(5) Yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen başvurulara ilişkin inceleme sonucunu gösteren bildirim, kullanıcıların Sistem dâhilindeki hesaplarına; imzasız kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen başvurulara ilişkin bildirim ise bu kullanıcılar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine yapılır. Yapılan bu bildirimlerin kuruluş/şirket tarafından kontrol edilmemesinden veya bildirimlerin şirket/kuruluşa ulaşmamasından bildirimi yapan Müsteşarlık/Birlik/TURQUALITY® Sekreteryası sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 – (1) Kullanıcıların yetkilendirilmesi; kuruluşu/şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından Ek-1’de yer alan taahhütnamenin noter huzurunda imzalanması suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Kullanıcının yetkilendirilmesinin iptal edilmesini teminen, kuruluş ya da şirket tarafından iptal edilmesi istenilen yetkinin öncelikle TURQUALITY® Yardım Masası uygulaması aracılığıyla askıya alınmasının talep edilmesi ve bu yetkinin iptaline ilişkin Ek-2’de yer alan azilnamenin Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekir. Yazılı başvuru yapılmadığı durumda sorumluluk kuruluş/şirkete aittir.

(3) Destek kapsamındaki şirketin ve destek kapsamındaki markaya ilişkin harcama yapma yetkisi bulunan Türkiye’de yerleşik şirketlerin Sistem’de işlem yapabilmesini teminen, şirket başına en fazla iki kullanıcı yetkilendirebilir. Ayrıca, iki markası destek kapsamında bulunan şirketler için kullanıcı sayısı dörde kadar artırılabilir.

Destek Kapsamına Alınma

I. İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması

MADDE 7 – (1) Kuruluşlar, projelerinin 2006/4 sayılı Tebliğ’in 13. maddesi çerçevesinde destek kapsamına alınmasını teminen; imzasız kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruya ek olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru formu ile bu forma eklenmesi gereken belgeleri Müsteşarlığa göndermek suretiyle müracaat ederler.

(2) Müsteşarlık tarafından yapılan inceleme neticesi Sistem üzerinden elektronik ortamda kuruluşlara bildirilir.

(3) Kuruluş, destek kapsamına alınan projesine ilişkin harcamaların ibraz edilebilmesini teminen; yetkilendirilmiş kullanıcısına elektronik imza sertifikası temin eder.

II. Şirketlerin Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması

MADDE 8 – (1) Şirketler, markalarının 2006/4 sayılı Tebliğ’in 14. maddesi çerçevesinde destek kapsamına alınmasını teminen; imzasız kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruya ek olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru formu ile bu forma eklenmesi gereken belgeleri, Müsteşarlığa gönderilmek üzere TURQUALITY® Sekreteryası’na ibraz etmek suretiyle müracaat ederler.

(2) TURQUALITY® Sekreteryası, şirketin başvurusunu Müsteşarlığa iletir. Ön inceleme çalışmasının Müsteşarlık tarafından değerlendirilmesini müteakip, şirkete Sistem üzerinden elektronik ortamda nihai değerlendirme sonucu bildirilir.

(3) Destek kapsamına alındığı ve Stratejik İş Planını göndermesi gerektiği elektronik ortamda bildirilen şirket, elektronik imza sertifikasının teminini müteakip Stratejik İş Planı’nın elektronik kopyasını Sistem üzerinden, basılı örneğini ise doğrudan Müsteşarlığa intikal ettirir.

(4) Stratejik İş Planı’nın Müsteşarlık tarafından onaylandığına dair bildirim şirkete Sistem üzerinden elektronik ortamda gönderilir. Şirket; Stratejik İş Planı’nın onaylandığına dair elektronik bildirimin yapılmasını müteakip, harcamalarını içeren destek başvurusunda bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 9 – (1) Şirketlerin destek kapsamına alınan markalarına ilişkin 2006/4 sayılı Tebliğ’in 10 ve 11’inci maddeleri kapsamındaki harcamaları; Uygulama Usul ve Esasları (Ek-10)’da yer alan belgelerin, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden oluşturulan elektronik dosyanın gönderilmesine ilave olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru yazısının ekinde söz konusu belgelerin basılı örneklerinin Birliğe gönderilmesi suretiyle ibraz edilir.

(2) Kuruluşların destek kapsamına alınan projelerine ilişkin 2006/4 sayılı Tebliğ’in 9’uncu maddesi kapsamındaki harcamaları; Uygulama Usul ve Esasları’nın (Ek-2) ve (Ek-5)’te yer alan belgelerin, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden oluşturulan elektronik dosyanın gönderilmesine ilave olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru yazısının ekinde söz konusu belgelerin basılı örneklerinin Müsteşarlığa gönderilmesi suretiyle ibraz edilir.

(3) Şirketlerin ve kuruluşların destek talepleri, Sistem üzerinden elektronik başvurunun yapılması ve başvurunun basılı örneğinin ibraz edilmesi halinde işleme alınır.

MADDE 10 – (1) Uygulama Usul ve Esasları’nın (Ek-2), (Ek-5) ve (Ek-10)’da yer alan, ilgili Ticaret Müşavirliği’nin onayı gereken ve birden fazla sayıda sayfadan oluşan belgelerin Sisteme eklenebilmesi için her sayfanın ön yüzünde Ticaret Müşavirliği onayının bulunması gerekir.

(2) Ticaret Müşavirliği tarafından belgelerin toplu olarak onaylaması veya sadece arka yüzünün onaylaması durumunda Birlikçe, belgelerin her sayfasının ön yüzüne; toplu onayın Birlik tarafından açıldığı ya da belgenin arka yüzünde onay bulunduğuna dair şerhin düşülmesini müteakip Sisteme eklenmesi gerekir.

MADDE 11 – (1) 2006/4 sayılı Tebliğ’in 29’uncu maddesi uyarınca usulüne uygun başvuru süresi olarak belirlenen 6/18 aylık süreler; ödeme belgelerinin basılı örneklerinin şirketler için Birlik, kuruluşlar için Müsteşarlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınarak değerlendirilir. 6/18 aylık sürenin dolmasından önce yapılan elektronik başvurulara ilişkin basılı başvuruların söz konusu sürenin dolmasını müteakip Birlik/Müsteşarlığa ibraz edilmesi durumu, Anılan Tebliğ’in 29’uncu maddesinde belirlenen usulüne uygun başvuru olarak değerlendirilmez.

MADDE 12 – (1) Kuruluşların/şirketlerin destek başvurularının nihai incelemesine ilişkin bildirim, Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TURQUALITY® Programı’nın Desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Birliklerin TURQUALITY® Programı’nın yürütülmesi konusunda 2006/4 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesi kapsamındaki harcamaları; yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden oluşturulan elektronik dosyanın gönderilmesine ilave olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru yazısının ekinde söz konusu belgelerin basılı örneklerinin Müsteşarlığa gönderilmesi suretiyle ibraz edilir.

(2) Birliklerin TURQUALITY® Programı’nın yürütülmesi konusunda 2006/4 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesi kapsamındaki harcamalarının nihai incelemesine ilişkin bildirim, Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Müeyyide

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden yapılan elektronik başvurularda yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, 2006/4 sayılı Tebliğ’in 34 ve 35’inci maddeleri uygulanır.

Yetki

MADDE 15 – (1) Müsteşarlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden; genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye, Sistemde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve Sistemde gerekli değişiklikleri yapmaya yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce Birlik evrak kaydına giriş yapmış başvurular, Sistem üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılmaksızın işleme alınır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ, 23/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EK 1

…/…/….

TAAHHÜTNAME

              ……… tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/ … sayılı “2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin, ………….. markasına ilişkin olarak, nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla ……………… vergi numaralı ve ……………………………………………………………….. unvanlı şirketimizin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi(ler)

                                                                                                                   İmza – Kaşe

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ              : GÜN/AY/YIL

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ                           : GÜN/AY/YIL

T.C. KİMLİK NO                                                :

ADI SOYADI                                                       :

BABA ADI                                                            :

ANNE ADI                                                           :

DOĞUM YERİ                                                     :

DOĞUM TARİHİ                                                :

CİNSİYETİ                                                          :  

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE             :

CİLT NO                                                              :

AİLE SIRA NO                                                    :

SIRA NO                                                              :

 

İşbu TAAHHÜTNAME altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu/kızı ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

 

 

 (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)

 

DAYANAK:

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (şirketin ünvanı) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

 

EK2

…/…/….

 

AZİLNAME

……… tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/ … sayılı “2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında, ………….. markasına ilişkin olarak, ……………… vergi numaralı ve ……………………………………………………………….. unvanlı şirketimiz adına aşağıda kimlik bilgileri verilen kişiye verilmiş olan yetkiyi azlediyorum.

 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi(ler)

İmza – Kaşe

 

 

                                        T.C. KİMLİK NO        :

                                        ADI SOYADI               :

                                        BABA ADI                    :

                                        ANNE ADI                    :

                                        DOĞUM YERİ             :

                                        DOĞUM TARİHİ        :

                                        CİNSİYETİ  :

                                        NÜFUSA KAYITLI

                                        OLDUĞU İL/İLÇE       :

                                        CİLT NO                      :

                                        AİLE SIRA NO            :

                                        SIRA NO                      :

 

© Akif PARLATAN 500&1715