2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge

Course ID

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA AİT GENELGE(02/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

DAYANAK, AMAÇ ve TANIMLAR

Dayanak

MADDE 1- (1) İşbu Genelge, 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 – (1) İşbu Genelgenin amacı, 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”in uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 2008/2 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ilave olarak işbu Genelgede geçen;

Tebliğ: 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”i,

Yurtdışı birim: Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışındaki ofis, mağaza, depo, şube ve showroomları ile büyük mağazalar (department store) ve marketlerde kiraladıkları dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), raf, reyon ve gondolu,

Harcama yetkisi verilen şirket: İşbu Genelgenin 15 inci maddesinde sayılan şartları haiz ve Bakanlıkça ortaklık yapısı onaylanmış olan şirketleri

İlişkili kişi:

a) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin kendi ortaklarını,

b) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

c) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

d) Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

e) Ortakların eşlerini,

f) Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını

Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,

Kayıtlı elektronik posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

I. DESTEK KAPSAMINA ALINMA

I.I. Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin Destek Kapsamına Alınması

MADDE 4 – (1) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği (TURQUALITY® Sekretaryası)’ne müracaat etmeleri gerekir. Başvuru formu ve eki belgeler TİM Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

(2) Tasarımcı şirketlerinin Tebliğ’in 4 üncü, tasarım ofislerinin Tebliğ’in 5 inci maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için tasarımcının şirket ortağı olması gerekir. Tasarımcı tarafından üye olunan ilgili mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir.

(3) 1 inci fıkra kapsamında ibraz edilen belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme neticesinde şartları haiz olduğu belirlenen tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin;

a) Stratejik planlama (İş planları),

b) Marka Yönetimi,

c) Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,

d) Tasarım süreç yönetimi (Bilgi sistemleri yönetimi bu kapsamda değerlendirilir),

e) Organizasyon ve insan kaynakları

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen Bakanlık tarafından Tasarım Destek Komitesi’nin de istişari nitelikteki görüşü alınmak suretiyle gerçekleştirilen nihai inceleme sonucunda destek kapsamına alınıp alınmadığı hususu belirlenir ve ilgili tasarımcı şirketine ve tasarım ofisine bilgi verilir.

(4) Destek kapsamına alınan tasarımcı şirketi ve/veya tasarım ofisi, desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin destek süresi içerisinde olması halinde desteklerden yararlandırılır.

 

I.II.   İşbirliği Kuruluşlarının Destek Kapsamına Alınması İşbirliği Kuruluşu Projeleri ve Tasarım Yarışmaları

MADDE 5 – (1) Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; İşbirliği kuruluşlarının, projelerinde tasarım yarışmalarının düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerin de yer alması halinde, başvurularını her yılın Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa iletmiş olmaları gerekir. Bakanlık Ek 8 de belirtilen hususları da dikkate alarak bütün başvurularla ilgili yapacağı değerlendirme neticesinde bir sonraki takvim yılına ilişkin desteklenecek tasarım yarışmalarını belirler.

(2) Özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının projelerini destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(3) Tasarım yarışmalarına ilişkin, işbirliği kuruluşları tarafından yapılacak reklam, tanıtım ve basın duyuruları gibi her türlü yazılı, görsel iletişim materyallerinde ve organizasyonlarında Bakanlık ve Turkey: Discover the Potential logolarına yer verilmesi ve organizasyondan en az 15 (on beş) gün önce Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

MADDE 6 – (1) Tasarımcılar, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60 (altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

(2) Tebliğ’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Ek 7 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

(3) Bakanlık; Ek 11 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın Haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

(4) Bakanlığın yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben ilgili işbirliği kuruluşu, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.

(5) Bakanlık tarafından belirlenen tasarımcıların başvurularında belirtilen eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur. Yurtdışı eğitimleri onaylanan tasarımcıların onay tarihinden önce, onaylanan eğitim programı kapsamında gerçekleştirdikleri ön ödeme mahiyetindeki yurtdışı eğitim giderleri de destek kapsamında değerlendirilebilir.

(6) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile ilgili işbirliği kuruluşu arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;

a) Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile ilgili işbirliği kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,

b) İlgili işbirliği kuruluşu izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,

c) Eğitim görmekte olduğu okuldan, Bakanlık tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,

d) Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, işbu Genelge kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,

e) (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği

gibi hususlara yer verilir.

(7) Bu madde uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere ilgili işbirliği kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

 

I.III.   Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Destek Kapsamına Alınması

MADDE 7 – (1) Tebliğ’in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuruda bulunan şirketler için Bakanlıkça yapılacak ön inceleme esnasında şirketlerin;

a) Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

b) Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi,

c) Proje ekibinin niteliği alanlarındaki yetkinlikleri ile

ç) Proje bütçesinin firma mali yapısına uygunluğu

d) Projenin tasarım ve ürün geliştirmeyle doğrudan ilgili olup olmadığı

hususları tespit edilir.

(2) Ön inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık, ön inceleme raporu çerçevesinde ve gerekli görülmesi durumunda konuya ilişkin Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşünü dikkate alarak, başvuru sahibi şirketin projesinin destek kapsamına alınıp alınmadığını belirler.

(3)Tebliğ’in 6/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen destek kalemleri için Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Başvuru Formunun ilgili yılı için şirket tarafından belirtilen bütçe limitleri esas alınır. Şirket, en az 6 (altı) aylık sürelerle destek süresi boyunca en fazla 3 (üç) kez söz konusu bütçe limitleri ve projeye ilişkin diğer hususlara yönelik Bakanlığa revize başvurusunda bulunabilir. Şirket, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren ilk 6 (altı) ay revize başvurusu yapamaz.

(4) Tebliğ’in 6/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen destek kalemleri için Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Başvuru Formunun ilgili yılı için şirket tarafından belirtilen tahmini bütçe üst limitini aşmamak ve rayice uygun olmak şartıyla;

a) tasarımcı/modelist/mühendis istihdamına ilişkin yapılan kişi ve sayı değişiklikleri,

b) Proje Başvuru Formunun ilgili yılı için belirtilen türdeki alet/teçhizat/malzeme/yazılım ürünlerinin adet, model, sürüm ve birim fiyatında oluşan değişiklikler,

c) kişi ve seyahat sayısı, güzergâh, internet sitesi hususlarındaki değişiklikler

Proje revizyonunu gerektirmez.

(5) Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın ret bildirim tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.

(6) Tebliğ’in 6/B maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler başvuru formu ve eki belgelerle birlikte üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) başvuruda bulunurlar.

 

II.   DESTEKLENECEK FAALİYETLER

II.I. Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tanıtım Faaliyetleri ve Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

MADDE 8 – (1) Ek 9 da sayılan tanıtım faaliyetleri desteklenir. Bu çerçevede;

a) Tanıtım faaliyetleri kapsamında,

 • Konaklama giderleri,
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 • Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,
 • Yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları,
 • Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.

b) Konferans, kongre, panel ve seminer katılımı amacıyla yapılan ulaşım giderleri ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile sınırlı olmak kaydıyla desteklenir.

c) Prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir. Prodüksiyon giderleri, katalogların yurtdışı edildiğinin ispatlandığı veya tanıtım filminin yurtdışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

c)  Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi/tasarım ofisi veya harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olarak değerlendirilmeyen bayi/temsilci tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki tasarımcı şirketi/tasarım ofisine veya harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmek ve üçüncü şirketle bayi/temsilci arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda desteklenebilir.

d) Yurt içinden temin edilen tanıtım malzemelerinin hedef pazarlara bedelsiz olarak gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmelidir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu malzemelerin, firmanın organik bağı bulunan yurtdışı şirketine gönderilmesi halinde gümrük beyannamesinin bedelsiz düzenlenme şartı aranmaz.

(2) Destek kapsamındaki şirketlerin katılım sağladıkları yurtdışı fuarlara ilişkin;

a) Fuar katılım bedeli, yer kirası, standa ilişkin giderler, nakliye ve fuar katılım sözleşmesinde yer alan diğer zorunlu giderleri desteklenir.

b) Tanıtım faaliyetleri kapsamında,

 • Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine katılım giderleri,
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,
 • Afiş/broşür/el ilanı giderleri,
 • Gazete/dergi reklamları giderleri,
 • Katalog/kartela giderleri,
 • Elektronik ekran giderleri,
 • Billboard/pano/tabela giderleri,
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı giderleri,
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme giderleri,
 • Defile/show/kokteyl giderleri,
 • Satışa konu    olmayan    ve    üzerinde    markanın    yer    aldığı   promosyon(tanıtım) malzemelerine ilişkin giderleri desteklenir.

(3) Fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK 4-B Formunun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından doldurulması gerekmektedir. Anılan formun doldurulmasını teminen fuar tarihinden asgari 7 gün önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi’ne yazılı başvuru yapılır. Fuar başlangıç tarihine 7 günden az zaman kala yapılan başvuruların yerinde incelenmesi hususu Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından değerlendirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi düzenlediği EK4-B Formunu İBGS’ye intikal ettirilir.

(4) Bakanlık tarafından gözlemci görevlendirilen yurtdışı fuarlarda, fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK 4-B Formunun gözlemci tarafından doldurulması gerekmektedir. Anılan formun doldurulmasını teminen fuar tarihinden asgari 7 gün önce markalasma@ekonomi.gov.tr adresine başvuru yapılır. Gözlemci görevlendirilen fuarlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirim yapılmaz. Gözlemci, düzenlediği EK 4-B Formunu Bakanlığa intikal ettirir. Bakanlık, gözlemci görevlendirilen fuar listesini ekonomi.gov.tr internet adresinde yayınlar.

(5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelemenin gerektiği fuarlara ilişkin,

a) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle görev yapamadığı durumda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden söz konusu durumlara ilişkin yazı alınması,

b) Fuar başlangıç tarihinden önce Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisine usulüne uygun başvuru yapıldığı halde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden kaynaklanan sebepler ile fuarın yerinde incelenememesi durumunda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden söz konusu durumlara ilişkin yazı alınması,

c) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı yerler ile Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde Bakanlık Temsilcisinin de bulunmaması hallerinde EK 4-B Formunun ibrazı talep edilmez.

 

Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi

MADDE 9 – (1) Tasarımcı şirketi ve tasarım ofislerinin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir. Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi ve tasarımcı ofisi ile harcama yetkisi verilen şirketin kendi bayi/temsilcisinden sağladığı kiralama hizmeti destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) Yurtdışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenmesi için öncelikle kira giderlerinin destek kapsamında olması

(3) Farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir. Brüt kira kapsamında zorunlu vergiler dahil temel kira giderleri

(4) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin yurt dışı birimlerinin,

 • Marka ve logoyu gösterir tabela,
 • Kepenk sistemi,
 • Kamera güvenlik sistemi,
 • Ürünler için güvenlik sistemi,
 • Alarm sistemi,
 • Yer ve duvar döşemeleri,
 • Kartonpiyer / alçıpan / boya / badana,
 • Işıklandırma sistemi ve malzemeleri,
 • Merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı,
 • Raf ve dolap
 • Vitrin,
 • Montaj/Demontaj, İşçilik harcamaları
 • Profil askılık,

harcamaları demirbaş/dekorasyon giderleri kapsamında desteklenir.

(5) Yurtiçinden temin edilen kurulum/dekorasyon malzemelerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için bunların yurtdışı birime bedelsiz olarak gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Tedarikçi firmadan doğrudan temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri için yurtdışına bedelsiz gönderim şartı

(6) Yurtdışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen, söz konusu birimin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelenerek Ek 4 de yer alan “Kiralanan Birimin Yerinde İncelemesi” formu doldurulur ve ilgili İBGS’ye gönderilir.

(7) Birbirinin benzeri ve çok sayıda raf/reyon/gondol kiralanması halinde örneklem üzerinden yerinde inceleme yapılabilir. Raf/reyon/gondol dışındaki birimlerin her biri için Ek 4’de yer alan ilgili formun düzenlenmesi zorunludur.

(8) İlgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelemesi yapılan ve Ek 4 de yer alan formun düzenlendiği bir yurtdışı birimin sözleşmesi yenilendiğinde; adres veya alanda bir değişiklik yoksa, yeni sözleşmeye ilişkin yerinde inceleme yapılmasına gerek olmaksızın kira harcamaları

(9) Desteklenmekte olan bir birimin kapanması/taşınması halinde, Bakanlık, İBGS ve ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine 1 (bir) ay içerisinde bildirimde bulunulması Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

 

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi MADDE 10 – (1) Tasarım şirketleri ve tasarım ofislerinin markalarının;

a) Yurtdışında tescil ettirilmesi ve tescilin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri),

b) Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri),

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri)

destek kapsamındadır.

(2) Tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da

(3) Destek başvurusu, patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili/marka tescilinin yenilenmesi başvurusunun sonuçlanması beklenmeksizin yapılabilir.

 

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 11 – (1) Harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcıların ve modelistlerin brüt ücretleri desteklenir.

(2) Tasarımcı ortaklara ödenen brüt ücret ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) İstihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı ve modelistlere ilişkin işveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez.

 

Danışmanlık Desteği

MADDE 12 – (1) Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında; tasarımcı şirketi ve tasarım ofisleri ile bunların harcama yetkisi verdiği şirketlerin Ek 10 da sayılan hizmetleri alanında yetkin ve harcamaya konu danışmanlık hizmetini verme kapasitesine sahip ve ilişkili kişi olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarrufta bulunma yetkisi tanınan ortaklıklardan danışmanlardan satın alması gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde söz konusu yetkinlik, danışman şirketin daha önce yapmış olduğu faaliyetler, projede görev alacak danışmanların eğitim durumları ve iş tecrübeleri dikkate alınarak incelemeci kuruluş tarafından tespit edilir.

(2) Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Bakanlık, alınan danışmanlık hizmetlerinin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep Söz konusu rapora ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

 

II.II.   İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi

MADDE 13 – (1) İşbirliği kuruluşlarının düzenleyecekleri tasarım yarışmalarına ilişkin gerçekleştirecekleri Ek 2’de yer alan listedeki harcamaları desteklenir. Destek kapsamına alınan tasarım yarışmalarına yönelik onay tarihinden önce gerçekleştirilen harcamalar da destek kapsamında değerlendirilebilir.

(2) 1 inci fıkra kapsamında desteklenmeyen faaliyetler için sponsorluk desteği sağlanabilir.

(3) Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında destek ödemesi yalnızca ilgili işbirliği kuruluşuna yapılır. Destek ödemesinin yapılabilmesi için harcamaya ilişkin faturanın destekten faydalanan tasarımcı adına düzenlenmesi ve ödemenin ilgili işbirliği kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir.

 

II.III.   Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi 

MADDE 14 – (1) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt ücretleri desteklenir. Tasarımcı tarafından üye olunan ilgili mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir. İşveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt ücret kapsamında değerlendirilmez.

(2) Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin;

a) Ek 3 de belirtilen alet, teçhizat, malzemelerden Bakanlıkça uygun görülerek Proje kapsamında onaylananların satın alma giderleri (ikinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez),

b) Ek 3 de belirtilen yazılım ürünleri ile söz konusu ürünlerin üst versiyonlarından Bakanlıkça uygun görülerek Proje kapsamında onaylananların satın alma ve kiralama giderleriyle lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,

c) Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi,

d) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri

desteklenir.

(4) Bakanlık, alınan alet/teçhizat malzemenin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep Söz konusu rapora ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(5) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi İzleme ve Değerlendirme Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletir. Şirket proje süresince yılda bir kez Bakanlıkça yerinde incelenir ve projeye ilişkin değerlendirme raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor uyarınca şirket destek kapsamından çıkarılabilir.

(6)Tebliğ’in 10 uncu maddesi uyarınca destek süresinin uzatılması talebi bulunan şirket, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Başvuru Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi 2 (iki) yıl uzatılan şirket tarafından ilgili Formda belirtilen bütçe limitleri ve projeye ilişkin diğer hususlara yönelik ilave 1 (bir) revizyon başvurusunda bulunabilir.

 

II.IV.  Harcama Yetkisi

MADDE 15 – (1) Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketlerle organik bağı bulunan şirketlere harcama yetkisi verilebilir.

(2) Organik bağ aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde oluşmuş sayılır:

a) Kapsama alınan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,

b) Kapsama alınan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket,

c) Kapsama alınan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin %51’ine sahip şirket

harcama yetkisi verilebilecek şirkettir.

(3) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması kaydıyla kurulabilmesi zorunluluğunun bulunduğu ülkelerde, geri kalan hissenin tamamının destek kapsamında bulunan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirkete ait olması gerekmektedir.

(4) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin 1 inci fıkrada sayılan şartları haiz yurtdışı şirketine harcama yetkisi verilebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsoloslukça, yurtdışı şirketin kuruluşunu ve hisse yapısını gösterir sözleşme/sicil kaydına ilişkin belgelerin onaylanması gerekmektedir.

(5) Harcama yetkisi verilen yurtdışı şirketi sadece destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin ortaklık payı oranında desteklerden yararlandırılabilir. (Örneğin kapsamdaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin yurtdışında bir şirkete % 70 ortak ise bu şirket harcama yetkisi alabilir ancak harcamaları %35 oranında desteklenir.)

MADDE 16 – (1) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin Tebliğ’de sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için; harcama ve ödemelerin destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket veya harcama yetkisi verilmiş şirket tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(2) Harcamanın destek kapsamında bulunan şirketi imza sirkülerinde belirtilen ve temsil ve ilzama yetkisi bulunan kişiler tarafından yapılmış olması halinde, daha sonra şirketin bu kişilere ödeme yapması

(3) Destek ödemesi her halükarda destek kapsamında bulunan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirkete yapılır.

II.V.  Başvuru ve Ödeme 

MADDE 17 – ((1) İşbu Genelgede belirtilen harcama belgelerinin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri tarafından en geç on iki ay içinde ve şirketler tarafından en geç altı ay içinde; üyesi oldukları İBGS’ye, işbirliği kuruluşları tarafından en geç altı ay içinde doğrudan Bakanlığa ibraz edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürelerin hesaplanmasında, harcama belgelerinin tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler için İBGS, işbirliği kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

(3) Bakanlık ve İBGS tarafından yapılan inceleme neticesinde ibrazı talep edilen eksik bilgi/belgelerin; tasarımcı şirketlerine, tasarım ofislerine, şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlık ve İBGS’ye ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. Üç aylık süre Bakanlık/İBGS evrak çıkış tarihiyle başlar; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşlarının bildirim üzerine verdiği cevabın Bakanlık/İBGS evrak kaydına girmesi ile sona

(4) Çek ile yapılan ödemelerde süre, çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki ödeme tarihi esas alınarak hesaplanır.

(5) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayı bulunmayan belgelerle birlikte yapılan başvurular başvuru ve eksik tamamlama sürelerini kesmez.

MADDE 18 – (1) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için destek ödemesi yapılacak tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirket Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirket borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.

(2) Destek ödemesi yapılacak tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilir. Bakiye varsa tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete ödeme yapılır.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

II.VI.  Başvuru Esnasında Sunulması Zorunlu Olan Harcama Belgeleri

MADDE 19 – (1) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarının (a) ve (c) bentleri, 6 ncı maddesi ile 6/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan destek başvuruları, ulaşım giderlerine ilişkin destek başvuruları saklı kalmak şartıyla harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. 6/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılan seyahatlere ilişkin destek başvuruları, ulaşımın uçak ile yapıldığı durumlarda ulaşımda kullanılan bilet ve ödeme belgesi; tren, gemi veya otobüs ile yapıldığı durumlarda ise bilet ibraz edilmeden yapılamaz.

(2) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarının (b) bentleri kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

(3) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarının (d) bendi ile 6/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamaya ilişkin sözleşme, fatura/maaş bordrosu ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

(4) Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamalara ilişkin fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. Yurtdışı yaşam desteği kapsamında yapılan destek başvurularında ödeme belgesi ibrazı yeterlidir.

(5) Tebliğ’in 6/B maddesi kapsamında yapılan destek başvuruları, destek kapsamına alınacak şirket ve tasarım hizmetinin alınacağı firmaya ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü)’nden alınacak uygunluk yazıları ile harcamalara ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

(6) Destek türüne göre zorunlu tutulan harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusu esnasında ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 20 – (1) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemenin Bankacılık sistemiyle yapılması gerekmektedir.

(2) Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi’nin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekmektedir.

(3) Satın alınma işlemi yurtiçinde, ifası yurtdışında gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen hizmetlere yönelik başvurularda destek hesaplamalarına KDV tutarı dahil edilmez. (birimlerin kurulum/dekorasyon işlemlerinin yurtdışında yapılması, fuar stantlarının yurtdışında kurulması vb.)

Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onaylanması

MADDE 21 – (1) Yurtdışında düzenlenen belgelerin (fuar katılım belgeleri hariç) ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi’ne onaylatılır. Yurtdışında düzenlenen belgelerin onaylatılmasına ilişkin hususlar ve onay zorunluluğunun istisnaları Ek 1 de belirtilir.

(2) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin belgelere ilişkin verdiği onay; belgenin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve harcamanın ortalama rayice uygun olduğu hususlarını kapsar.

(3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı yerler ile Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde Bakanlık Temsilcisinin de bulunmaması durumunda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onayı gerektiren belgeleri ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.

(4)Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı ülkelerde ise onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık Yetkilidir.

(5) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise, harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır.

(6) Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

(7) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır.” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve belgenin iple bağlanmak suretiyle mühürlenmesi yeterlidir.

II. DİĞER HÜKÜMLER

Müeyyide

MADDE 22 – (1) Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ile Tebliğ’in 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketlerin bahse konu başvuruları süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

(2) Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(3) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi destek kapsamına alınan şirketlerin, başka bir kamu kurum veya kuruluşundan bu Tebliğ kapsamında yer alan aynı harcama kalemleri için destek aldığının tespiti halinde söz konusu harcama için bu Tebliğ kapsamındaki destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Bu tespitin ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi durumunda işbu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde işlem yapılır.

(4) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından satın alınan alet/ teçhizat/malzeme/yazılımın tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında kullanıldığı, destek süresi içinde satıldığı veya kiraya verildiği, istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendisin tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında istihdam edildiği tespit edilen şirkete sağlanan destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu fıkrada sayılan fiiller tekrarlandığı halde, şirkete sağlanan ilgili destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır, destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket destek kapsamından çıkarılır.

Uygulama

MADDE 23 – (1) Tebliğ’in 7 nci maddesinde yer alan Tasarım Destek Komitesinin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

KEP Adresinin Kullanımı

MADDE 24 – (1) İBGS/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 25 – (1) İşbu Genelge eklerinde değişiklik yapmaya, bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) İşbu Genelge onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1 – 10/05/2018 tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – 10/05/2018 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı 10/05/2018 tarihinden sonra yapılan faaliyetlere ilişkin müracaatlar için yürürlükten kaldırılan Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 – İşbu Genelgenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 26/04/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31/05/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

© Akif PARLATAN 500&1715