Kaçakçılıkla Mücadele (5607 Sayılı) Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Course ID

26.03.2014-28953 Resmi Gazete

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri,

b) Alıkoyma: 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın alıkonulmasını,

c) Depolama yeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan aracın muhafaza edildiği yerleri,

ç) Elkoyma: 5607 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yakalanan akaryakıta elkonulmasını,

d) Elkoyan/Alıkoyan idare/birim: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idareyi/birimi,

e) Gümrük idaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

f) Gümrük mevzuatı: Gümrük idarelerince gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,

g) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,

ğ) Kaçak akaryakıtın değeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan akaryakıtın ihraç eşyası olması halinde FOB kıymetini, ithal eşyası olması halinde CIF kıymetini veya varsa mahkemece belirlenmiş değerini,

h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ı) Rayiç bedel: Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedelini,

i) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

j) Ulusal marker: Kurumca belirlenmiş Akaryakıt türlerine; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Elkonulan Akaryakıtın Tespiti, Numune Alınması ve

Muhafazasına İlişkin İşlemler

Numune alınması ve analizi

MADDE 4 – (1) Kurum tarafından veya denetimle yetkili diğer personel tarafından yapılan denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler için Ek-1’deki Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilir ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir.

(2) Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt için numune alınmaz. Ancak niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen ilgili standartlarda belirtildiği şekilde numune alınarak analiz yaptırılabilir.

(3) Numuneler gümrük idaresince saklanır. Saklama süresince, mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar istenir.

Akaryakıtın teslimi ve muhafazası

MADDE 5 – (1) Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Ek-2’deki Kaçak Akaryakıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara, kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilir. İl özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit ederler.

(2) İl özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar, teslim edilen ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nev’i ve niteliği değişmeyecek, diğer ürünlerle karışmayacak, değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve bunların temini için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

(3) Elkonulan akaryakıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, akaryakıtı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadır. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü akaryakıtın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili davaya müdahil gümrük idaresine bildirilir.

(4) İl özel idaresi veya defterdarlığa teslimi mümkün olmayan akaryakıt ile muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren akaryakıt veya söz konusu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıt, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya defterdarlık tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilir.

(5) LPG’nin teslimi öncelikle il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara yapılır. Depolama için hazırlıkların tamamlanamamasından dolayı bu yerlere teslimi mümkün olmayan LPG’nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına bu birimlerce tutanak karşılığı gerçekleştirilir.

(6) Yukarıdaki fıkralara göre teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yediemine teslim edilir.

Analiz sonrası muhafaza

MADDE 6 – (1) İl özel idareleri veya defterdarlıklar tarafından muhafaza edilen kaçak akaryakıtın muhafaza koşulları, alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuvar sonuçlarına göre yeniden belirlenebilir.

(2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuvar raporunda ulusal marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmiş ise bu numunenin alındığı ürün, sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Ürün sahibi teslim almadan önce numune alma ve analiz yapma hakkına haizdir.

(3) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakıt ürünlerinden laboratuvar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenenler, tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı alındıktan sonra müstakil muhafaza imkanı bulunmayan söz konusu ürünlerden cinsi ve nitelikleri aynı olanların; teknik-ekonomik özellikleri bozulmayacak, piyasa değerleri düşmeyecek ve alıcılar tarafından kabul edilmesine engel olmayacak şekilde birleştirilmek suretiyle saklanması yoluna gidilebilir.

(4) Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair muayene raporu gelen ürünler de tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı verildikten sonra; cins ve nitelik bakımından aynı olmak, teknik-ekonomik özellikleri bozulmamak kaydıyla birleştirilmek suretiyle muhafazası mümkündür.

(5) Numune alınmayan ve laboratuvar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye kararı verilene kadar muhafazasında dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elkonulan Akaryakıt İçin Yapılacak Masrafların

Karşılanmasına İlişkin İşlemler

Elkonulan akaryakıt için yapılacak masrafların karşılanması

MADDE 7 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesi

MADDE 8 – (1) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren;

a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuzuncu gün dahil,

b) Akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda, teslim alma tarihine kadar,

geçen süre kaçak akaryakıtın muhafaza süresidir.

(2) Kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti;

a) Kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir olarak,

b) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için (a) bendindeki ücretin yarısı oranında,

uygulanır.

(3) Ücret hesabında, kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.

(4) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde otuzunu geçemez.

(5) Depolama hizmetleri muhafaza süresi içerisinde değerlendirilir.

(6) Kaçak akaryakıtın yediemin olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir.

(7) Sahibine yediemin olarak verilen kaçak akaryakıt için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen kaçak akaryakıt için, mevzuatlarında muhafaza ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde, muhafaza ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

Tasfiye edilen kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti

MADDE 9 – (1) Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde, satış bedelinin yüzde onbeşi muhafaza ücreti olarak esas alınır ve il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir. Ödenecek bu tutar hiçbir şekilde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki azami haddi geçemez.

(2) Elkonulan kaçak akaryakıtın tahsisi halinde, eşyayı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler bu Yönetmelik hükümlerine göre kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenir.

(3) Kaçak akaryakıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda, söz konusu ücret muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılır.

Nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları

MADDE 10 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafaza edileceği yere kadar elkonulan araçla naklinin mümkün olması veya muhafaza edecek kuruma ait uygun araç bulunması durumlarında öncelikle bu imkanlar kullanılır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre naklinin mümkün olmaması durumunda, elkonulan kaçak akaryakıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslimine kadar yapılması zorunlu nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları için teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” düzenlenir ve “Harcama Talimatına” bağlanır. “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” il veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifeleri dikkate alınarak, yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir.

(3) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık, harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını gerçekleştirir. Söz konusu harcamaların gerçekleştirilmesinde, mal veya hizmet alımını yapan birimler, bu işlemlerin yasal mevzuata uygunluğundan sorumludurlar.

Piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı

MADDE 11 – (1) Mal ve hizmet alımında;

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olduğunun belgelenmesi,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş olması,

durumlarında, mal ve hizmet alımı piyasa fiyat araştırması yapılmadan bu yerlerden gerçekleştirilebilir.

Ödeme belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler

MADDE 12 – (1) İl özel idaresi veya defterdarlıkça düzenlenen harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin; fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Harcama Pusulası”, varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur ve ödeme işlemleri sonuçlandırılır.

İl özel idareleri ve defterdarlıklarca yapılacak diğer masrafların karşılanması

MADDE 13 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi kapsamında; tank, depo yapımı, alımı ve kiralanması, araç-gereç ve teknik cihazların alımı, kiralanması ile güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri zorunlu hizmetlerin alınması ve yaptırılmasında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yapılacak masrafların karşılanması

MADDE 14 – (1) 5607 sayılı Kanunun 16/A maddesi veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaçak Akaryakıtın Tasfiyesine İlişkin İşlemler

Akaryakıta ulusal marker temini ve eklenmesi

MADDE 15 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsisi yapılarak tasfiye edilecek akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere ulusal marker eklenmez.

(2) Satış suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı satın alanların, akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir. Satışı yapılan akaryakıta eklenecek ulusal marker, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre eklenmek üzere satış yapılan kişilere teslim edilir.

Kaçak akaryakıtın tahsisi

MADDE 16 – (1) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça en az üç kişiden oluşan tahsis komisyonu oluşturulur. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler akaryakıtı teslim almakla sorumlu idareden, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunurlar.

(2) Tahsis edilecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın miktarı, aynı yere daha önceki tahsis miktarları ve tahsis edilen akaryakıtın zamanında teslim alınıp alınmadığı hususları göz önüne alınarak, komisyonca tahsis kararı alınır. Tahsis kararları il özel idarelerinde genel sekreter, ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından onaylanır.

(3) Elkonulan kaçak akaryakıt, öncelik sırasına göre;

a) Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere,

b) Akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere,

c) Akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere,

kullanım amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilir.

(4) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, gümrük idarelerine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir. İhtiyaç fazlası akaryakıt olması durumunda ikinci fıkra hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.

(5) Tahsisi yapılan akaryakıt muhafaza edildiği yerden, tahsis yapılan birim tarafından onbeş gün içerisinde teslim alınır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan akaryakıta ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsisi yapılır.

(6) Tahsisi yapılan akaryakıt için 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıtın satış suretiyle tasfiye usulü

MADDE 17 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun çıkan ve 16 ncı madde hükümlerine göre tahsis edilemeyen kaçak akaryakıtın tasfiyesi, türlerine göre aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel idaresince veya defterdarlıkça 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun açık teklif ve pazarlık usulünü düzenleyen 45 ila 51 inci maddeleri emsal alınarak yapılır. 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmaz. Tasfiye için ilan, miktarın büyüklüğüne göre mahalli ve/veya ülke çapında çıkan gazetelerde ve il özel idaresi veya defterdarlık internet sayfasında duyurulmak suretiyle yapılır. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde altmış beşinden aşağı tespit edilemez.

1) Açık teklif veya pazarlıkla satış ihalesine katılacakların 5015 veya 5307 sayılı Kanun hükümlerine ve akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir.

2) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde gerçekleştirilir.

3) Satış yapılan lisans sahibi, mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar arasında sayılması halinde ürüne; mühür altında taşımak kaydıyla 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak marker katmakla yükümlüdür.

b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında sayılan ve akaryakıta dönüştürülmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan madenî ve baz yağ, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler de (a) bendinde belirtilen usulle satılır. Ancak, bunların satış ihalesine sadece benzeri ürünlerin ithali için Kurumdan alınan uygunluk belgesi sahipleri katılabilir. Söz konusu ürünlerin tahmini satış bedeli; dönüştürülmemiş ürünlerde ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin yüzde altmış beşinden, dönüştürme işlemi yapılmışlarda ise dönüştürülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin yüzde kırkından aşağı belirlenemez.

(2) Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıtın rafinerilere teslimi

MADDE 18 – (1) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olamaz.

(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Kurum tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde, bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılarak tasfiye edilir.

(3) Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

Gümrük idaresine terkedilen veya terkedilmiş sayılan akaryakıtın tasfiyesi

MADDE 19 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesi uyarınca gümrüğe terk edilen veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar öncelikle gümrük idarelerinin kullanımına, ihtiyaç fazlası akaryakıt ise kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca tahsis edilemeyen akaryakıt ise 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre tasfiye edilir.

Sahibine iade

MADDE 20 – (1) Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenir.

(2) Tahsis edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir.

Yakalanan kaçak akaryakıta ait işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesinde, elkonulduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren kaçak akaryakıt hakkında daha önce verilmiş bir tasfiye kararı olması, tasfiye işlemlerine başlanmış olması veya bu süreler içinde karar verilmemesi hallerinde, akaryakıt bu Yönetmelik hükümlerine göre derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek akaryakıttan numune alınır, numune alınması mümkün değil ise, akaryakıtın her türlü ayırt edici özelliği tespit edilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

© Akif PARLATAN 500&1715