– İhracı Kayda Bağlı Eşyalar

Tarih
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 06.06.2006-26190 Resmi Gazete
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: İHRACAT2006/7)
 
MADDE 1 – (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlımallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1)(Değişik:01.08.2013-28725 R.G.İhracat:2013/5) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
EK      İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ
1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
2-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ‘ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,
4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,
6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,
8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
9-Meyan kökü,
10-Ham lületaşı ve taslak pipo,
11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,
12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,
13-Orijinal bağırsak,
14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,
15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),
16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),
17-Çinko hurda ve döküntüleri, (11.07.2017-30121/ İhracat:2017/8 ile değişik)
18-Blok mermer.

19 – Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90),

20 – Kornişonlar (0707.00.90.00.00).

21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),”(26.12.2007-26738 / İhracat:2007/13 ile değişik)
22- Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10).”(26.12.2007-26738 / İhracat:2007/13 ile eklenmiştir.)
23- Mercimekler (GTİP No: 0713.40).
24 – Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005)” (30.09.2010-27715 /İhracat 2010/11 ile eklenmiştir)
25 – Geri Kazanılmış Kâğıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP NO:4707) (11.07.2017-30121/ İhracat:2017/8 ile değişik)

26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) (01.08.2013-28725 R.G. -İhracat 2013/5 ile eklenmiştir)

27 – Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00) (11.03.2016-29650 R.G. İhracat 2016/2 ile eklenmiştir)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.