Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2007/36)

Course ID

21.10.2007-26677 Resmi Gazete

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2007/36)

                MADDE 1 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (a), (d) ve (j) bendleri ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listede (Ek 1) belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde, ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde ithalat denetimi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılır.

                MADDE 2 – (1) Ekli listede (Ek 1) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu (Ek 2) tanzim ederek, Türk Standartları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. Temsilcilik üründen alacağı numuneyi en yakın TSE laboratuvarı veya akredite bir laboratuvara gönderir.

(2) Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak teknik düzenleme belirtilir.

                MADDE 3 – (1) Ekli listede (Ek 1) belirtilen ürünlere ilişkin beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Analiz Raporu” düzenlenir ve ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu  “Uygunluk Belgesi” ile belgelenir.

(2) Türk Standartları Enstitüsü tarafından ekli listede (Ek 1) yer alan ürünler için ilgili teknik düzenlemede öngörülen tüm testler yapılarak analiz raporu düzenlenir. Test sonuçlarının ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya yetkili temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere analiz raporu ile birlikte uygunluk belgesi verilir.

(3) Test sonuçlarından birinin ilgili mevzuata uygun olmaması halinde analiz raporu düzenlenerek, olumsuz çıkan test sonucunu içeren uygunsuzluk yazısı ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir; bu durumda gümrük idaresince bu ürünlerin ithalatına izin verilmez. Ancak, ithalatçının test sonucuna itiraz hakkı mahfuzdur. İthalatçının itiraz etmesi halinde test, şahit numune üzerinden bir hafta içinde tekrarlanır.

(4) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınan analiz raporunun Türk Standardları Enstitüsü’ne ibraz edilmesi halinde, bu analiz raporunun ilgili teknik düzenlemede öngörülen hususları karşılaması durumunda Enstitü tarafından ayrıca analiz yapılmadan ve analiz raporu düzenlenmeksizin uygunluk belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk belgesi düzenlenir.

                MADDE 4 – (1) Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan uluslararası organizasyonlarda kullanılmak üzere ekli listede (Ek 1) belirtilen ürünlerin ithal edilmesi durumunda, organizatör kurum veya kuruluşların yazılı talepleri ile birlikte ekli taahhütnameyi (Ek 3) Dış Ticaret Müsteşarlığına vermesi, Müsteşarlıkça talebin uygun görüldüğüne dair yazının ithalatçı tarafından gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Uygunluk Belgesi aranmaz.

                MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi, bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.

(2) Numune; belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

(3) Ekli listede (Ek 1) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin kontrolü bu Tebliğin 3 üncü maddesinde öngörülen esaslar çerçevesinde yapılır.

                MADDE 6 – (1) Türk Standartları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli’ni (Ek 4) düzenleyerek her ayın ilk 10 günü içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderir.

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

                MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

                MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1

G.T.İ.P. MADDE ADI İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME
2710.11.15.00.00 2710.11.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulmuş olanlar (Yakıt Nafta) Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 9)
2710.19.25.00.11 Gazyağı Gazyağı’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 8)
2710.19.61.00.11 Fuel Oil 3 Fuel Oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 7)
2710.19.63.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler (Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı))

 

2710.19.65.00.11 Fuel Oil 5
2710.19.69.00.11 Fuel Oil 6
2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX) Denizcilik Yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini, Karıştırılması, Harmanlanması ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 1)
2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA)
2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB)
2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC)
2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30)
2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30)
2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80)
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)
2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180)
2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380)
2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380)
2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380)
2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700)
2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700)
2710.19.41.00.11 Motorin (Motorin 50) Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 1) ve Değişiklikleri (Akaryakıt No: 6)
2710.19.41.00.19 Diğerleri (Motorin 500)
2710.19.45.00.11 Motorin (Motorin 2000)
2710.19.49.00.11 Motorin (Motorin 7000)
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 4) ile Değişiklikleri (Akaryakıt Seri No: 5) ve (Akaryakıt Seri No: 10)
2710.11.45.00.12. Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan
3824.90.98.90.54 Biodizel (Otobiyodizel) Otobiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Azına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 2)
Biyodizel (Yakıtbiyodizel) Yakıtbiyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Azına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3)

 

Ek-2

Başvuru Formu

…/…/ 2007

 

TSE …………………

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firmanın Unvanı

Yetkili İmza

Ekleri:  

–         Faturanın veya proforma faturanın fotokopisi

–         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

–         Aşağıdaki Belgelerden Biri:

–         Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi

–         Antrepo Beyannamesi

–         Özet Beyan

–         Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

İTHALATÇININ:

–          Unvanı ve Adresi

–          Telefon, Telefaks numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

–          Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

–          Menşei ve Markası

–          Cinsi, Sınıfı, Türü

–          Miktarı

İTHALATIN YAPILACAĞI GÜMRÜK İDARESİ:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEKNİK DÜZENLEME:

      (Değerlendirmeye esas alınan teknik düzenlemenin ithalatçı

        tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.)

…….

Ek-3

Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

İthal etmek istediğimiz ……………………….. G.T.İ.P.’li ……………….kg/ton/m3/adet ………………………………………………………………………………………………………………………………….. isimli ürünü ………….da yapılacak olan ………………………. etkinliği kapsamında kullanacağımızı, üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, piyasaya arz etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithal konusu malın CIF değerinin % 60’ının, tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi; ithal partisi ürünü üretim tesisinde bulunan ürüne monte edildiğinin yetkili kuruluş tarafından tevsik edilmesini müteakip kullanılacağını ve ürünün temel gerekler bakımından güvenli olduğunu, güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde 29/06/2001 tarih ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’da belirtilen yükümlülükleri ve müeyyideleri kabul edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firmanın Unvanı

Yetkili İmza

Tarih

 

Adres:

Vergi Dairesinin adı:

Vergi Sicil Numarası:

Gümrük Beyannamesinin Tarihi ve Sayısı:

İthal Konusu Maddenin CIF Değeri:

© Akif PARLATAN 500&1715