Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2012/39)

Course ID

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.21.0.GGM.0.04.01.00-010.06.01

Konu : Bedelsiz Ġthalatta Gümrük Kıymeti

GENELGE (2012/39)

İlgi: 3/5/2011 tarihli,  2011/29 sayılı Genelge

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 inci maddesine istinaden, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda  getirilmesi  zorunlu olmayan  dış  kazanç  ve  tasarruflarla  satın  alınarak yurda  ithal  edilmek istenilen eşyanın ve kara taşıtlarının kıymeti aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.

1 – Taşıtların gümrük kıymetinin tespiti

a) İthalat konusu taşıtların kıymeti için öncelikle, yükümlüsünce ibraz edilen, taşıta ilişkin fatura dikkate alınacaktır. İbraz edilen faturadan ya da beyan edilen kıymetten şüpheye düşülmesi halinde,

2012/29 sayılı Genelgeye göre işlem tesis edilecektir. Fatura ibraz edilmemesi halinde, söz konusu taştların kıymeti Türkiye’deki distribütöründen sorulacaktır.

(Ek:2020/22 Genelge) “Gümrük kıymetinin bu şekilde belirlenememesi durumunda ise, 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.”

b) Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyen standart dışı aksesuarlar için öncelikle yeni modellerine ait kıymetler esas alınacaktır. Bu şekilde tespit edilemeyen aksesuar kıymeti için 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.

c) Yurtdışı edilmek veya gümrüğe terk edilmek şartıyla, sadece isteğe tabi ve sökülebilir standart dışı aksesuarların sökülmesi için yazılı başvuru halinde; taleplerin, ithalatı yapacak gümrük idaresince kabulü suretiyle sökülen aksesuar kıymeti, taşıtın FOB kıymetinden düşülecektir.

2- Taşıtlar dışında kalan diğer eşyanın gümrük kıymetinin tespiti

a) İthalat konusu diğer eşyanın; faturasında düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev’i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması gerekmekte olup bu bilgileri taşıyan faturanın, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden geriye doğru 6 ay içerisinde düzenlenmiş olması şarttır. Bu durumda da öncelikle fatura fiyatının esas alınması gerekmekle birlikte gümrük idaresince bu fiyatın düşük bulunması halinde fatura fiyatı dikkate alınmayacaktır.

b) İthal edilmek istenilen eşyaya ilişkin fatura ibraz edilmemesi durumunda ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği   bir   müdür   yardımcısının   başkanlığında   gümrük   muayene   memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın piyasa fiyatı ve daha önce ithali yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle eşya kıymeti tespit edilecektir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düşülmeyecektir.

c) İbraz edilmekle birlikte faturanın yukarıdaki bentte belirtilen şartların tamamını taşımaması veya faturada yazılı fiyatın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda ilgili gümrük idaresince tereddüte düşülmesi halinde, 2012/29 sayılı Genelgeye göre işlem tesis edilecektir.

3- Yukarıda yer alan maddelere göre model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de eşyanın daha yüksek modeline ait kıymetin tespit edilmesi halinde, bu kıymetten normal amortisman yöntemine göre, içinde bulunduğu model yılı hariç, her yıl için %5 indirim yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir.

4-  Eski  model  eşya  ve  taşıtların  yukarıda  belirtilen  esaslara  göre  tespit  edilen  model  yılındaki fiyatından Gümrük Vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile ilk yıl için %20, müteakip yıllar  için  de  normal  amortisman  yöntemine  göre  %10  nispetinde  6  yaşa  kadar  (6  yaş  dahil), amortisman düşülecektir. 6 yaşından daha eski modeller için ise model yılındaki kıymetinin %20’si Gümrük Vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır. Ġçinde bulunulan model yılı için amortisman indirimi yapılmayacaktır. Aşağıda, model yılı itibarıyla 100 birim kıymetli bir araç için amortisman hesabına ilişkin, örnek yer almaktadır.

 

Araç yaşı     Amortisman oranı (%)    Amortisman tutarı (birim)         Vergiye esas kıymet

(birim)                                                                                                                  (birim)

1                           20                               100x%20=20                           100-20=80

2                           10                               100x%10=10                           80-10=70

3                           10                               100x%10=10                           70-10=60

4                           10                               100x%10=10                           60-10=50

5                           10                               100x%10=10                           50-10=40

6                           10                                100x%10=10                          40-10=30

7                            –                                             –                                    100x%20=20

8                            –                                             –                                   100x%20=20

9                            –                                             –                                    100x%20=20

0-1 yaş arası amortisman düşümü yapılmamıştır.

5- İlgide kayıtlı 2011/29 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715