Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Course ID

31.12.2004 – 25687 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartların, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde, ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi oluşturması halinde veya bu ürünlerin ithalatının yol açtığı pazar bozulması tehdidi veya pazar bozulması mevcudiyeti nedeniyle ticaretin düzenli gelişimin engellenmesi durumunda uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler de dikkate alınarak, bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak işlemlere ve alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri:

a) Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini düzenleyen ilgili mevzuat uyarınca ve GATT 1994’ün Gümrük Birliğine ilişkin hükümleri kapsamında, Ek II’de gösterilen ülkeler menşeli, (Değişik ibare: RG-09/06/2007-26547) EK I’de yer alan,

b) Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olan ve DTÖ Kuruluş Anlaşmasının eklerinden TGA’nın Ekindeki Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Listesindeki,

tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Benzer Ürün: İthalatı ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi, zarar tehdidi, pazar bozulması tehdidi veya ticaretin düzenli gelişiminin engellenmesine sebep olan ürünle aynı özellikleri taşıyan bir ürünü veya benzer özellikleri taşıyan başka bir ürünü,

b) Kota: İthalinde miktar kısıtlaması yapılmak suretiyle korunma önlemi uygulanan tekstil ürünlerine ait bir kategori için, ilgili tedarikçi ülkeden bir takvim yılı içinde yapılmasına izin verilen ithalatın düzeyini, (miktar kısıtlaması uygulamasının yıl içinde yürürlüğe konulduğu durumlarda kota düzeyi, dönemsel olarak da tespit edilebilir),

c) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

d) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

e) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) Kurul: Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu,

g) GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını,

h) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütünü,

ı) TGA: Tekstil ve Giyim Anlaşmasını,

i) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Ürün Tasnifi, Başvuru ve İnceleme Usul ve Esasları

Ürün Tasnifi

Madde 4- a) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XI inci bölümünde yer alan tekstil ürünleri ile 3005 90 31 G.T.İ.P., (Değişik ibare: RG-09/06/2007-26547) EK I‘de gösterildiği şekilde, G.T.İ.P.’ları itibariyle kategoriler bazında tasnif edilmiştir.

b) İlgili mevzuat kapsamında tekstil ürünlerinin G.T.İ.P.’ları ile ilgili olarak Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yapılacak herhangi bir değişiklik, buna ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, Genel Müdürlükçe ilgili tedarikçi ülkelere bildirilir.

c) Tekstil ürünlerinin, ait oldukları kategorilerde tasnif edilmeleri konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar, Genel Müdürlük tarafından incelenmek üzere, Gümrük Müsteşarlığına intikal ettirilir.

Gümrük Müsteşarlığının konu hakkındaki görüşünü bildirmesini müteakip, Kurul tarafından bir kategorinin ürün tasnifinde değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde buna ilişkin kararın bir Tebliğ ile Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç otuz (30) gün içinde Genel Müdürlükçe ilgili tedarikçi ülkelere bilgi verilir.

Bu bilgiler, ilgili ürünlerin tanımını, ait oldukları kategori ve (Değişik ibare: RG-09/06/2007-26547) 8 veya 12’li bazda G.T.İ.P’larını, bu kararın alınış sebeplerini içermelidir.

d) Kurul tarafından alınan bir tasnif kararı, bu Yönetmelik kapsamındaki ürün tasnifinde bir değişikliğe veya herhangi bir ürünün ait olduğu kategoride bir değişikliğe neden oluyorsa, buna ilişkin kararda, ilgili taraflara uygulamanın yürürlüğe girişinden önce otuz (30) günlük bilgilenme süresi tanınır.

Değişiklik kararının yürürlüğe giriş tarihinden önce sevk edilen ürünler için, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış (60) gün içinde gümrük idarelerine teslim edilmiş olması kaydıyla, eski tasnif uygulaması geçerlidir.

e) (d) bendi hükümleri kapsamında ürün tasnifinde değişiklik yapılan bir kategori şayet miktar kısıtlamasına tabi ise, kota miktarlarında gerekli ayarlamaların sağlanabilmesi amacıyla, Genel Müdürlük gecikmeksizin bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönteme göre ilgili tedarikçi ülkelerle danışmalarda bulunur.

f) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin ithalatı için gerekli belgeler üzerinde belirtilen tasnif ile bu ürünlerin ihracatının yapıldığı ilgili tedarikçi ülke yetkili makamları tarafından tanzim edilen ihracat için gerekli belgeler üzerinde belirtilen tasnif arasında farklılık olması ve ilgili tedarikçi ülkeler tarafından bu Yönetmeliğin (Değişik ibare: RG-09/06/2007-26547) I numaralı ekinde belirtilen tasnife itiraz edilmesi halinde, geçici olarak bu eklerde belirtilen tasnif uygulanır ve Genel Müdürlük tarafından, kesin uygulanabilir tasnif konusunda mutabakata ulaşılması amacıyla ilgili tedarikçi ülkelerle bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönteme göre danışmalar başlatılır.

g) (f) bendinde belirtilen sorunların çözümü konusunda ilgili tedarikçi ülkelerle düzenlenecek uzlaşma metinlerinde yer alan hususlara ilişkin Kurul kararları Tebliğ ile  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

h) (f) bendinde belirtilen tasnif farklılığı konusunda danışmalar yoluyla çözüme ulaşılamadığı durumlarda, ilgili ürünün kesin tasnifi Gümrük Müsteşarlığının bu konudaki görüşleri doğrultusunda Kurul tarafından belirlenir.

ı) İlgili mevzuat kapsamında, Gümrük Müsteşarlığınca Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik yapıldığı veya Ek III’te gösterilen miktar kısıtlamalarında azalmaya sebep olabilecek ürün tasnifinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir kararın alınmasının gerekli olduğu durumlarda, Kurul tarafından, miktar kısıtlamalarında ve bu kısıtlamaların uygulandığı ürün kategorilerinde gerekli düzenlemeler yapılır.

Menşe Tespiti

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında gözetim veya korunma önlemi uygulanan tekstil ürünlerinin menşei, yürürlükteki menşe kurallarına göre belirlenir.

Bu ürünlerin menşeinin ispatı ve doğrulanması, bu Yönetmeliğin Beşinci Bölümündeki hükümlere ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre yürütülür.

Başvuru ve İnceleme

Madde 6- Başvuru, tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışlar ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartlarda meydana gelen değişiklikler sonucu, ciddi zarar gördüğünü, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi altında bulunduğunu, söz konusu ürünlerin ithalatı sebebiyle pazar bozulması tehdidi bulunduğunu veya ticaretin düzenli gelişiminin engellendiğini iddia eden ilgili gerçek veya tüzel kişiler ya da ilgili üreticiler adına meslek kuruluşları tarafından, Ek XI’de belirtilen bilgileri eksiksiz olarak içerecek şekilde Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılır.

Başvuru, Ek XI’de belirtilen bilgilerin eksiksiz olarak verildiğinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe incelemeye alınır.

Genel Müdürlük, başvuru üzerine veya resen, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen önlemlerin alınmasını gerektiren hallerin varlığına ilişkin yapacağı incelemeyi tamamladıktan sonra, önlem alınıp alınmaması hususundaki teklifini Kurula sunar.

Genel Müdürlük, gerekli durumlarda, ilgili taraflardan incelemede kullanılmak üzere ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması

Madde 7- Genel Müdürlük inceleme sırasında sağlanan bilgilerin doğrulanması ve ek bilgi sağlanması amacıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya meslek kuruluşları nezdinde inceleme yapabilir.

Bilgilerin Gizliliği

Madde 8- Belirli tekstil ürünleri ithalatında gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuat uygulamaları kapsamında alınan bilgiler sadece talep edildiği amaçlar için kullanılır.

Bilgiyi verenin veya bilgi kaynağının menfaatlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgiler gizli kabul edilir.

İlgili taraflar, verdikleri bilgilerin tamamen veya kısmen gizli tutulmasını talep edebilirler. Bu konuda yapılacak taleplerde, gizlilik isteğinin nedenlerinin açıklanması ve bilgilerin gizli nitelikte olmayan bir özetinin verilmesi gerekmektedir. Söz konusu özetin verilmesinin mümkün olmaması halinde, buna ilişkin gerekçeler belirtilmelidir.

Gizli tutulması talep edilen bilgiler, bilgileri sağlayan taraf izin verdiği takdirde açıklanabilir. Ancak, gizlilik isteğinin nedenlerinin geçerli bulunmaması ve bilgileri sağlayan tarafın söz konusu bilgilerin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda, bilgiler dikkate alınmayabilir.

İnceleme kapsamında alınan genel bilgilerin açıklanmasında tarafların ticari sırlarına ilişkin çıkarları gözönünde bulundurulur.

İncelemeye Son Verilmesi

Madde 9- İnceleme sonucunda, inceleme konusu tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartlarda meydana gelen değişikliklerin, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurt içi üretimi üzerinde ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi oluşturmadığının veya söz konusu ürünlerin ithalatı sebebiyle pazar bozulması tehdidi bulunmadığının veya ticaretin düzenli gelişiminin engellenmediğinin tespiti halinde veya başvuru konusunun ortadan kalkması durumunda Kurulca incelemeye son verilir. Bu husus, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından, incelemeye son verilebilir.

İncelemeye İlişkin İlan

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında acil önlemler dahil inceleme sonucunda alınan önlemlere ilişkin kararlar Tebliğ olarak Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu ilanlarda; uygulamaya konulan önlemlerle birlikte, incelemeye konu ürünler, ait oldukları kategoriler, ilgili tedarikçi ülkeler ve açıklanması gerekli olabilecek diğer bilgiler de yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözetim ve Korunma Önlemi

Gözetim

Madde 11- İnceleme sonucunda, tekstil ürünlerinin ithalatının, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde zarar tehdidi oluşturduğunun tespiti ve kararlaştırılması halinde, bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından söz konusu ürünlerin ithalinin:

a) Geçmişe yönelik gözetime veya,

b) İthalatın eğiliminin izlenmesi amacıyla ileriye yönelik gözetime,

tabi tutulmasına karar verilebilir.

Gözetim uygulanmasına ilişkin karar Tebliğ olarak Resmi Gazete’de yayımlanır.

Korunma Önlemi

Madde 12- a) Ek VIII’de belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, Ek III’te miktar kısıtlamasına tabi olmayan herhangi bir kategoride yer alan tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarının, bu kategoride yer alan ürünlerin bir önceki takvim yılında Türkiye’ye yapılan toplam ithalatına kıyasla Ek VIII’de belirtilen oranların üzerinde artış göstermesi halinde, söz konusu ürünler miktar kısıtlamasına tabi tutulabilir.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen artış oranlarına, Türkiye’ye yapılan toplam ithalattaki düşüş sonucu veya ilgili tedarikçi ülke menşeli tekstil ürünlerinin ihracatındaki artıştan kaynaklanmayan bir nedenle ulaşılması halinde, söz konusu ürünler miktar kısıtlamasına tabi tutulmaz.

c) Genel Müdürlükçe başvuru üzerine veya resen yapılan bir inceleme sonucunda, bu maddenin (a) bendinde belirtilen şartların yerine geldiği tespit edilir ve Kurul tarafından, belli bir ürün kategorisi için miktar kısıtlaması uygulanması gerektiğine karar verilirse:

1) İlgili tedarikçi ülke ile bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönteme göre, ilgili ürün kategorisinde yer alan ürünlerin ithalatına uygun bir seviyede kısıtlama getirmek konusunda bir anlaşmaya veya ortak bir sonuca varılması amacıyla danışmalar başlatılır.

2) Danışmalar yoluyla her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme ulaşılana kadar, genel bir kural olarak, ilgili tedarikçi ülkeden danışma talebinin yapıldığı tarihten itibaren üç (3) aylık geçici bir süre için ilgili kategoride yer alan tekstil ürünlerinin Türkiye’ye ihracatını kısıtlaması talep edilir. Bu geçici kısıtlamanın düzeyi, bir önceki takvim yılında gerçekleşen ithalat miktarının yüzde yirmibeşi (%25) veya bu maddenin (a) bendinde belirtilen yöntemin uygulanması sonucu bulunan miktarın yüzde yirmibeşi (%25) olarak tespit edilerek, miktarlardan yüksek olanı uygulanır.

3) Kurul, danışmalar sonuçlanıncaya kadar, ilgili kategoride yer alan ürünlerin danışma talebinde bulunulan ilgili tedarikçi ülkeden yapılan ithalatının, bu bendin (2) numaralı alt bendinde belirtilen düzeye karşı gelen miktarda kısıtlanmasına karar verebilir. Bu önlemler, danışma sonuçları dikkate alınarak Kurul tarafından tespit edilecek nihai düzenlemelere engel teşkil etmez.

d) (c) bendi hükümleri uyarınca alınan önlemler Tebliğ olarak Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu ilanlarda; inceleme konusu ürünler, ait oldukları kategoriler, ilgili tedarikçi ülkeler, incelemeyle ilgili belirlemeler ve gizli olmayan diğer bilgiler yer alır.

Acil hallerde, Genel Müdürlüğün durumun aciliyetinin sebeplerini de açıklayarak yapacağı teklif üzerine, Kurul tarafından, gerekli önlemlerin alınmasına karar verilir.

e) (c) bendi kapsamında, ilgili tedarikçi ülkelerle danışmalar sonucu miktar kısıtlaması düzeyini ve uygulamasını içeren bir anlaşmaya varılması halinde, bu anlaşmada, üzerinde uzlaşmaya varılan miktar kısıtlamasının çift taraflı kontrol sistemi ile yönetilmesi kayıt ve şarta bağlanır.

f) Danışma talebinin yapılmasından sonra altmış (60) gün içinde taraflarca tatmin edici bir sonuca ulaşılamaması halinde, Kurul tarafından, aşağıda belirtilen miktarlardan az olmamak kaydıyla tesbit edilecek yıllık miktar kısıtlamasının uygulanmasına karar verilebilir.

Ek VIII’de belirtilen tedarikçi ülkeler menşeli tekstil ürünlerine uygulanacak yıllık miktar kısıtlamasının düzeyi, bu maddenin (a) bendinde belirtilen yöntemin uygulanması sonucu tespit edilecek miktardan veya danışmaların başlatılmasına sebep olan ve (a) bendinde belirtilen yöntemin uygulanması sonucu hesaplanan düzeyi aşan bir önceki takvim yılında gerçekleşen ithalatın seviyesinin yüzde yüzaltısından (%106) daha düşük olamaz. Bu miktarlardan yüksek olanı uygulanır.

g) Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, TGA eki listede yer alan  tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalat miktarlarının, Müsteşarlıkça ilgili gerçek veya tüzel kişiler yada üreticiler adına meslek kuruluşlarının başvurusu üzerine veya resen yapılan inceleme sonucu, pazar bozulması tehdidi oluşturduğu veya pazar bozulması mevcudiyeti nedeniyle ticaretin düzenli gelişimini engellediği tespit edilir ve Kurul tarafından, söz konusu ürünler için miktar kısıtlaması uygulanması gerektiğine karar verilirse, anılan uygulama ve danışmalar aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.                    

1) Danışma talebi Müsteşarlıkça;  talebin ayrıntılı nedenlerini ve gerekçelerini, pazar bozulmasının mevcudiyetini veya pazar bozulması tehdidi ile bu bozulmada Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünlerin rolünü gösteren güncel bilgileri içerir bir raporla birlikte ilgili ülkeye iletilir. Danışma prosedürü, danışma talebinin karşı tarafça alınmasını müteakip otuz (30) gün içinde başlatılır ve taraflar karşılıklı anlaşmayla aksini kararlaştırmadığı takdirde, yine bu tarihten itibaren doksan (90) gün içinde sonuçlandırılır. Danışma talebinin Çin Halk Cumhuriyeti’nce alınmasını müteakip, danışmalar süresince Çin Halk Cumhuriyeti; danışmaya tabi kategori veya kategorilerde yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Türkiye’ye yönelik  sevkiyatını, danışma talebinin yapıldığı aydan önceki en son ondört (14) aylık periyodun  ilk  oniki (12) aylık dönemindeki  ihracat miktarının yüzde yedibuçuğundan (%7,5) daha fazla, yünlü kategorileri için yüzde altısından (%6) daha fazla arttırmamak üzere  kısıtlar.  Bununla beraber, danışma talebinin Çin Halk Cumhuriyeti’nce alınmasını müteakip, danışma talebine konu ürünlerin ithalatında ithal lisansı belgesi aranır. 

2) Yapılan danışmalardan doksan (90) gün içerisinde karşılıklı anlaşmayla tatminkar bir sonuca  ulaşılamaması halinde, Müsteşarlık danışmaya konu olan kategori veya kategorilerde  miktar kısıtlaması önlemi uygulayabilir. Bu miktar kısıtlamasının düzeyi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu bendin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre yapması gereken kısıtlama düzeyinden daha yüksek olamaz. Bu maddede yer alan hüküm çerçevesinde tespit edilen miktar kısıtlaması önlemi; danışma talebinin yapıldığı tarihten içinde bulunulan yılın 31 Aralık gününe kadar; danışma talebinin yapıldığı tarihte yılın bitimine üç (3) ay veya daha az bir sürenin kalması halinde ise danışma talebinin yapıldığı tarihten itibaren oniki (12) ay süreyle uygulamada kalır. Bu hüküm altında yürürlüğe konulan miktar kısıtlaması uygulaması süresince Çin Halk Cumhuriyeti ile danışmalara devam edilebilir. 

(Değişik ikinci paragraf: RG-04/08/2006-26249) Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça; yeniden uygulama durumu hariç olmak üzere, bu bent hükümleri çerçevesinde alınacak önlemler bir (1) yıldan daha uzun süreyle uygulanmaz.

(g) bendi hükümleri ile 28/5/2003 tarihli ve 25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çin Halk Cumhuriyeti  Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar” hükümleri bir arada aynı ürüne aynı dönem içinde uygulanmaz. 

(g) bendi hükümleri  kapsamında yapılacak  uygulamalara 31 Aralık 2008 tarihine kadar devam edilecektir.

h) (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında alınan önlemler ve bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili tedarikçi ülkelerle yapılacak anlaşma, protokol veya diğer düzenlemeler Tebliğ ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.              

Fiyatlar

Madde 13- Başvuru üzerine veya resen yapılan bir inceleme sonucunda, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen tekstil ürünlerinin alışılmışın dışında düşük fiyatlarla ithal edildiğinin tespiti halinde, Kurulun bu konuda yapacağı değerlendirmeyi müteakip, ilgili tedarikçi ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemelerde belirtilen hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönteme göre, ilgili tedarikçi ülkelerden danışma talep edebilir.

Bu durumun telafisine yönelik önlemler, mevcut ikili anlaşmaların içerdiği şartlar ve hükümler dikkate alınarak Kurul tarafından tespit edilir ve Tebliğ olarak Resmi Gazete’de yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmalar

Danışmaların Yapılma Şekli

Madde 14- İnceleme sonucunda, Kurul tarafından, Üçüncü Bölümde belirtilen korunma önlemlerinin alınmasına karar verildiği durumlarda, korunma önlemine başvurulmadan önce, ilgili tedarikçi ülkelerle aşağıda belirtilen yönteme göre danışmalar başlatılır:

a) Danışma talebi, Müsteşarlıkça usulüne uygun olarak, ilgili tedarikçi ülkeye bildirilir.

b) Danışma talebinin yapıldığı tarihten sonra en geç onbeş (15) gün içinde, bu danışma talebinin haklılığını gösteren sebep ve şartlar konusunda ilgili tedarikçi ülkeye bilgi verilir.

c) İlgili tedarikçi ülke ile bir anlaşmaya veya her iki tarafça kabul edilebilecek ortak bir sonuca varmak amacıyla, danışma talebinin yapıldığı tarihten sonra en geç bir (1) ay içinde danışmalara başlanır. Danışmalar, danışma talebinin yapıldığı tarihten itibaren en geç iki (2) ay içinde sonuçlandırılır.

Yukarıda belirtilen hususlar, danışma yöntemi konusunda yapılacak müteakip düzenlemeleri engellemez.

Çin Halk Cumhuriyeti ile danışma yapılması söz konusu olduğunda; danışmalar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (g) bendinde belirtilen  usul ve esaslara göre yürütülür.      

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gözetim veya Korunma Önlemi Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

Madde 15- a) İkili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemeler çerçevesinde çift taraflı kontrol sistemi kapsamında ileriye yönelik gözetime tabi tekstil ürünlerinin ithali, Genel Müdürlükçe verilecek ithal lisansının, ithalatçılar tarafından, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ilgili gümrük idarelerine ibrazı ile mümkündür.

İthali çift taraflı kontrol sistemi kapsamında ileriye yönelik gözetime tabi tekstil ürünleri için ilgili tedarikçi ülke yetkili makamlarınca ihraç lisansı düzenlenir.

İthalatçılar, yukarıda belirtilen ithal lisansını almak için Genel Müdürlüğe yapacakları başvuruda ihraç lisansının aslını ibraz etmek zorundadır.

İhraç lisansları, ilgili tedarikçi ülkenin yetkili makamları tarafından Ek VI B’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir.

Her ihraç lisansı, gözetim uygulanan ürün kategorilerinden sadece birini kapsayabilir.

İhraç edilen miktarlar için, Genel Müdürlükçe ihraç lisansı kapsamı ürünlerin ilgili tedarikçi ülkeden sevk edildikleri yıl itibariyle kayıt tutulur.

b) Çift taraflı kontrol sistemi kapsamında ileriye yönelik gözetim uygulanan tekstil ürünleri için ithal lisansı, ihraç lisansının aslının ithalatçılar tarafından Genel Müdürlüğe ibrazını müteakip en geç on (10) iş günü içinde, Ek V’te yer alan forma göre düzenlenir. Bir ihraç lisansı, en geç bu lisans kapsamı ürünlerin sevk edildiği yılı takip eden yılın 31 Mart’ına kadar Genel Müdürlüğe ibraz edilmelidir. Ancak istisnai durumlarda bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatılabilir.

İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı (6) aydır.

İthalatçılar, ithal lisanslarında belirtilen toplam miktarı tek sevkiyatta ithal etmeye mecbur tutulamazlar.

Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ithal lisanslarının geçerliliği, bu lisansların düzenlenmesi sırasında esas alınan ve ilgili tedarikçi ülkenin yetkili makamlarınca tanzim edilmiş olan ihraç lisanslarının geçerliliğine bağlıdır.

İhraç lisanslarının ilgili tedarikçi ülke yetkili makamlarınca bu maddede belirtilen hükümlere göre düzenlenmediğinin belirlenmesi halinde, Genel Müdürlükçe ilgili tedarikçi ülke menşeli tekstil ürünleri için yapılan ithal lisansı talepleri karşılanmaz.

c) İthal lisansı almak için ithalatçılar tarafından Genel Müdürlüğe yapılacak olan başvuru:

1) İthalatçının adını, açık adresini, telefon, teleks ve faks numaraları ile vergi numarasını,

2) Beyan sahibinin adını ve açık adresini,

3) İhracatçının adını ve açık adresini,

4) Ürünlerin menşe ülkesini ve yüklemenin yapıldığı ülkeyi,

5) Ürünlerin ticari tanımı ile 12’li bazda G.T.İ.P.’na göre tanımını,

6) İlgili ürünlerin kategorisini ve söz konusu kategori için tespit edilmiş ölçü birimi cinsinden miktarını,

7) İhraç lisansının 12 nci hanesinde belirtildiği şekilde ürünlerin değerini,

8) Mümkünse, ödeme ve teslim tarihi ile satış sözleşmesi ve konşimentonun bir örneğini,

9) İhraç lisansının tarih ve numarasını,

10) İthalatçının imzasını ve başvuru tarihini,

içerir.

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

Madde 16- Tek taraflı kontrol sistemi kapsamında ileriye yönelik gözetim uygulanan tekstil ürünlerinin ithali, Genel Müdürlükçe verilecek ithal lisansının, ithalatçılar tarafından, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ilgili gümrük idarelerine ibrazı ile mümkündür.

İthal lisansı, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip en geç on (10) iş günü içerisinde Ek V’te yer alan forma göre düzenlenir.

İthal lisansı almak için ithalatçılar tarafından Genel Müdürlüğe yapılacak olan başvuru:

a) İthalatçının adını, açık adresini, telefon, teleks ve faks numaraları ile vergi numarasını,

b) Beyan sahibinin adını ve açık adresini,

c) İhracatçının adını ve açık adresini,

ç) Ürünlerin menşe ülkesini ve yüklemenin yapıldığı ülkeyi,

d) Ürünlerin ticari tanımı ile 12’li bazda G.T.İ.P.’na göre tanımını,

e) İlgili ürünlerin kategorisini ve söz konusu kategori için tespit edilmiş ölçü birimi cinsinden miktarını,

  1. f) Ürünlerin değerini,
  2. g) İthalatçının imzasını ve başvuru tarihini,

içerir.

Başvuruya ayrıca; proforma faturanın, konşimentonun, akreditife ilişkin belgenin, satış sözleşmesinin veya firmanın ithalatı gerçekleştirme amacını gösteren herhangi bir ticari belgenin ilgili makamlarca onaylı bir sureti eklenir.

Geçmişe Yönelik Gözetim Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

Madde 17- Geçmişe yönelik gözetim uygulanan tekstil ürünleri için Genel Müdürlükçe istatistiki kayıt tutulur. Bu ürünlerin ilgili tedarikçi ülkelerden yapılan ithalatlarına ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler aylık olarak en geç, gümrük yükümlülüğünün doğduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Gümrük Müsteşarlığınca, Genel Müdürlüğe gönderilir:

a) Ürünlerin ticari tanımları ile 12’li bazda G.T.İ.P.’na göre tanımları,

b) Ürünlerin ait oldukları kategorileri,

c) Söz konusu kategori için tespit edilen ölçü birimi cinsinden miktarları,

d) Ürünlerin değerleri,

e) Ürünlerin menşe ülkesi.

Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Miktar Kısıtlamasına Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

Madde 18- a) İkili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemeler çerçevesinde çift taraflı kontrol sistemi kapsamında miktar kısıtlaması uygulanan tekstil ürünlerinin ithali, Genel Müdürlükçe verilecek ithal lisansının, ithalatçılar tarafından, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ilgili gümrük idarelerine ibrazı ile mümkündür.

Yukarıda belirtilen tekstil ürünlerinin her sevkiyatı için, ilgili tedarikçi ülkelerin yetkili makamları tarafından, ilgili kotalar dolana kadar ihraç lisansı düzenlenir.

İthalatçılar, ithal lisansını almak için Genel Müdürlüğe yapacakları başvuruda ihraç lisansının aslını ibraz etmek zorundadırlar.

İhraç lisansları, ilgili tedarikçi ülkelerin yetkili makamları tarafından Ek VI A’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir. İhraç lisansları üzerinde, diğer hususlara ilaveten, ilgili ürün miktarının söz konusu ürünün ait olduğu kategori için tespit edilen yıllık kota düzeyinden düşüldüğü tasdik edilir.

Her ihraç lisansı, Ek III’te belirtilen ürün kategorilerinden sadece birini kapsayabilir.

İhraç edilen miktarlar, ihraç lisansı kapsamı ürünlerin ilgili tedarikçi ülkeden sevk edildikleri yıl için tespit edilmiş kota düzeyinden düşülür.

b) İthal lisansı, ithalatçılar tarafından ihraç lisansının aslının Genel Müdürlüğe ibrazını müteakip en geç on (10) iş günü içinde, Ek V’te yer alan forma göre düzenlenir. Bir ihraç lisansı en geç, bu lisans kapsamı ürünlerin sevk edildiği yılı takip eden yılın 31 Mart’ına kadar Genel Müdürlüğe ibraz edilir. Ancak istisnai durumlarda bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatılabilir.

İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı (6) aydır.

İthal lisansı almak için ithalatçılar tarafından Genel Müdürlüğe yapılacak olan başvuru:

1) İthalatçının adını, açık adresini, telefon, teleks ve faks numaraları ile vergi numarasını,

2) Beyan sahibinin adını ve açık adresini,

3) İhracatçının adını ve açık adresini,

4) Ürünlerin menşe ülkesini ve yüklemenin yapıldığı ülkeyi,

5) Ürünlerin ticari tanımı ile 12’li bazda G.T.İ.P.’na göre tanımını,

6) İlgili ürünlerin kategorisini ve söz konusu kategori için, Ek III’te gösterilen ölçü birimi cinsinden miktarını,

7) İhraç lisansının 12 nci hanesinde belirtildiği şekilde ürünlerin değerini,

8) Mümkünse, ödeme ve teslim tarihi ile satış sözleşmesi ve konşimentonun bir örneğini,

9) İhraç lisansının tarih ve numarasını,

10) İthalatçının imzasını ve başvuru tarihini,

içerir.

İthalatçılar, aldıkları ithal lisansında belirtilen toplam miktarı tek sevkiyatta ithal etmeye mecbur tutulamazlar.

Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ithal lisanslarının geçerliliği bu lisansların düzenlenmesi sırasında esas alınan ve ilgili tedarikçi ülke/ülkelerin yetkili mercilerince tanzim edilmiş olan ihraç lisanslarının ve bu lisanslarda belirtilen miktarların geçerliliğine bağlıdır.

Genel Müdürlük, ilgili tedarikçi ülkenin herhangi bir ürün kategorisi için tespit edilmiş yıllık kota miktarını aşacak şekilde ihraç lisansı düzenlediğini tespit ederse, bu ürünler için ithal lisansı düzenlemeyi geçici bir süre için durdurur. Bu durumda Müsteşarlık, acilen ilgili tedarikçi ülkelerle bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönteme göre danışmalar başlatır.

İhraç lisanslarının ilgili tedarikçi ülke yetkili makamlarınca bu maddede belirtilen hükümlere göre düzenlenmediğinin belirlenmesi ve başvuruda yer alan bilgi ve belgelerde tutarsızlık tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlükçe, ilgili tedarikçi ülke menşeli tekstil ürünleri için yapılan ithal lisansı talepleri karşılanmaz.

İthal lisanslarının kaybedilmesi halinde, lisans sahibinin başvurusu ile, Genel Müdürlükçe üzerine “kaybından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şerhi düşülerek yeni ithal lisansı düzenlenebilir. Yeniden düzenlenen ithal lisansının tarih ve sayısı, aslı ile aynı olacaktır. Ancak, lisans sahibinden, lisansın bulunması halinde kullanılmayacağına ve Genel Müdürlüğe iade edileceğine dair taahhütname alınır.

Gözetim veya Korunma Önlemi Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İhracatında İlgili Tedarikçi Ülkeler Tarafından Düzenlenecek Belgelere İlişkin Ortak Hükümler

Madde 19- Bu Yönetmeliğin 15 inci ve 18 inci maddelerinde belirtilen ihraç lisansları ile Ek VII’de yer alan menşe şahadetnamesi yeterli sayıda çoğaltılmış nüshayı içerir. Bu belgeler, İngilizce veya Fransızca lisanlarında düzenlenir.

Yukarıda belirtilen belgeler el yazısı ile doldurulduğu taktirde, büyük harflerle yazılacak ve mürekkepli kalem kullanılacaktır.

İhraç lisansları ve menşe şahadetnameleri 210 X 297 mm. ebadında olur. Bu belgeler için mekaniksel odun hamuru içermeyen ve gramajı 25 gr/m²’den az olmayan beyaz yazı kağıdı kullanılır. Bütün kısımlarında gözle görülebilen mekanik veya kimyasal bir tahrifatı belli edecek guloş baskı kullanılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ithalat için yukarıda belirtilen belgelerin aslının ibrazı gereklidir.

Her ihraç lisansı ve menşe şahadetnamesi, baskılı olsun ya da olmasın, kendine ait standart bir seri numarası taşır.

Bu seri numarası;

  1. a)  Aşağıda gösterildiği şekilde ihracatçı ülkeyi tanımlayan iki harfi,
– Belarus (Beyaz Rusya) BY – Özbekistan UZ
– Çin Halk Cumhuriyeti CN – Ukrayna UA
– Vietnam VN    

b) İlgili kota yılına ait son rakamı (örneğin 2005 yılı için “5” rakamını),

c) İhracatçı ülkede söz konusu belgeleri düzenleyen yetkili makamı tanımlayan iki rakamlı sayıyı,

d) Türkiye’yi tanımlayan iki harfi: TR,

e) 00001’den 99999’a kadar biribirini sırasıyla takip eden beş rakamlı bir sayıyı.

içerir.

İhraç lisansı veya menşe şahadetnamesi, ilgili ürünlerin sevk edilmesinden sonra da düzenlenebilir. Bu durumda, söz konusu belgeler, “issued retrospectively” (geçmişe yönelik düzenlenmiştir) veya “délivré á posteriori” (geçmişe yönelik düzenlenmiştir) ibaresini taşırlar.

İhracatçı, ihraç lisansının veya menşe şahadetnamesinin çalınması, kaybolması ya da imha olması halinde, bu belgeleri tanzim eden yetkili merciden, daha önce kendisine verilen söz konusu belgelere istinaden yenisinin verilmesini talep edebilir. Yeniden düzenlenecek olan bu belgeler “duplicate” (ikinci nüshadır) veya “duplicata” (ikinci nüshadır) ibaresini taşır.

Yukarıda belirtilen ihraç lisansının veya menşe şahadetnamesinin ikinci nüshası, bu belgelerin orijinallerinin tarihini taşır.

Geleneksel Halk Sanatı Ürünleri (Folklorik Ürünler) ile Ev İmalatı Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

Madde 20- a) Ek III’te belirtilen miktar kısıtlamaları; bu maddenin (b) bendinde tanımlanan ev sanayii ve folklorik ürünlere, bu ürünler için aynı fıkrada yer alan hükümlere uygun olarak menşe ülke yetkili makamları tarafından düzenlenen bir belgenin ithalatçılar tarafından Genel Müdürlüğe ibrazı ve yine aynı fıkrada belirtilen diğer şartları haiz olmaları halinde uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen ürünlerin makinada imal edilmiş benzerleri miktar kısıtlamasına tabi ise, gümrük idareleri tarafından sadece, Genel Müdürlükçe düzenlenen ithal lisansında belirtilen ürünlerin ithaline izin verilir.

Anılan ithal lisansı, tedarikçi ülke yetkili makamlarınca düzenlenen bu maddede belirtilen belgenin ithalatçılar tarafından Genel Müdürlüğe ibraz edildiği tarihten itibaren on (10) işgünü içinde düzenlenir.

Bu ithal lisansının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı (6) aydır. İthal lisansı, bu maddede anılan belgede gösterildiği gibi, istisnalara ilişkin gerekçeleri içerir.

b) Ev sanayii ürünleri konusunda bu maddenin (a) bendinde belirtilen muafiyet, sadece;

1) Her bir tedarikçi ülkenin ev sanayiinde, yalnızca el veya ayakla işleyen dokuma tezgahlarında geleneksel türde imal edilmiş kumaşlara,

2) Bir tedarikçi ülkenin ev sanayiinde, yukarıda belirtilen kumaşlardan geleneksel türde el işçiliği ile elde edilmek ve herhangi bir makina yardımı olmaksızın yalnızca elde dikilmek suretiyle imal edilmiş giyim eşyaları veya diğer tekstil eşyasına,

3) İlgili ikili anlaşmalar veya düzenlemelerin ekindeki listelerde belirtilen, bir tedarikçi ülkenin el imalatı geleneksel halk sanatı (folklorik) ürünlerine,

uygulanır.

c) Muafiyet sadece, Ek X’da yer alan örneğe uygun olarak tedarikçi ülkedeki yetkili makamlarca düzenlenen bir belgenin kapsadığı ürünler için tanınır.

Vietnam söz konusu olduğunda, belgeler açıkca ‘‘FOLKLORE’’ ibaresi olan bir damga taşımak zorundadır. Türkiye ile Vietnam arasında bu ürünlerin yapısıyla ilgili bir görüş ayrılığı olması halinde, bu farklılıkları çözmek için bir ay içinde danışmalar yapılır.

Belgede tanınan muafiyetin gerekçelerinin kesin bir şekilde belirtilmesi zorunludur.

d) Bu madde kapsamı herhangi bir ürünün ithalatı Türkiye’de sorun yaratması ihtimal dahilinde olan boyutlara ulaşırsa, bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerine uygun olarak gözetim veya miktar kısıtlaması uygulanması suretiyle durumun halledilmesi amacıyla, ilgili tedarikçi ülke ile mümkün olan en kısa zamanda danışmalar başlatılır.

Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin hükümleri, bu maddenin (b) bendi kapsamındaki ürünlere gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle uygulanır.

Geçici İthalat

Madde 21- a) Bu Yönetmelik kapsamında alınan önlemler:

1) Serbest bölgelere getirilen,

2) 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük antrepolarına ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilerek gümrük antrepolarına konulan,

3) 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici ithalata ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen,

4) İlgili mevzuat kapsamında, gümrük vergilerine tabi tutulmaksızın, işlem gördükten sonra yeniden ihraç edilmek üzere ithal edilen,

tekstil ürünlerine uygulanmaz.

b) Bu maddenin (a) bendi kapsamına giren tekstil ürünlerinin, işlem görmeden veya işlenmiş halde, sonradan serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır ve bu ürünlere ait miktarlar, ihraç lisansının düzenlendiği yıl için tespit edilmiş kotadan düşülür.

Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında miktar kısıtlaması uygulanan bir kategoride yer alan ve ilgili tedarikçi ülkenin kotasından düşülerek ithal edildiği tespit edilen tekstil ürünlerinin, daha sonra üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin dört hafta içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilerek tevsik edilmesi halinde, ihraç edilen miktarlar yeniden ilgili tedarikçi ülkenin kotasına ilave edilir.

Ekonomik Etkili Hariçte İşleme

Madde 22- a) 3/1/1997 tarihli ve 22866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten sonra Türkiye’ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Ek IV’te hariçte işleme kotası tesbit edilen ve yine aynı ekte yer alan ülkelerde işlem gördükten sonra Türkiye’ye geri ithal edilen tekstil ürünleri, Ek III’te belirtilen miktar kısıtlamalarına tabi tutulmaz.

b) Ek IV’te yer almayan tekstil ürünleri için de, bu ürünlerin miktar kısıtlamalarına tabi olmaları halinde, Kurul tarafından, hariçte işleme kotası tespit edilebilir.

c) Hariçte işleme kotalarının belirli miktarlar dahilinde kategoriler arası aktarımı ile önceki yıldan cari yıla aktarımına veya gelecek yıldan cari yıla aktarımına, Kurul tarafından izin verilir. Ancak, yapılacak aktarımlar;

1) Kategoriler arası aktarım, aktarımın yapıldığı kategori için tespit edilen hariçte işleme kotasının yüzde yirmisine (%20) kadar,

2) Önceki yıla ait kullanılmayan hariçte işleme kotasının cari yıla aktarımı, cari yıl için tespit edilen hariçte işleme kotasının yüzde on buçuğuna (%10,5) kadar,

3) Müteakip yıl için tespit edilen hariçte işleme kotasının cari yıla aktarımı, cari yıl için tespit edilen hariçte işleme kotasının yüzde yedi buçuğuna (%7,5) kadar,

Genel Müdürlükçe doğrudan uygulanabilir.

d) Ek ithalat ihtiyacı olması halinde, Kurul tarafından, hariçte işleme kotalarında gerekli ayarlamalar yapılabilir.

e) Bu maddenin (c) ve (d) bentleri kapsamında yapılan uygulamalar, Genel Müdürlükçe ilgili üçüncü ülke veya ülkelere bildirilir.

f) Menşe şahadetnamesi, Ek IV’te belirtilen bütün ürünler için ilgili tedarikçi ülkedeki yetkili makamlarca yürürlükteki mevzuata ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Esneklik Hükümleri

Madde 23- İlgili tedarikçi ülkeler, Genel Müdürlüğe önceden haber vermek şartıyla, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Ek III’te yer alan miktar kısıtlamaları arasında aktarımlar yapabilir.

a) Ek IX’daki tablonun 1 inci sütununda belirtilen herbir tedarikçi ülke için, Ek III’te gösterilen ilgili miktar kısıtlamaları arasında aşağıdaki hükümlere göre yapılabilen aktarımların azami miktarları, bu tablonun 2 ila 8 inci sütunlarında gösterilmiştir.

1) Belirli bir kategori için müteakip yıla ait tespit edilmiş miktar kısıtlamasının cari yılda kullanımına, cari yıla ait miktar kısıtlamasının 2 nci sütunda gösterilen oranına kadar izin verilir. Söz konusu bu miktarlar, müteakip yıla ait ilgili miktar kısıtlamalarından düşülür.

2) Belirli bir yılda kullanılmayan miktarların müteakip yıla ait ilgili miktar kısıtlamasına aktarımına, cari kullanım yılına ait miktar kısıtlamasının 3 üncü sütunda gösterilen oranına kadar izin verilir.

3) Kategori 1’den kategori 2 ve 3’e yapılan aktarımlara, aktarımın yapıldığı miktar kısıtlamasının 4 üncü sütunda gösterilen oranlarına kadar izin verilir.

4) Kategori 2 ve 3 arasındaki aktarımlara, aktarımın yapıldığı miktar kısıtlamasının 5 inci sütunda gösterilen oranlarına kadar izin verilir.

5) Kategori 4, 5, 6, 7 ve 8 arasındaki aktarımlara, aktarımın yapıldığı miktar kısıtlamasının 6 ncı sütunda gösterilen oranlarına kadar izin verilir.

6) Grup I, II veya III’de bulunan herhangi bir kategoriden, Grup II veya III’de (ve uygulanabildiği durumlarda Grup IV’de) bulunan herhangi bir kategoriye aktarımlara, aktarımın yapıldığı kategoriye ait miktar kısıtlamasının 7 nci sütunda gösterilen oranlarına kadar izin verilir.

b) Yukarıda belirtilen esneklik hükümlerinin toplam uygulaması, belirli bir yıla ait herhangi bir miktar kısıtlamasında 8 inci sütunda gösterilen oranın üzerinde bir artışa neden olamaz.

c) Yukarıda bahsedilen aktarımlara uygulanabilen çevrim tablosu (Değişik ibare: RG-09/06/2007-26547) EK I’de belirtilmiştir.

d) Aktarımlar için ek şartlar, imkanlar ve notlar Ek IX’daki tablonun 9 uncu sütununda belirtilmiştir.

Ek İthalat

Madde 24- Belirli koşullarda, bir ya da daha fazla sayıda ürün kategorisine ilişkin olarak Ek III’te belirtilen miktarların üzerinde ithalat yapılmasının gerektiği durumda, Kurul tarafından, belirli bir kota yılı içerisinde ithalat için ek imkanlar sağlanabilir.

Bu tür ek imkanların bir tedarikçi ülkenin yetkili makamları tarafından kota seviyesini aşan miktarlarda lisans düzenlenmesini müteakiben sağlanması halinde, kota seviyesini aşan miktar;

a) Ek imkanların sağlandığı kategoriye ait miktar kısıtlamasının yüzde üçünü (%3) geçmemek şartıyla, aynı grup veya alt gruba ait bir ya da daha fazla ürün kategorisi için tespit edilen cari kota yılına ait miktar kısıtlamasından ve/veya,

b) Aynı ürün kategorisi için tespit edilen müteakip kota yılına ait miktar kısıtlamasından,

düşülür.

Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esneklik hükümleri ek ithalat imkanları için uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Suistimal

Suistimal Durumunda Yapılacak İşlemler

Madde 25- Yapılan araştırma sonucu, bir tedarikçi ülkenin miktar kısıtlamasına tabi bir kategoride yer alan tekstil ürünlerinin aktarma (transshipment), yön değiştirme (re-routing) veya buna benzer hileli yöntemlerle Türkiye’ye ithal edildiği ispatlanır ve bu durumun telafisi için bir eşdeğer ayarlamanın yapılması gerektiği kanaatine varılırsa, ilgili tedarikçi ülkeden bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yönteme göre danışma talep edilir.

Suistimale ilişkin açık bir delilin bulunması durumunda, birinci fıkrada belirtilen danışmalar sonuçlanıncaya kadar ilgili tedarikçi ülkeden, danışmanın başladığı takvim yılına ait belirlenmiş kotadan, şayet içinde bulunulan yılın kotası tamamen kullanıldıysa takip eden yıl için belirlenen kotadan gerekli ayarlamaların yapılmasını garanti etmek için gerekli ihtiyati tedbirleri alması talep edilir.

Danışmalar sonucunda şayet bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen süre içinde karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüm sağlanamazsa, Kurul tarafından alınacak kararla, suistimale konu miktara eşdeğer bir miktar ilgili tedarikçi ülkenin söz konusu ürüne ait kotasından düşülür.

Tedarikçi ülkelerle yapılan ikili anlaşmaların hükümlerine göre, ilgili tedarikçi ülkeler tarafından elyaf miktarı, mal miktarı, mal tanımı veya mal tasnifine ilişkin yanlış beyanda bulunulduğuna dair yeterli delillerin varlığı tespit edilirse, Genel Müdürlükçe, ilgili ürünlerin söz konusu ülkeden ithaline izin verilmeyebilir.

Ürünleri miktar kısıtlamasına tabi olmayan bir ülkenin sahasından bu ülke menşeli olmayan ürünlerin aktarma (transshipment) veya yön değiştirme (re-routing) suretiyle Türkiye’ye ithal edildiği tespit edilirse, Kurul tarafından, söz konusu ülkenin aynı ürünlerinin ithalatında miktar kısıtlaması uygulanması veya diğer herhangi bir uygun önlem alınması kararlaştırılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kurul

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 26- Kurul, gerekli hallerde, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Genel Müdürlük Kurul toplantısından önce gündemde görüşülecek maddelere ilişkin özet bilgileri hazırlayarak Kurul üyelerine gönderir.

Kurul, salt çoğunlukla toplanır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde müteakip toplantı ertesi gün yapılır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Kurul üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

Kurul üyeleri, incelemeye konu taraflar ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinde belirtilen türde bir ilişkide bulunduklarının tespiti halinde, toplantılara katılamazlar.

Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, inceleme konusu benzer ve/veya doğrudan rakip ürün/ürünlerin üreticisi, ihracatçısı veya ithalatçısı olmaması ve bu malların herhangi bir şekilde ticareti ile iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yaptırım

Madde 27- Gerçek veya tüzel kişilerce bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının yada yanıltıcı bilgi ve belge verildiğinin Müsteşarlık denetim birimince belirlenmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, başlamış bulunan işlemleri hariç, söz konusu kişilerin bu Yönetmelik çerçevesinde yapacağı müteakip ithal lisansı talepleri Genel Müdürlükçe bir (1) yıl süre ile değerlendirmeye alınmaz. Bu süre, konuya ilişkin olarak Genel Müdürlükçe firmaya gönderilen yazının sevk tarihinden yedi (7) gün sonra başlar.

İthal lisansının, Ek XII’de yer alan taahhütname çerçevesinde, geçerlilik süresinin bitimini müteakip en geç onbeş (15) iş günü içinde Genel Müdürlüğe iade edilmemesi halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

İstatistiki Bilgiler

Madde 28- a) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XI inci bölümünde yer alan tekstil ürünlerinin ithalat miktarları, Gümrük Müsteşarlığınca, her ayın bitiminden itibaren otuz (30) gün içinde, G.T.İ.P., bu G.T.İ.P.’na ait ölçü birimi ve varsa özel ölçü birimi, yer aldığı kategori de belirtilmek suretiyle Genel Müdürlüğe bildirilir.

b) İthali ileriye yönelik gözetime veya miktar kısıtlamasına tabi tekstil ürünlerinin ithalatı ile ilgili istatistiki veriler: (ürünün ticari tanımı, G.T.İ.P., bu G.T.İ.P.’na ait ölçü birimi ve varsa özel ölçü birimi, yer aldığı kategori, ilgili kategori için belirlenen ölçü birimi cinsinden miktarı, G.T.İ.P’na ait ölçü birimi farklı ise ayrıca kilogram cinsinden miktarı, fiyatı, menşe veya ihracatçı ülkesi ve benzeri.)

1) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu ayı izleyen ayın ilk onbeş (15) iş günü içinde, ilgili gümrük idaresi tarafından,

2) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç onbeş (15) iş günü içinde, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan ithalatçılar tarafından,

Genel Müdürlüğe bildirilir.

Tebliğ

Madde 29- Müsteşarlık bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Tebliğ çıkarmaya yetkilidir.

Diğer Mevzuat

Madde 30- İthalata ilişkin diğer Yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

Kaldırılan Hükümler

Madde 31- 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan işlemler kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

Madde 32- Bu Yönetmelik 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK IA

(Mülga: RG-09/06/2007-26547)

 

EK IB

(Mülga: RG-09/06/2007-26547)

 

EK I

(Ek: RG-09/06/2007-26547)

(Değişik:RG-31/12/2008-27097 4. Mükerrer)

EK I’İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

EK II

(Değişik: RG-31/12/2008-27097)

(Mülga ibare:RG-30/12/2009-27448)(2) (…)

Özbekistan

Rusya Federasyonu

Sırbistan

EK – III

(Değişik:RG-31/12/2008-27097 4. Mükerrer)

2009 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları

(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin I No.lu Ekinde Gösterilmiştir)

Ülke adı Kategori Birim Kota seviyesi 2009
Belarus (Beyaz Rusya)  GRUP IA    
  1 ton 44
  2 ton 267
  3 ton 31
   GRUP IB    
  4 1000 adet 198
  5 1000 adet 81
  6 1000 adet 90
  7 1000 adet 64
  8 1000 adet 84
   GRUP IIA    
  20 ton 52
  22 ton 630
   GRUP IIB    
  15 1000 adet 47
  21 1000 adet 84
  24 1000 adet 126
  26/27 1000 adet 136
  29 1000 adet 22
  73 1000 adet 31
   GRUP IIIB    
  67 ton 81
   GRUP IV    
  115 ton 78
  117 ton 1.900
  118 ton 33
Özbekistan  GRUP IA    
  2 ton 1.644
  2a ton 5

 

EK IV

(Değişik:RG-31/12/2008-27097 4. Mükerrer)

Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında 2009 Yılında Uygulanacak Miktar Kısıtlamaları

(Kategori Tanımları  İlgili Yönetmeliğin I Nolu Ekinde Gösterilmiştir)

        Talep
Ülke adı Kategori Ölçü Kota Seviyesi Edilebilecek
    Birimi 2009 Azami Miktar
Belarus GRUP IB      
(Beyaz Rusya) 4 1 000 adet 727 50
  5 1 000 adet 476 40
  6 1 000 adet 1233 80
  7 1 000 adet 463 40
  8 1 000 adet 212 30
  GRUP IIB      
  15 1 000 adet 159 20
  21 1 000 adet 211 30
  24 1 000 adet 90 15
  26/27 1 000 adet 302 40
  29 1 000 adet 94 15
  73 1 000 adet 503 40
         

_______________

(1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (3. mükerrer)  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikler 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

© Akif PARLATAN 500&1715