Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik

Course ID

22.08.2008-26975 Resmi Gazete

BELİRLİ YAVRU FOKLARIN KÜRKLERİNİN VE BUNLARDAN ELDE  EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ürünlerin ticari ithalatını yasaklamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ham postları, postlar ve post ürünlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 83/129/EEC direktifine paralel olarak

hazırlanmıştır.

             İthalat

             MADDE 4 – (1) Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) verilen ürünlerin ticari amaçla ithal edilmesi yasaktır.

(2) Bu Yönetmelik, Inuit halkı tarafından geleneksel avdan elde edilen ürünleri kapsamaz.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

EK-1   İTHALİ YASAKLANAN FOK ÜRÜNLERİ

NO GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU MADDE İSMİ
1

43.01

43.02 A

Yalnızca, tabaka, verev ve benzeri formlarda birleştirilmiş olanlar dahil olmak üzere, aşağıdakilere ait dabaklanmış veya aprelenmiş ham postlar veya postlar:

– Grönland foklarının beyaz kürklü yavruları,

– Balonlu fokların yavruları (mavi sırt).

2 43.03 Yalnızca, 1’de atıfta bulunulan post maddeleri

 

© Akif PARLATAN 500&1715