Bilge Sistemi (Genelge 2010/ 1)

Course ID

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.010.06.02

Konu: BİLGE Sistemi

GENELGE

2010/1

Bilindiği  üzere,  gümrük  işlemlerinin  bilgisayar  ortamında  yapılabilmesini  teminen  kullanılan BİLGE sistemi, teknik olarak   gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve sair mevzuatın doğru, etkin ve yeknesak olarak uygulanmasında önemli  bir araç olarak kullanılagelmiştir.

07.07.2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  ve  07.10.2009  tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde anılan sistemin,  beyana dayalı yapısının kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür.

Yeni düzenlemeler uyarınca kalem bilgilerinin girilmesinin ardından “tarife” çağırıldığında “Kalem bazında  vergi  tahakkuku  ve  aranan  belgeler”  ekranı  gelmektedir.  Söz  konusu  ekran  3  ana bölümden  oluşmaktadır.  Söz  konusu  bölümlerden  “Tarife  sonuçları”  bölümü,  yükümlülerce beyan  edilen  bilgiler  uyarınca,  sisteme  yüklenilen  vergi  oranları  ve  beyannameye  eklenmesi gereken belgelere ilişkindir. Bu bölümde yer alan bilgiler referans niteliğindedir.

“Kalem bazında vergi tahakkuku ve aranan belgeler” ekranında yer alan “47.Vergilerin hesaplanması” ve  “44.  Ek bilgi,  sunulan  belgeler, ön  izinler” bölümleri  ise hukuki  sonuç doğuracak nitelikteki beyan bölümünü oluşturmaktadır.

Yükümlülerce;

  • “Tarife sonuçları” bölümünde yer alan  bilgilerin  “47.Vergilerin hesaplanması”,  “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümlerine aktarılması,
  • İlgili mevzuatta  beyan  konusu  eşya,  yapısı  ve mahiyeti  gereği  ilgili  düzenlemeden  istisna tutulmuş ise “44. Ek bilgi,  sunulan belgeler, ön  izinler”  bölümüne aktarılan mezkur belgenin “Hareketler” menüsü kullanılarak 44 nolu alandan silinmesi,
  • “Tarife sonuçları” bölümünde  yer  almayan,  dolayısıyla  “44.  Ek  bilgi,  sunulan  belgeler,  ön izinler”  bölümüne   aktarılmayan,  ancak   eşyanın  özel  durumu  nedeniyle  beyanname   ekine eklenmesi gereken  bir belgenin bulunması halinde,  “44. Ek bilgi, sunulan  belgeler, ön  izinler” bölümüne  “Hareketler” menüsünde  yer alan  “Yeni  belgelendirme” talimatı  kulanılarak  ilgili belgenin beyan edilmesi,
  • “47.Vergilerin hesaplanması” bölümüne aktarılan vergilendirmeye ilişkin hususların da ayrıca kontrol edilerek, beyan konusu eşyanın yapısı ve mahiyeti gereği ilgili mevzuatta farklı bir vergi oranına tabi tutulması halinde, “Hareketler” menüsü kullanılarak ilgili düzeltmenin yapılarak tabi olduğu vergi türü, oranı ve vergi tutarının ilgili alanda beyan edilmesi,
  • İlgili mevzuatta  beyan  konusu  eşya yapısı  ve  mahiyeti  gereği  ilgili  düzenlemeden  istisna

tutulmuş    ise   “47.Vergilerin    hesaplanması”    bölümüne    aktarılan   mezkur    düzenlemenin “Hareketler”menüsü kullanılarak 47 nolu alandan silinmesi,

  • “Tarife sonuçları” bölümünde yer almayan dolayısıyla “47.Vergilerin hesaplanması” bölümüne aktarılmayan ancak beyan konusu eşyanın özel durumu nedeniyle ödenmesi/teminata bağlanması gereken bir tutarın bulunması halinde “Hareketler” menüsünde yer alan “Yeni vergilendirme” talimatı kulanılarak ilgili tutarın beyan edilmesi,Gerekmektedir.

Muayene Memurlarınca;

  • “Tarife sonuçları” bölümü ile yükümlüsünce “47.Vergilerin hesaplanması”, “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümlerine beyan edilen vergi ve belgeler arasındaki farkları içeren “Tarife/Vergi Beyanı farkları” bölümünün “Muayene/Kontrol” ekranında kontrol edilmesi,
  • Mevzuatın, yapısı gereği BİLGE sistemine aktarılamadığı durumlarda işlemlerin manuel olarak yürütülmesi,

Gerekmekte  olup, BİLGE  sisteminin  kullanılmasının gümrük  idarelerindeki görevlilerin  anılan mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmasının söz konusu olmadığı hususu da   dikkate   alınarak,   ilgili   mevzuat   hükümleri   çerçevesinde,   gerekli   görülmesi   halinde vergilendirme ve belgelendirme üzerinde gereken düzeltmeler yapılarak muayene işlemi tamamlanacaktır.

Diğer taraftan, BİLGE sistemine yüklenen  bilginin ilgili mevzuatına göre eksik  ve/veya yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde Müsteşarlığımıza bildirilmesi ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

19.03.2004 tarihli 2004/9 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

DAĞITIM : Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a.

Genel Müdür V.

© Akif PARLATAN 500&1715