Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği

Course ID

21.04.2011-27912 Resmi Gazete

 BİTKİ KARANTİNASI İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-25/1/2013-28539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bitki karantinası hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör olarak görevlendirilecek teknik personelin; seçimi, teklifi, eğitimi, sınavı, adaylık süreci ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-21/9/2012-28418) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bitki karantinası hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör ve inspektör adayı olarak görev yapan teknik personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap ambalaj malzemesi: Ambalaj destek malzemesi dâhil bir malın korunması ya da taşınmasında kullanılan, kâğıt ürünleri hariç ahşap veya ahşap ürünlerini,

b) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-21/9/2012-28418) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

ç) Bitki sağlık sertifikası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bu Yönetmelikte öngörülen bitki sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren belgeyi,

d) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş ve bitki tanımına girmeyen ürünleri,

e) (Değişik:RG-25/1/2013-28539) Eğitici inspektör: Eğitim alacak inspektör adaylarının eğitimi ile inspektörlerin hizmet içi eğitimlerini vermek üzere Genel Müdürlükçe tespit edilerek eğitim vermek üzere görevlendirilen en az beş yıllık deneyime sahip inspektörleri,

f) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,

g) (Değişik:RG-21/9/2012-28418) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ğ) Giriş: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit işlemine tâbi tutulmasını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) İnspektör: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize ve serbest bölgelere giriş, çıkış ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisini,

j) İthalat: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

k) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin kontrol altına alınmasını,

l) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünü,

m) Numune: Resmi kontrole tabi tutulacak belirlenmiş büyüklükteki bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerden alınan örneği,

n) Resmî kontrol: İnspektörlerin verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri işlemleri,

o) Transit: Serbest dolaşımda bulunmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe sevkini,

ö) Yeniden İhracat (Re-Export): Bir ülkeye ithal edilen ve o ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünler için uygulanan ihracatı,

p) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn (ırk) veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnspektör Adaylarına İlişkin Genel Hükümler

Adayların nitelikleri

MADDE 5 – (1) İnspektör olarak görevlendirilecek adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır.

a) (Değişik:RG-25/1/2013-28539) Zirai karantina müdürlüğü, İl müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü, orman bölge müdürlüğü veya orman işletme müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak görev yapıyor olmak,

b) Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak,

c) (Değişik:RG-21/9/2012-28418) Bitki koruma bölümü dışındaki bitki koruma dersleri okutulan bölümlerden mezun olan ziraat mühendisleri için, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan enstitüler, Genel Müdürlükte bitki sağlığı ile ilgili görevlerde, zirai karantina müdürlüğü, il müdürlüğü bünyesindeki bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı ile ilgili görevlerde en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) (Mülga:RG-25/1/2013-28539)

Adayların seçimi

MADDE 6 – (1) İnspektör adayları aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.

a) Müdürlük, ihtiyacına göre inspektör adaylarını seçer ve tespit ettiği inspektör adaylarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Müracaat Formu’nu onaylayarak Genel Müdürlüğe teklif eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyduğunda (Değişik ibare:RG-21/9/2012-28418) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünden inspektör yetiştirmek üzere orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi görevlendirmesini teklif eder.

b) Aday bilgilerinin doğruluğundan teklifi yapan kurum müdürü veya adayın birim amiri sorumludur.

c) Genel Müdürlükçe gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar inspektör yetiştirme kursuna çağrılır.

İnspektör yetiştirme kursu, sınav ve inspektörlük yetkisi verilmesi

MADDE 7 – (1) İnspektör yetiştirme kursu, Genel Müdürlükçe belirlenen program dâhilinde ihtiyaca göre Müdürlüklerde düzenlenir. Kurslarda inspektör adaylarına, eğitici inspektörler ve konu uzmanları tarafından bir ay süreyle teorik ve pratik eğitimler verilir.

(2) Bir aylık eğitim sonunda kursu düzenleyen müdürlüğün temsilcisinin de bulunduğu eğitici inspektörlerden oluşan en az üç kişilik sınav komisyonu tarafından, kursun son günü yazılı değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonuç tutanağı kursun düzenlendiği müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük inspektör adaylarının sınav sonuçlarını kurumlarına yazılı olarak bildirir. Değerlendirme sınavından, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar teorik ve pratik eğitimin verildiği kursu başarı ile tamamlamış sayılırlar. Adaylar, sırasıyla teorik ve pratik eğitimin tamamına Genel Müdürlükçe kabul edilen mazeretler dışında devam etmek zorundadırlar.

(3) (Değişik:RG-21/9/2012-28418) İnspektör yetiştirme kursu sonunda başarılı olan inspektör adayı, Müdürlüğün uygun göreceği en az beş yıllık deneyime sahip inspektör yanında kurumunda veya Genel Müdürlükçe uygun görülecek müdürlükte bir ay süreyle bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla imza yetkisi olmadan aday inspektör olarak çalışır. Müdürlükte beş yıllık deneyime sahip inspektör bulunması halinde yönetici olarak görev yapan inspektörler yanında aday inspektörlük yapılmaz.

(4) Müdürlük; aday inspektörlük süresi sonunda, sorumlu inspektörün hazırlayacağı İnspektör Adayı Değerlendirme Raporunu Genel Müdürlüğe gönderir. Raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe adaylara, İnspektörlük yetkisi ve kimlik kartı verilir. Raporun olumsuz olması halinde aday inspektörlük hakkını kaybeder.

Hizmet içi eğitim ve kayıt defteri

MADDE 8 – (1) Sürekli olarak bir yıldan fazla fiilen inspektörlük görevi yapmayan inspektörler; Genel Müdürlüğün belirleyeceği bir Müdürlükte iki hafta süreyle hizmet içi eğitime tabi tutularak inspektörlük görevine devam ederler.

(2) Her yıl, inspektörlere hizmet içi eğitim verilir. İnspektör hizmet içi eğitim süresi, programı, tarih ve yeri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. İnspektörlerin hizmet içi eğitimlere katılması Müdürlüklerince sağlanır.

(3) Genel Müdürlükçe, inspektörlerin göreve başlama, nakil, eğitim, iptal, emeklilik ve istifa gibi bilgilerini içeren kayıtlar tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usulleri

Yetki, sorumluluk ve çalışma usulleri

MADDE 9 – (1) İnspektör, Bakanlık adına resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır.

(2) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrollerini ziraat mühendisi olan inspektörler, orman bitki ve bitkisel ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerini ziraat mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi olan inspektörler yapmaya yetkilidir.

(3) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinde, diğer ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi için ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve bitki sağlığı kontrollerini yapar, gerekli hallerde numune alarak ilgili birimlerde analiz ettirir. Bitki karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde giriş işlemlerinin başlatılmasını sağlar.

(4) İnspektör, transit geçişi istenen bitki ve bitkisel ürünlerde, dış ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurda girişinin engellenmesi için ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve gerektiğinde bitki sağlığı kontrollerini yapar. Bitki karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde geçiş izni verir. Transit geçişlerde, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülkeye yayılmasını önleyecek her türlü tedbiri alarak veya aldırarak nakil vasıtaları ile ambalajları kontrol eder.

(5) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinin, bitki karantinasına ilişkin mevzuata uymaması halinde, iadesi veya imhası ile ilgili işlemleri yapar. Bitki karantinası yönünden transit geçiş ve üçüncü ülke şartlarını sağlayan ürünlere, ilgilinin talebi halinde uygun olan üçüncü ülkeye gönderilme işlemlerini uygular.

(6) İnspektör, ihraç ve yeniden ihracat (Re-Export) edilmek istenen ürünlerde yaptığı kontroller sonucunda ürünün ilgili ülkenin bitki karantinası şartlarına uygun olması halinde, Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler. Gerek görülen hallerde ürünün fümigasyon, dezenfeksiyon ve ayıklama gibi belirli işlemlerden geçirilmesini sağladıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler.

(7) İnspektör, ihraç edildikten sonra iade edilen ürünlerin ülkeye girişini sakıncalı gördüğü takdirde, teknik kabul gören bir yöntemle imhasına karar verir.

(8) İnspektör, bitki karantinası ile ilgili görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak üzere; transit geçenler de dahil olmak üzere her türlü resmi, özel, kara, deniz ve hava vasıtalarına bitki ve bitkisel ürün yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere girebilir ve numune alabilir. İlgililer resmî kontroller sırasında gerekli olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

(9) İnspektör, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, 5996 sayılı Kanunda ve bitki karantinası mevzuatında öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

(10) İnspektörler, yaptıkları kontrol ve işlemlerden, düzenledikleri belgelerden bizzat sorumludurlar.

(11) İnspektörün kontrol mahalline götürülmesi ve tekrar görev yerine getirilmeleri ürünün ilgilisi tarafından sağlanır. İnspektör; kontrolü yapılacak ürünün ilgilisinden, asgari kontrol şartları ile ilave güvenlik tedbirleri almasını talep edebilir.

(12) Müdürlük, gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde inspektörleri görevlendirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevin Sona Ermesi ve Yeniden Görevlendirme

Görevin sona ermesi ve yeniden görevlendirilme

MADDE 10 – (1) İnspektörlerin; atama ve nakil yolu ile yer değiştirmeleri halinde, ayrılışlarından önce Müdürlükçe inspektör kimlik kartları alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Yeni görev yerlerinin inspektörlük görevinin fiilen yapıldığı birimlerden biri olması halinde Genel Müdürlükçe inspektör kimlik kartları yeniden kendilerine iade edilir.

(2) İnspektörler fiilen ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütüldüğü Müdürlük, (Değişik ibare:RG-21/9/2012-28418) il müdürlüğü bünyesindeki bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili şube müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerine, yönetici olarak atanmaları durumunda da inspektörlük görevine devam edebilirler.

(3) (Değişik:RG-25/1/2013-28539) Emekliliğe ayrılan inspektörlerin inspektör kartları Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Fiilen beş yıl aralıksız olarak inspektörlük yapmayan inspektörlerin, inspektörlük yetkisi sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) 9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden inspektörler hakkında, yapılan inceleme sonucunda Genel Müdürlükçe soruşturma açılır ve bu soruşturma sonucuna göre inspektör kimlik kartları ve yetkileri iptal edilir.

(2) Bu madde hükümlerine göre inspektör kimlik kartları ve yetkileri iptal edilenler, inspektör adayı olamaz ve kendilerine inspektör kartı verilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/9/2012-28418) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/4/2011 27912
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 21/9/2012 28418
2. 25/1/2013 28539

EK-1    İNSPEKTÖR ADAYI MÜRACAAT FORMU

Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Bakanlık Sicil No
Çalıştığı İl
Çalıştığı Müdürlük ve Göreve Başlama Tarihi
Bitki Koruma Hizmetlerinde Çalıştığı Birimler ve Yıllar
Mezun Olduğu Üniversite ve Fakülte
Mezun Olduğu Bölüm ve Yılı
Bitki Koruma Bölümü Mezunu Değil İse Bitki Koruma Dersi Aldığına Dair Belge
Yabancı Dil ve Belgesi
Kursa Katılış Sayısı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Toplam Hizmet Süresi

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

 

Tarih

İNSPEKTÖR ADAYI

ADI VE SOYADI

(İmza)

Uygundur

…../…./…….

MÜDÜR

(İmza)

 

© Akif PARLATAN 500&1715