Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Course ID

25.03.2011-27885  Resmi Gazete

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-28/10/2016-29871) (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünlerine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 19 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aktif madde: Bitki koruma ürünü içinde bulunan ve zararlı organizmalar üzerinde biyolojik etki yapan maddeyi,

b) Ambalaj: Satışa sunulan veya piyasaya verilmeye hazır bitki koruma ürününü içinde bulunduran her türlü muhafazayı,

c) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bitki: Her türlü bitki ile bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

d) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

e) Bitkisel ürün: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel orijinli ürünleri,

f) Etiket: Bitki koruma ürününü tanıtmak, kullanmak, yer ve şekillerini belirtmek, korunma tedbirlerini göstermek amacıyla ürün ambalajı üzerine yapıştırılan veya basılan Türkçe düzenlenmiş, kolayca okunan yazı, işaret ve rakam şeklindeki açıklamaların tamamını ihtiva eden veya bu açıklamaların tamamının bitki koruma ürünü ambalajı üzerinde gösterilmesi mümkün olmayan çok küçük ambalajlarda aynı hususları bir prospektüste belirtmek üzere hazırlanan her türlü yazılı veya basılı etiketi,

g) Firma: Zirai mücadelede kullanılmak üzere piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip olan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Formülasyon veya preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

h) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) Örnek etiket: Firma tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlükçe uygun görülerek onaylanan etiketi,

i) Prospektüs: Etikete konulması zorunlu bilgilerin tamamını bulunduran, beyaz renkli zemin üzerine basılmış 6 puntodan küçük olmayan yazı karakteri taşıyan bilgi ve kullanma formunu,

j) Ruhsatname: Bitki koruma ürünlerinin ithaline, Türkiye’de imaline ve kullanılmasına yönelik Bakanlıkça izin verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bitki koruma ürünleri insan sağlığı ve çevre açısından bu Yönetmelikte belirtilen zararlılık sınıflarına göre sınıflandırılır.

(2) Bitki koruma ürünlerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde sebep olabileceği risklerin en aza indirilerek, insan sağlığı ve çevre açısından yeterli seviyede koruma sağlanması esastır.

(3) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş olarak piyasaya arz edilen bitki koruma ürünleri, Bakanlığın izni dışında yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan koşulları yerine getirdiği kabul edilen maddenin, yeni bilgiler ışığında, artık geçerli olmayan sınıflandırma, ambalajlama veya etiketleme nedeniyle insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlike oluşturduğuna dair haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık bu maddeyi geçici olarak yeniden sınıflandırabilir. Bu sınıflandırmaya uygun olarak etiketlenmemiş ve ambalajlanmamış maddenin piyasaya arz edilmesini yasaklayabilir veya özel koşullara tabi tutabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin tüm koşullarını yerine getirdiği kabul edilen bitki koruma ürününün, bu Yönetmeliğin hükümleriyle ilgili sebeplere dayanarak insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlike oluşturduğuna dair haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık bitki koruma ürününün piyasaya arz edilmesini yasaklayabilir veya özel koşullara tabi tutabilir.

(6) Firma tarafından sunulan ve Genel Müdürlükçe onaylanan örnek etikette yer alan bilgi, beyan ve bunlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan ruhsat sahibi firma sorumludur.

(7) Bakanlık tarafından yasaklanan bitki koruma ürünlerinin etiket örnekleri üzerinde değişikliklerle ilgili onay başvuruları dikkate alınmaz.

(8) Satışa hazır olan veya piyasaya verilen bitki koruma ürünü ambalajlarında, Genel Müdürlük tarafından onaylı etiket bulunması zorunludur.

(9) Etiket dış etkilerden kolayca bozulmayacak şekilde ve bitki koruma ürünü ambalajının göze çarpan yerine yapıştırılır veya basılır.

(10) Etikette yer alan bilgiler, gerçeğe aykırı, bitki koruma ürününün etkisi hakkında yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak nitelikte olamaz.

(11) Tanıtım amacıyla hazırlanacak materyallerde, Genel Müdürlük tarafından onaylı etiket ve prospektüste yer alan bilgiler dışında bitki koruma ürününün tavsiye dışı kullanımına sebep olabilecek yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak açıklamalar kullanılamaz.

(12) Etiketler, bitki koruma ürününün ruhsatını almak isteyen veya ruhsatına sahip olan firmalar tarafından bu Yönetmelikteki esaslara göre hazırlanır.

(13) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Bitki koruma ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemez.

(14) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Bakanlıkça izin verilmediği sürece, piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin ambalajları üzerinde yer alan etiket bilgilerinde sticker kullanılarak değişiklik yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmaların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bitki koruma ürünü ruhsat müracaatında bulunanların etiket, sınıflandırma ve ambalajlama ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması için gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmak,

b) Yönetmelik hükümlerine göre bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını sağlamak,

c) Genel Müdürlüğün talebi halinde bitki koruma ürününün bileşimi ve diğer özelliklerine ilişkin bilgileri vermek,

ç) Genel Müdürlüğün talebi halinde aşağıda yer alan bilgileri temin etmek;

1) Bitki koruma ürününün sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi için kullanılan veriler,

2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddesinde belirtilen her türlü bilgi,

3) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bitki koruma ürünü için güvenlik bilgi formu ve bu form için kullanılan veriler.

d) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek.

Özel yükümlülük

MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kullanılması sırasında insan sağlığı açısından bir sorun yaşanması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmelik kapsamında sağlık üzerine etkileri ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle (Değişik ibare:RG-28/10/2016-29871) zararlı olarak belirlenen ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce, kimyasal bileşimine ve (Değişik ibare:RG-28/10/2016-29871) zararlılık özelliklerine ilişkin EK-7’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu firmasınca düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

(2) Hazırlanan formlar Genel Müdürlük tarafından Ulusal Zehir Danışma Merkezine elektronik ortamda gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

Sınıflandırılma

MADDE 8 – (Değişik:RG-28/10/2016-29871)

(1) Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak yapılır.

Ambalajlama

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bitki koruma ürünlerinin ambalajlanması; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre yapılır.

(2) Bitki koruma ürünü ambalajına bu Yönetmelik esaslarına göre onaylanan etiket ya da Genel Müdürlük tarafından kabul edilen prospektüs dışında yazı, resim, şekil ve bilgi konulamaz.

Etiketleme

MADDE 10 – (Değişik:RG-28/10/2016-29871)

(1) Bitki koruma ürünlerinin etiketlenmesi, yapılacak sınıflandırma sonrasında zararlı maddeler sınıfına giren ürünlerin; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine göre; zararlı madde ve karışım sınıfında yer almayan ürünlerin etiketlenmesi ise, bu Yönetmeliğin 17, 18 ve 19 uncu maddelerine göre yapılır.

Tanıtma bilgileri ve esasları

MADDE 11 – (1) Etikette yer alması zorunlu olan tanıtma bilgileri ve bunlara ilişkin esaslar şunlardır.

a) Bitki koruma ürününün ticari adı;

1) Bitki koruma ürününün ticari adı, ürünü yanlış tanıtan veya ürün hakkında yanıltıcı bilgi verecek şekilde olamaz.

2) Bitki koruma ürünlerine uluslararası yaygın adı, grup adı ile hastalık, zararlı ve diğer etmen adları verilemez.

3) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bitki koruma ürününün ticari adı; önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi devam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamaz.

4) Bitki koruma ürününün ticari adı, 10 puntodan küçük yazılamaz.

5) Bir isim, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilmiş olsa bile, bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenecek bir etiket üzerinde bitki koruma ürünü adı olarak kullanılması için hak teşkil etmez.

b) Bitki koruma ürününün içerdiği aktif madde adı ve oranı;

1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Aktif madde miktarı, sıvı bitki koruma ürünü dışındakilerde ağırlık/ağırlık, sıvı bitki koruma ürünlerinde ise ağırlık/hacim olarak yazılır, bunun yanına yaygın adı belirtilir.

2) Yabancı ot ilaçlarında varsa eşdeğer asit yüzde oranı ile safener adı ve oranı belirtilir.

3) Bitki koruma ürünü birden fazla aktif madde içeriyorsa, aktif maddelerin adları azalan oran sırasına göre yazılır.

4) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Aktif maddenin adı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekilde olmak zorundadır. Aktif madde aynı Yönetmelikte yer almıyorsa uluslararası düzeyde kabul edilmiş adı verilir.

5) Bitki koruma ürününün ticari adı, aktif maddenin müşterek ismi ile aynı olamaz.

c) Bitki koruma ürününün formülasyonu;

1) Formülasyonu belirtmek için ıslanabilir toz, emülsiyon, solüsyon, granül, tablet, süspansiyon konsantre, kapsül süspansiyon ve pellet gibi terimlerden uygun olanı kullanılır.

ç) Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfı;

1) EK-3’te yer alan Bitki Koruma Ürününün Kontrol Ettiği Etmene Göre Sınıfları’na uygun olarak bitki koruma ürününün ticari adının altına yazılır.

d) Ruhsatname tarih ve numarası;

1) Genel Müdürlük tarafından verilmiş ve halen yürürlükte olan kullanma ruhsatnamesinin tarih ve numarası yazılır.

e) Bitki koruma ürününün net ağırlığı;

1) Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) ile 1/7/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik (75/106/AT) esaslarına uygun olarak yazılır.

f) Azami perakende satış fiyatı;

1) Firmasınca belirlenen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen azami perakende satış fiyatları TL olarak bitki koruma ürünü etiketi veya ambalajı üzerinde bulunur.

g) İmal ve son kullanım tarihi;

1) Etikete veya şişe/ambalaja, bitki koruma ürününün imal ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak yazılır, bu bilgiler şişe üzerinde ise etikete bu bilgilerin şişe üzerinde bulunduğuna dair bir ibare konulur ve bununla ilgili işlemlerde belirtilen ayın son günü esas alınır.

ğ) Etiket veya şişe/ambalaj üzerinde her imalata ait şarj numarası.

h) İmalatçı ve/veya ruhsat sahibi firmanın unvanı, adres ve telefon numarası.

ı) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar.

i) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi.

Kullanma bilgileri ve esasları

MADDE 12 – (1) Etikete konulması zorunlu olan kullanma bilgileri şunlardır:

a) Bitki koruma ürününün, tavsiye edildiği bitki, zararlı organizma ve kullanma dozu, Bakanlık veya Bakanlığın uygun gördüğü kişi ve kuruluşlarca yapılan denemelerden sonra Bakanlık tarafından belirlenir ve bu bilgiler etikette yer alır.

b) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin gün olarak, etiketinde bulunması zorunludur. Bu süre, yurt içi veya yurt dışında yapılan araştırmalara dayanan bilgilere göre Bakanlık tarafından belirlenir.

c) Bitki koruma ürününün kullanılmasıyla ilgili olarak etiketinde ürünün uygulamaya hazırlanması, uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler, ürünün uygulamasına olumsuz etki yapacak dış etkenlerle ürünün diğer ürünlerle karışma durumu konularında kullanma şekli adı altında bilgi verilir. Ayrıca, Bakanlık veya firma tarafından uygun görülecek diğer bilgiler de etikete eklenir.

ç) Bitki koruma ürününün kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar, bitki koruma ürününün özelliklerine bağlı olarak çevre sağlığı, depolama sırasında, ilaçlamadan önce veya sonra meydana gelebilecek tehlikeler bakımından EK-4’te yer alan Bitki Koruma Ürününün Kullanılması ve Depolanmasıyla İlgili Uyarılar’dan birkaçı veya tamamı ile Bakanlık tarafından uygun görülecek diğer uyarılar etiketine yazılır.

d) Bitki koruma ürününe ait aktif madde/maddelerin etki mekanizmalarını gösteren sınıflar (2A veya 2B gibi) etikete yazılır.

Korunma bilgileri ve esasları

MADDE 13 – (1) Etikete konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarıları şunlardır:

a) Sıcakkanlıların korunması; bitki koruma ürününün zehirlilik özelliklerine göre, sıcakkanlıları ürünün olumsuz etkilerinden korumak için EK-5’te yer alan Bitki Koruma Ürününün Zehirlilik Özelliklerine Göre, Sıcakkanlıları Ürünün Olumsuz Etkilerinden Korumak İçin Uyarılar’da belirtilen ve gerekli olabilecek diğer uyarılardan, Bakanlık tarafından uygun görülenler etikete büyük harflerle yazılır. Ayrıca, her etikette bitki koruma ürününün toksikolojik özellik ve sınıflandırılmasına uygun işaret ve uyarılar da konur.

b) Zehirlenme belirtileri; Etikete, bitki koruma ürününe ait zehirlenme belirtileri ve gelişmesi yazılır.

c) İlk yardım önlemleri; zehirlenme halinde yapılacak ilk yardım açıklanır. Bu kısmın ilk cümlesinin “Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz” uyarısı ile başlaması zorunludur.

ç) Antidotu ve gerekli bilgiler; bitki koruma ürününün antidotu büyük harflerle ilk cümlede yazılır. Ayrıca büyük harflerle “Zehirlenme durumlarında; Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin 114 no’lu telefonunu arayınız.” ifadesi etikete eklenir.

Kısıtlama bilgileri ve esaslar

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, bitki koruma ürününün toksikolojik özellikleri ve kalıntısıyla ilgili sorunlar veya direnç gibi nedenlerle, gerek bölgelerin ve gerekse ürünlerin bir veya bir kaçında kullanılması, aynı nedenlerle özel bir kullanılış şeklinin belirlenmesi ya da satış zamanının kısıtlanması gibi durumlarda, bu belirleme ve kısıtlamalar Bakanlığın tespit edeceği şekilde etikete yazılır.

Bilgilerin etikette yer alış şekli

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre verilmesi gerekli bilgilerin EK–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun olarak etikete konulması zorunludur. (Değişik cümle:RG-28/10/2016-29871) Bu örnek üzerinde Bakanlığın uygun görmesi halinde aşağıda açıklanan esaslara göre değişiklik yapılabilir.

a) Korunma uyarıları ve tedbirleri, bütünlüğü bozulmadan etiketin uygun görülecek başka bölümlerine üst bölümler hariç aktarılabilir. Kullanma ile ilgili hususlar birbirini izleyerek yazılabilir.

b) (a) bendine uyulmak ve EK–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne bağlı kalmak kaydıyla bölümleri ayıran yatay ve dikey sütunların yerleri değiştirilerek bölümlerin alanlarında gerekli düzeltmeler yapılabilir.

c) (Mülga:RG-28/10/2016-29871)

Etikette renk ve şekil

MADDE 16 – (1) Etiket, renk ve şekil bakımından aşağıdaki esaslara göre hazırlanır.

a) Etiketlerin zemin renkleri bitki koruma ürünü gruplarına göre EK–6’da yer alan Bitki Koruma Ürünü Gruplarına Göre Etiketlerin Zemin Renkleri’ne uygun olarak düzenlenir. Eğer bitki koruma ürünü birden fazla gruba etkili ise, asıl etkili olduğu grubun zemin rengi esas alınır. Bu etiket üzerine, etkili olduğu diğer grubun rengi 1–3 cm genişlikte renk bandı şeklinde basılır. EK–6’da yer alan Bitki Koruma Ürünü Gruplarına Göre Etiketlerin Zemin Renkleri tablosu dışında kalan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde kullanım amacına göre düzenlenir.

b) Kullanılacak renkler, etiketteki açıklamaların kısmen de olsa kolayca okunmasına engel olamaz.

c) Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta yazılır.

ç) Etikete, firmanın amblemi ve sınıflandırma işaretleri dışında herhangi bir şekil veya resim konulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Etiketin Düzenlenmesi, Onaylanması ve Değiştirilmesi

Etiketin düzenlenmesi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan hususların tamamının, EK–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun şekil ve düzende etikette olması zorunludur. Zorunlu hususların dışındaki ilaveler Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) Etikette yer alacak hususların tamamının ambalaj etiketlerine sığmaması halinde, prospektüs hazırlanarak ambalaj içine konulması veya ambalaja yapışık katlı etiket olarak bulundurulması zorunludur.

Etiket örneğinin incelenmesi ve onaylanması

MADDE 18 – (1) Bitki koruma ürününün ruhsat başvurusuna esas bilgilerle birlikte EK–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun olarak hazırlanan iki nüsha basılı etiket örneği Genel Müdürlüğe sunulur. Önceden doldurulması mümkün olmayan kısımlar (şarj numarası, imal tarihi ve fiyatı gibi) etiket örneğine yazılmaz.

(2) Etiket, Genel Müdürlük tarafından kapsam ve şekil bakımından incelenir. Genel Müdürlük, etiket örneği ile ilgili olarak ek bilgi isteminde bulunabileceği gibi uygun görülmeyen etiket örneğini, nedenlerini de belirterek başvuru sahibine düzeltmesi için iade eder.

(3) Bitki koruma ürününe ruhsat verilmesi ve etiketin kapsam ve şekil yönünden uygun bulunması halinde, iki adet etiket örneği üzerine “KABUL EDİLMİŞTİR” damgası ve kabul tarihi yazılarak onaylanır. Onaylı etiketin bir örneği ruhsatname ile birlikte başvuru sahibine verilir. Onaylı diğer etiket ise Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir.

(4) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Bitki koruma ürününün onaylanmış olan etikette yer alan bütün bilgilerinin doğruluğundan ürünün ruhsat sahibi firması sorumludur.

Etiketin kullanımı

MADDE 19 – (1) Bitki koruma ürünü ambalajlarında bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanan Genel Müdürlük tarafından incelenerek uygun bulunan ve onaylanan etiketlerde bulunan bilgilerin kullanılması zorunludur.

Örnek etiketin duyurulması

MADDE 20 – (1) Bakanlık tarafından onaylanan örnek etiketlerden yeni ruhsat ve tavsiye alanlar Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanır.

Etiketlerde yapılacak değişiklikler ve değişikliklerin onayı

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük onaylı etiketin, yeni bilgi ve bulgulara göre kısmen veya tamamen değiştirilmesini ruhsat sahiplerinden isteyebilir. Genel Müdürlük aksini bildirmediği takdirde, değişikliğin ruhsat sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yerine getirilmesi gereklidir. Ruhsat sahibi bu süre içerisinde itiraz hakkını kullanabilir.

(2) İtiraz, Genel Müdürlük tarafından kabul edilmediği takdirde etiketin değiştirilmesi zorunludur.

(3) Onaylanmış etiketlerde düzenleme veya değişiklik, Genel Müdürlük tarafından ve/veya firmasının isteği ve Genel Müdürlüğün izni ile yapılabilir. Bu değişikliklere göre firması tarafından yeniden düzenlenen örnek etiket Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

(4) Bir etiketin tamamen değiştirilmesi durumunda 18 ve 20 nci maddelerdeki işlemler aynen uygulanır.

(5) Bir etiketin bir kısmının değiştirilmesi veya bazı bilgilerin mevcut etikete ilavesini isteyen ruhsat sahipleri, bu isteğin nedenlerini açıklayan bilgilerle birlikte, değişiklik veya ilavenin yer ve şeklinin gösterildiği iki nüsha etiket örneğini Genel Müdürlüğe gönderir.

(6) Değişiklik veya ilave isteği Genel Müdürlük tarafından incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde değişikliği kapsayan etiket onaylanarak başvuru sahibine iade edilir. Kabul edilmiş şekliyle basılan etiket hakkında 20 nci maddeye göre işlem yapılır.

Etikette fiyat değişikliği

MADDE 22 – (1) Azami perakende satış fiyatı değişimleri etiketin Genel Müdürlük tarafından yeniden onaylanmasını gerektirmez.

ALTINCI BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Etiketlenmesi, Ambalajlanmasındaki İstisnalar ve Reklam Prospektüs hazırlanması

MADDE 23 – (1) Ambalaja sığmayan ve etikete konulması zorunlu bilgilerin tümü Bakanlığın uygun görmesi şartıyla prospektüs haline getirilerek bitki koruma ürünü ambalajının içine yerleştirilir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülerek prospektüslü şekilde piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin ambalajları üzerinde onaylı etiketindeki tavsiye bilgileri dışında diğer bütün bilgiler yer alır.

Taşıma ve nakliye sırasında kullanılacak dış ambalajların üzerinde bulunması gerekli bilgiler

MADDE 24 – (1) Taşıma ve nakliye sırasında kullanılacak koli, varil gibi dış ambalajların üzerinde, içinde bulundurduğu bitki koruma ürününe ait tehlike özellikleri, tehlike sembolleri, bitki koruma ürünü olduğuna dair bilgiler ile firma adı ve iletişim bilgileri yer alır.

Bitki koruma ürünlerinin tanıtımı

MADDE 25 – (1) Bir bitki koruma ürününün tanıtılması amacıyla yapılan ve onaylı etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan, yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı ve görsel yayınlar yapılamaz ve reklamlarda kullanılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Kontrol ve Yaptırım

Denetim ve kontrol

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetim ve kontroller, bitki koruma ürünlerinin kontrolüne ilişkin mevzuat hükümlerine göre Bakanlık tarafından yürütülür.

Yaptırım

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ruhsat sahibi firma ve diğer ilgililer hakkında durumlarına uygun olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu madde hükümleri ile bitki koruma ürünlerinin kontrolüne ilişkin mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 23/3/2010 tarihli ve 27530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce ruhsat alınmış bitki koruma ürünlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-28/10/2016-29871)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanmış etiket örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgeler en geç (Değişik ibare:RG-5/1/2017-29939) 15/2/2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu etiketler her türlü sorumluluk firmasına ait olmak şartıyla Bakanlıkça onay işlemleri tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilecek bitki koruma ürünü ambalajlarında kullanılabilir. Bu etiketlerin onay işlemleri 31/12/2017 tarihine kadar Bakanlıkça tamamlanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-28/10/2016-29871)

(1) Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi (Değişik ibare:RG-5/1/2017-29939)  31/5/2017’dir. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.

Daha önce piyasaya arz edilmiş bitki koruma ürünlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-28/10/2016-29871)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş etiket ile piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin, 30/7/2018 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmez.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (Değişik:RG-28/10/2016-29871)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

(Mülga:RG-28/10/2016-29871) EK–1

 

(Değişik:RG-28/10/2016-29871) EK–2  BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ETİKET ÖRNEĞİ

İMAL TARİHİ

(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

  FİRMA ADI VE AMBLEMİ NET MİKTARI  (kg veya L)    
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI    
SON KULLANMA TARİHİ

(Ay ve yıl olarak)

  BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN TİCARİ ADI  

İÇİNDEKİLER

(Formülasyonu oluşturan ve sınıflandırmaya etki eden aktif madde ve yardımcı maddeler)

   
 

ŞARJ NUMARASI

     
 

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

  FORMÜLASYON ŞEKLİ ZARARLILIK İŞARETİ

 

   
 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki adı Zararlı organizma adı Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
       
       
       
       
       
       
       
   
GRUBU (İnsektisit, Fungisit vb.)    
 

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI

(Müşterek Adı, var ise eşdeğer asit oranı)

ZARARLILIK İFADELERİ (H)    
  ÖNLEM İFADELERİ (P)    
Önce Etiketi Okuyunuz    
Evde Kullanmayınız    
Çocuklardan, Gıda ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.  

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

(Yazılacak ifadelerin önlem ifadelerinin bulunduğu bölümünde yer alması durumunda bu başlık etikette yer almaz)

 

   
Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya …… Gün/Saat İnsan ve Hayvan Sokmayınız.    
DEPOLAMA DURUMU    
İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.    
UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE

KULLANMA ŞEKLİ

       
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

(Bitki koruma ürününün kullanım döneminde kaç defa kullanılabileceği veya kullanımının o konuda tavsiyesi bulunan farklı bitki koruma ürünleri ile dönüşümlü olarak kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili bilgi)

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

 

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼’üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.(Sadece sıvı formülasyonlarda)

 

 

FİRMA BEYANI    
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

 

 

RUHSAT SAHİBİ,

İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI (Firma adı, Adresi, Tel.No.)

   
KARIŞABİLİRLİK DURUMU İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

(Yazılacak ifadelerin önlem ifadelerinin yer aldığı bölümünde yer alması durumunda

o bölüme atıfta bulunulur)

   
BAKANLIK ONAYI ANTİDOTU ve TEDAVİSİ                               

                          FİRMA KAŞE VE İMZA

 

   

           ULUSAL ZEHİR MERKEZİ(UZEM) TEL:114

EK–3  Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfları

 • İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
 • FUNGUSİT (Mantar İlacı)
 • HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
 • AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı)
 • RODENTİSİT (Fare İlacı)
 • MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve Sümüklüböcek)
 • FUMİGANT (Gaz halinde etkili İlaç )
 • NEMATİSİT (Nematod İlacı)
 • BİTKİ AKTİVATÖRÜ
 • BİYOLOJİK PREPARAT
 • BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (BGD)
 • BÖCEK GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ (IGR)
 • BÖCEK CEZBEDİCİLER (Atractantlar)
 • BÖCEK KAÇIRICILARI (Repellentler )
 • BESLENMEYİ ENGELLEYİCİLER
 • FİZYOLOJİK HASTALIKLARIN

TEDAVİSİNDE KULLANILAN MADDELER

 • TUZAK VE FEROMONLAR
 • BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENİ

 

EK–4  BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI VE DEPOLANMASIYLA İLGİLİ UYARILAR

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Arılara zehirlidir.

Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir,

Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

………………… gibi bitkilerde kullanılmaz.

Bitki koruma ürünü  ………. koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

(Değişik:RG-28/10/2016-29871) EK–5

bitki koruma ürününün zehirlilik özelliklerine göre, sıcakkanlıları ürünün olumsuz etkilerinden korumak için uyarılar

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ……gün/saat insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. (bu ifade büyük harf ve kırmızı renkte yazılır).

EK–6   Bitki koruma ürünü gruplarına göre Etiketlerin zemin renkleri

Beyaz etiket İnsektisit, akarisit ve fumigantlar
Sarı etiket Herbisitler
Açık yeşil etiket Fungisitler
Cam göbeği etiket Bitki Gelişim Düzenleyicileri
Pembe etiket Diğer (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit, Repellent, Atractant vb.)

EK–7  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİM FORMU

1 Üretici Adı  
2 Üreticinin Adresi  
3 Vergi Dairesi ve Numarası  
4 Bitki koruma ürünü ruhsat sahibi firmaya 24 saat ulaşılabilecek Telefon Numarası  
Faks Numarası  
E-posta adresi  
5 Bitki koruma ürününün adı  
6 Bitki koruma ürününün formülasyonunu oluşturan maddelerin adlarına göre düzenlenmiş ve oran aralıkları şeklinde verilmiş formülü  
7 Bitki koruma ürününün formülasyonunu oluşturan maddeler arasında, kullanılması halinde özel müdahale gerektiren maddeler varsa isimleri  
8 Bitki koruma ürününün kullanımı hakkında etikette yer alan uyarılar  
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/3/2011 27885
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi Sayısı
1. 16/12/2011 28144
2. 28/10/2016 29871
3. 5/1/2015 29939

© Akif PARLATAN 500&1715