Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (Genelge 2019/21)

Course ID
15/05/2019

Bu Genelgenin uygulanması 31/12/2019 tarihine kadar ertelenmiştir. (Genelge 2019/26)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : 52707093-010.06.01  14.5.2019

Konu  : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali

GENELGE (2019/21)

İlgi:      3/7/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı Genelge

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7/a maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Bu itibarla, dahilde işleme izni  kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş  kıymetli maden ithali mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin dahilde işleme izni kapsamında Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithali mümkün olup, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

© Akif PARLATAN 500&1715