Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)

Course ID

01.04.2007-26480 Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması durumunda uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aracı ihracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş belge sahibi olmayan firmayı,

b) Belge: Dahilde işleme izin belgesini,

c) Belge sahibi firma: Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri, nitelikli elektronik imza yetkisi olan kullanıcı aracılığıyla ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı firmayı,

ç) Belge süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya yurt içi alım ile ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

d) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

e) BİLGE sistemi: (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen bilgisayarlı gümrük etkinlikleri sistemini,

f) Bilgi sistemi: (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça bilgilerin tutulduğu ve bilgisayar uygulamalarının çalıştırıldığı bilgisayar sistemini,

g) Dahilde işleme izin belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça elektronik ortamda düzenlenen ve aynı ortamda kayıtları bulunan belgeyi,

ğ) Elektronik imza sertifikası: Nitelikli elektronik imza için kullanılan ve (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınan elektronik veriyi,

h) Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,

ı) İhracat süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ihracat ile ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

i) İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren, imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,

j) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,

k) İthalat süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ithalat ve/veya yurt içi alım işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

l) Kullanıcı: Dahilde işleme izin belgesi sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş ve elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

m) (Değişik:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

n) Nitelikli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi,

o) Satır kodu: Dahilde işleme izin belgesinde yer alan, ithal ve ihraç eşyasını tarif eden ve (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığımız ile (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasındaki Dahilde İşleme Rejimine ilişkin bilgi iletişiminde dikkate alınacak belge numarasını da içeren kod bilgisini,

ö) Temsilci aracılığı ile ithalat: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatının, Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş temsilci aracılığıyla yapılmasını,

p) Vergi, resim ve harç istisnası: İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümleri uyarınca dahilde işleme izin belgesine uygulanacak tüm istisnaları,

r) (Değişik:RG-12/9/2014-29117) Web sayfası: Bakanlığın “www.ekonomi.gov.tr” internet adresinden girilen web sayfasını,

s) Yan sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firmayı,

ş) (Ek:RG-10/12/2014-29201)  Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Dahilde işleme rejiminden yararlanmak için elektronik ortamda müracaat

MADDE 5 – (1) Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığa müracaat ederler.

Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-18/10/2008-27028) Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığa müracaat eden elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcıların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)  bölge müdürlüğüne göndermeleri gerekir. İlgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğü, yapılacak değerlendirme neticesinde ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri firma tanımlamasının yapılmasını teminen bilgi sistemine aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

(2) Ayrıca, belge üzerinde yan sanayici olarak yer alması talep edilen firmaların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler yanında Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firma ile yapılan protokole istinaden firma tanımlamasının yapılması gerekir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilir.

(4) Kullanıcı yetkilendirmesi, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğüne sunulmasını ve firma tanımlamasına yönelik işlemlerin tamamlanmasını müteakip (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkca yapılır. (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkca kullanıcı yetkilendirmesinin yapılması durumunda, ilgili kullanıcının web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığa müracaatında belirtilen elektronik posta (e-posta) adresine bilgi gönderilir. Ancak, e-postanın kullanıcıya ulaşmamasından (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(5) Dördüncü fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilmiş bir kullanıcının bu yetkisinin iptal edilmesi için, ilgili firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş ve bu yetkilendirmenin iptali ile ilgili hususları içeren belgenin ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Bu belgenin ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğüne ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde yetkinin askıya alınması isteniyorsa, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasında  belirtilen bilgi hattının telefonla aranması gerekmektedir. Bu durumda; askıya alınan yetki için, yetkilendirmenin iptaline ilişkin belgenin 7 (yedi) gün içerisinde ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğüne ulaştırılması zorunludur. Aksi takdirde, askıya alınan yetki sahibi kullanıcının ilgili firma adına tekrar işlem yapmasına (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça izin verilir  ve bu konudaki sorumluluk ilgili firmaya aittir.

Elektronik ortamda belge müracaatı

MADDE 7 – (1) Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığa müracaat     ederler. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından, her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için, ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilir.

(2) (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, belge düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.

Elektronik ortamda düzenlenen belgenin kullanılması

MADDE 8 – (1) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, belgenin orijinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür. Belge kapsamında gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde, diğer bilgiler yanında dahilde işleme izin belgesinin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik düşüm yapılmasına imkan sağlayacak şekilde, belge numarasını da içeren satır kodu bilgisinin yer alması zorunludur.

(2) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden belge kapsamında ithalata izin verilmez. BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ihracat işlemlerinde, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıktan önceden izin alınır ve bu ihracat işlemlerinde, ilgili gümrük idarelerince belgenin orijinal nüshası aranır.

(3) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri sırasında, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık ve (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında bağlantı kurulamaması ve bu arızanın 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda gümrük beyannamesinin tesciline imkan verilir. Bu durumda, ilgili gümrük idaresince belgenin orijinal nüshası aranmak ve belgenin son sayfasında yer alan ithal edilen maddelerle ilgili bilgiler bölümüne gerekli meşruhat düşülmek suretiyle ithalat işlemleri gerçekleştirilir. İhracat işlemlerinde ise, belgenin orijinal nüshası üzerinden işlemler tekemmül ettirilir. (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkca ilgili gümrük beyannamelerine ilişkin bilgiler, daha sonra elektronik ortamda alınır. İlgili gümrük idarelerince, bu kapsamdaki ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin, bilahare (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığımızca elektronik ortamda alınacağı hususu da dikkate alınarak, doğru rejim koduna, doğru muafiyet koduna ve belgede yer aldığı şekliyle satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktara ilişkin birim bilgilerine yer verilerek, tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

(4) Gümrük mevzuatı çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra düzeltme yapılması, eşyanın mahrecine iade edilmesi veya eşyanın geri gelmesi halinde (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca buna ilişkin bilgiler, elektronik ortamda (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığa gönderilir.

Firmanın sorumluluğu

MADDE 9 – (Değişik:RG-3/6/2015-29375)

(1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olması (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) kaydıyla belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmasından sorumludurlar.

(2) Belge kapsamında ithalat gerçekleştirilirken Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik bağlantıda aksaklık yaşanması nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemince kontrol yapılamaması veya satır kodu değişikliği yapılması hallerinde oluşan miktar aşımları revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.

Aracı ihracatçı ile ihracat

MADDE 10 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, belge sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi, ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Bu durumda, aracı ihracatçı unvanı yanında bu firmaya ait tek vergi numarası da belge sahibi firma tarafından ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)  bölge müdürlüğüne bildirilir. Ancak, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkca (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Temsilci aracılığı ile ithalat

MADDE 11 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı, ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğünden izin alınmak ve Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Bu durumda, temsilci firma unvanı yanında bu firmaya ait tek vergi numarası da belge sahibi firma tarafından ilgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)  bölge müdürlüğüne bildirilir.

İhracat taahhüdünün kapatılması

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-20/5/2016-29717) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerin firmalar tarafından belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

(2) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ilgili belge sahibi firma tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler ile elektronik ortamdaki bilgiler dikkate alınmak suretiyle taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir ve bu husus, ilgili mercilere yazı ile bildirilir. Bu durumda, elektronik ortamdaki taahhüt kapatma işleminin, ilgili mercilere gönderilen yazılar ile eş zamanlı olarak ve bu yazılarda yer alan bilgilere paralel olarak tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

(3) Gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde, belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen ilgili kalemler itibarıyla belge sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur. Ancak, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ilgili faturalar üzerinde satır kodu bilgisinin veya belge sayısının yer alması gerekmektedir.

(4) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde belirtilen satır koduna karşılık gelen eşyanın tamamının, bu gümrük beyannamesinin tescili esnasında, elektronik ortamda düzenlenen ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümünün yapılmış olması dikkate alınarak, sadece satır kodu bilgisi bulunan ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması gerekmektedir.

(5) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde birden fazla kalem eşya ve dolayısıyla ilgili satır kodu hanelerinde birden fazla satır kodu varsa, ilgili gümrük beyannamesinin her bir satır kodu karşılığı eşya yönünden ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda düzenlenen belgenin ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen gümrük beyannamesinde, ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış olan ilgili eşyanın satır kodu bilgisi yanında, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde elektronik ortamda düzenlenmeyen bir belgenin sayısının bulunması durumunda, satır kodu belirtilen kalem eşyaları dışında diğer kalemlerde belirtilen eşyalar, bir gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde belirtilen ve elektronik ortamda düzenlenmeyen ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir.

(6) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde, elektronik ortamda düzenlenmeyen belgenin sayısının yanında diğer bilgi olarak elektronik ortamda düzenlenen bir belgenin sayısının ve/veya bu belgeye ilişkin bir satır kodunun belirtilmesi ve dolayısıyla bu gümrük beyannamesinin tescili esnasında elektronik ortamda düzenlenen ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümünün yapılmamış olması dikkate alınarak, bu gümrük beyannamesinin elektronik ortamda düzenlenen ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmaması gerekmektedir.

(7) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılan, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören, ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış ve ilgili dahilde işleme izin belgesine ait satır kodu bilgisi bulunan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine, bu gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat düşülmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, üzerinde yer alan belge sayısı dikkate alınarak ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya faturalar üzerine, bu gümrük beyannamesi veya faturanın ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhatın düşülmesi gerekmektedir.

(8) (Değişik:RG-18/10/2008-27028) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, belge taahhüt kapatma işlemleri; özel fatura, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ancak elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmamış ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri ilgili gümrük müdürlüklerinden alınmak suretiyle; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince gönderilen taahhüt kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük idareleri, T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belge kapsamında alınan vergiler ve teminatlar, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin yeniden teyidi alınmadan firmalara iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulama

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki Tebliğlere istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden; genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgi sisteminde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(2) (Değişik:RG-15/7/2009-27289) Ayrıca, bu Tebliğ eki ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelere ilave bilgi ve belge istenmesi, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesi veya ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesi ve dahilde işleme izin belgesinde yer alan bilgilerde resen düzeltme ve/veya değişiklik yapılması hususlarında (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen görev ve yetkiler (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkca (İhracat Genel Müdürlüğü) kullanılabileceği gibi, gerek görülmesi halinde (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)  bölge müdürlüklerine kısmen ve tamamen devredilebilir.

Değerlendirmeye alınmayacak müracaatlar

MADDE 15 – (1) Dahilde işleme izin belgesi almak isteyen firmaların, bu Tebliğ ile İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekir. Belge almak isteyen firmalar tarafından, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi almak için yapılacak müracaatlar, (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi kapsamında, 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler içerisinde ilgili kayıtların (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmamış olması nedeniyle, 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan firmalar (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olmaları da dahil) için, ilgili dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında belge kapsamındaki yurt içi alımlarda ve/veya ithalatta miktar aşımı yapılmadığının tespiti kaydıyla, anılan Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkca son verilir.

(2) Birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen firmaların, ilgili belge taahhüt kapatma işlemini tekemmül ettiren (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. İlgili (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201)   bölge müdürlüğü, gerekli ön incelemeyi müteakip bu müracaatı yazılı olarak (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlığa intikal ettirir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi kapsamında, 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler içerisinde ilgili kayıtların (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmamış olması durumunda, henüz aktarılmayan bu kayıtların ilgili firmalar tarafından en geç bu Tebliğin yürürlük tarihini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması kaydıyla, bu kayıtlar dikkate alınarak belge ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi (anılan Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine tabi tutulmaksızın) tekemmül ettirilir.

(2) Ancak, ilgili firmalar tarafından birinci fıkrada belirtilen belge kapsamında, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreleri aşacak şekilde, ancak bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce ilgili kayıtlar (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış ise, bu kayıtlar yeniden (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmaz. Bu durumda, ilgili kayıtlar dikkate alınarak belge ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi (anılan Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine tabi tutulmaksızın) tekemmül ettirilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin, belge sahibi firma tarafından bu fıkrada öngörülen süre içerisinde (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmaması durumunda belge ihracat taahhüt kapatma işlemi, bu kayıtlar dikkate alınmaksızın tekemmül ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-18/10/2008-27028)

İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, 1/4/2007 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ilişkin belge taahhüt kapatma işlemleri; özel fatura, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ancak elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmamış ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri ilgili gümrük müdürlüklerinden alınmak suretiyle; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince gönderilen taahhüt kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük idareleri, T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belge kapsamında alınan vergiler ve teminatlar, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin yeniden teyidi alınmadan firmalara iade edilir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-29/1/2009-27125)

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alımların 15 günlük süre içerisinde elektronik ortama aktarılmaması nedeniyle, 6 (altı) ay süreyle indirimli teminattan yararlandırılmayan firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), yurt içi alım fatura kayıtlarının kapatma müracaatına kadar (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış olması halinde, indirimli teminat uygulanır.

Yurt içi alım faturalarına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-12/9/2014-29117)

(1) Yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların 9 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen süre içerisinde Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarıldığı hallerde, belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktarında 1/5/2014 tarihinden önce bir aşım olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

Miktar aşımına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-3/6/2015-29375)

(1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 9 uncu maddede sayılan haller nedeniyle bir aşım olması halinde bu aşım revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 16 – (1) 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ, ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (Değişik:RG-12/9/2014-29117)

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

FİRMA TANIMLAMASI VE KULLANICI YETKİLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1-       Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2-       İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)

3-       İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4-       Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

5-       Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)

6-       Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)

7-       Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (Ek-3) (**)

8-       İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)

9-       Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

10-   Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

11-   İlgili firmaya ait (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)(***)

(*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.

(**): Yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.

(***): İlgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen Tahakkuk Fişleri veya ilgili SSK Başkanlığı Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.

 

NOT :

1- Firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.

2- Taahütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen Taahhütname ek-3’te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça izin verilmez.

3- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere (Değişik ibare:RG-12/9/2014-29117) Bakanlıkça izin verilmez.

 

EK-2

FİRMA TANIMLAMA FORMU

Vergi Numarası       Vergi Dairesi Adı       Ticaret Sicil No      
Firma Tipi  Anonim               Limited                         Komandit                 Kollektif

Kamu                   Fert (Şahıs)                 Kooperatif                Holding                Joint Venture

Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan;
Firma Unvanı      
Adresi      
Semt/Belde       İlçesi       İli      
Posta Kodu       Telefon No (   ) – Hat Sayısı      
Faks No (   ) – E-Posta      
Kuruluş Yılı      Web Adresi http://
Firma Özelliği  İmalatçı-İhracatçı           Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)    Yan Sanayici

İhracatçı                          Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)       Hizmetler

Gümrükçe Onay.
Kişi Statüsü
 A                                      B                                C                                      Diğer
Varsa, Firmanın Bağlı Bulunduğu Holdingin;
Unvanı      
Holding Vergi No
Firma Yetkilisinin; (Firmanın telefonla aranması gerektiği durumlarda irtibat kurulacak kişi/kişiler)
Adı Soyadı Görevi Telefon No / Dahili Cep Tel. No
                  (   ) –       /      (   ) –
(   ) –       / (   ) –
                  (   ) –       / (   ) –
Üyesi Olduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
       01-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon

02-Ege

03-Akdeniz

04-Uludağ

05-Antalya

       06-Güneydoğu Anadolu

07-Denizli Tekstil ve Konfeksiyon

08-Karadeniz

09-Orta Anadolu

10-Doğu Anadolu

       11-İstanbul

12-İstanbul Maden ve Metaller

13-Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar

Üretim Faaliyetinde Bulunduğunuz İller
 01 Adana

02 Adıyaman

03 Afyonkarahisar

04 Ağrı

05 Amasya

06 Ankara

07 Antalya

08 Artvin

09 Aydın

10 Balıkesir

11 Bilecik

12 Bingöl

13 Bitlis

14 Bolu

 15 Burdur

16 Bursa

17 Çanakkale

18 Çankırı

19 Çorum

20 Denizli

21 Diyarbakır

22 Edirne

23 Elazığ

24 Erzincan

25 Erzurum

26 Eskişehir

27 Gaziantep

28 Giresun

 29 Gümüşhane

30 Hakkari

31 Hatay

32 Isparta

33 Mersin

34 İstanbul

35 İzmir

36 Kars

37 Kastamonu

38 Kayseri

39 Kırklareli

40 Kırşehir

41 Kocaeli

42 Konya

 43 Kütahya

44 Malatya

45 Manisa

46 K.Maraş

47 Mardin

48 Muğla

49 Muş

50 Nevşehir

51 Niğde

52 Ordu

53 Rize

54 Sakarya

55 Samsun

56 Siirt

 57 Sinop

58 Sivas

59 Tekirdağ

60 Tokat

61 Trabzon

62 Tunceli

63 Şanlıurfa

64 Uşak

65 Van

66 Yozgat

67 Zonguldak

68 Aksaray

69 Bayburt

70 Karaman

 71 Kırıkkale

72 Batman

73 Şirnak

74 Bartın

75 Ardahan

76 Iğdır

77 Yalova

78 Karabük

79 Kilis

80 Osmaniye

81 Düzce

Firma Yetkilisi/Yetkililerinin Adı Soyadı / Unvanıİmza ve Firma Kaşesi

 

EK-3

…/…/….

TAAHHÜTNAME

 

 

……… tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …….. vergi numaralı ve …….. unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

İmza – Kaşe

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

 

T.C. KİMLİK NO                                 :

ADI SOYADI                                        :

BABA ADI                                             :

ANNE ADI                                            :

DOĞUM YERİ                                      :

DOĞUM TARİHİ                                 :

CİNSİYETİ                                              :

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU İL/İLÇE                                :

CİLT NO                                                 :

AİLE SIRA NO                                     :

SIRA NO                                               :

© Akif PARLATAN 500&1715