Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)

Course ID

Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)

Değerli Kağıtlar
Madde 1 (2343 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler (6745 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen ibare, Yürürlük; 07.09.2016) ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri”değerli kağıt” sayılır.

Bu kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kullanma Mecburiyeti
Madde 2 (5281 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile değişik) Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.


Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması
Madde 3
Değerli kağıtlar, ilgili Bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

(7061 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle değişen fıkra: Yürürlük: 05.12.2017) Bu kâğıtların, Maliye Bakanlığının muvafakati ile ilgili bakanlık, daireler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp bastırılması veya elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkündür.

Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.(4481 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile eklenen bent) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü aksamına kadar ilgili malsandıklarına ödenir.

Değerli Kağıtların Bedeli
Madde 4 Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.


Değerli Kağıt Yerine Adi Kağıt Kullanılması
Madde 5
(5281 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile değişik) Bu Kanunda yazılı noter kağıtları yerine adi kağıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

Kaldırılan Hükümler
Madde 6
Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi hakkındaki Kanunun 5’inci maddesi,

2. 22.6.1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

3. 11.4.1938 tarihli 3356 sayılı kanun,

4. 2.4.1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

5. 12.4.1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

6. 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2’nci maddesi,

7. 26.5.1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9’uncu maddesinin son fıkrası,

8. 29.6.1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5’inci maddesi ile 7’inci maddesinin son fıkrası,

9. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45’inci maddesinin 2’inci fıkrası,

10. 2.5.1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153’üncü maddesinin 2’nci fıkrası.

Geçici Madde 1 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

Geçici Madde 2 Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harç ve damga resmi alınmaz.

Geçici Madde 3 (6661 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 27.01.2016) 31/12/2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL değerli kâğıt bedeli alınır ve bu bedelin tespiti Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yapılmaya devam edilir.

Yürürlük
Madde 7
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 8
Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715