Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri (Genelge 2013/28)

Course ID

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 52707093-10.06.01

Konu : Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri

GENELGE (2013/28)

4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin  418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.

Anılan Kanunun 71 inci maddesi hükümleri uyarınca gümrük idarelerinin basitleştirilmiş usulle beyanda bulunulmasına izin vermeleri mümkündür. Bu çerçevede, ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Yönetmeliğinin 156 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Keza, mezkur Kanunun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Bakanlığımız, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtları ile hava  gemilerine  serbest  dolaşımdaki  eşyadan  ihracat  hükmündeki  teslimlerde  aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

 1. Bu Genelge hükümleri, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtları ile hava gemilerine serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde uygulanacaktır.
 2. Bu Genelge kapsamında yapılacak teslimlerde;

a) Deniz veya hava taşıtının personeli ve yolcularının yolculuk sırasında tüketimi için verilecek olan yiyecekler, alkollü ya da alkolsüz içecekler, sigara, kişisel tüketim ve temizlik malzemeleri kumanya olarak değerlendirilecektir.

b) Deniz ve hava taşıtına teslim edilebilecek yakıt ve yağlayıcı maddelerin belirlenmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları’nda yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 1. Bu Genelge kapsamında ihracat hükmünde teslim edilecek olan ve serbest dolaşımda bulunan;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin ilk 24 faslında sınıflandırılan ürünlerden temin edilen kumanyalar, 9930.24.00.00.00 G.T.İ.P.’ten,

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun ilgili Kararlarında ihrakiye olarak teslim edilebileceği belirtilen yakıtlar ve madeni yağlar, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırıldığı kendi G.T.İ.P.’inden,

c) Kumanya, yakıt ve yağlayıcı maddeler dışında kalan ürünlerden yapılan teslimler 9930.99.00.00.00 G.T.İ.P.’ten, beyan edilecektir.

 1. Bu Genelge kapsamında;

a) 3 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin hava taşıtlarına,

b) 3 üncü maddenin yalnızca (a) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına, ihracat hükmünde teslim edilmesinde sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzu düzenlenecek; teslim eden ve teslim alan taraflarca imzalanması gereken söz konusu belge üzerinde gümrük idareleri tarafından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 1. Teslimin yapıldığını belgeleyen sevk irsaliyesi veya teslim fişlerinde/makbuzlarında;

a) Teslimin yapıldığı deniz/hava limanının adı,

b) Teslim tarihi,

c) Teslimin yapıldığı müşterinin unvanı ve adresi,

ç) Teslimin yapıldığı deniz/hava taşıtının tipi, sicil/kayıt numarası, sefer numarası, d) Teslimin yapıldığı deniz/hava taşıtının gittiği yer, hareket tarih ve saati,

e) Teslim edilen ürünlerin cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler,

f) Teslim sırasında sayaç kullanılması halinde sayacın açılış ve kapanış değerleri, g) Teslim eden ve teslim alanların adı-soyadı, unvan ve imzaları, bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

 1. Bir gün içerisinde yapılan teslimler teslim eden firma tarafından bu Genelge’nin Ek’inde yer alan Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi’ne kaydedilecek ve takip eden ilk iş gününün mesai saati bitiminden önce teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresine teslim edilecektir. Teslim edilen  listeler  idarede  bu  amaçla  açılacak  deftere  her  yılbaşından  itibaren müteselsil numara alarak ve tarih verilerek kaydedilecektir. Sevk irsaliyeleri veya teslim fişleri/makbuzları anılan listeye eklenmeyecek; ancak ilgili firma tarafından gümrük idaresinin talebi halinde sunulmak üzere mevzuatta belirlenen süreler dahilinde firma tarafından muhafaza edilecektir.
 2. Bu Genelge kapsamında teslim edilen eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) iş günü içinde aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

a) Teslimi yapan firma tarafından teslim konusu eşya için yapılacak tamamlayıcı beyan bilgisayarlı gümrük idarelerinde BİLGE sisteminin “Detaylı Beyan Modülü”nde EX rejim türü altında beyanname açılmak suretiyle yapılacaktır. Teslimlere ilişkin Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listeleri ve ticari faturalar bu beyannameye eklenecektir. Beyanname ekinde yer alacak Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listeleri ile ticari faturaların kayıt numara ve tarihleri beyannamenin 44 numaralı bölümüne kaydedilecektir.

b) Teslime ilişkin olarak bilgisayar sisteminde yapılacak tamamlayıcı beyana ait gümrük beyannamesinin gümrük idaresince teslim alınmasından sonra ilgili muayene memuru ya da beyanın kontrolü ile görevlendirilen  memur  tarafından  beyannameye  ilişkin  ticari  fatura  ile  teslim edilen eşyanın Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listelerinde kayıtlı eşya ile uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve beyanname üzerinde işlemleri tamamlanacaktır.

 1. BİLGE Sisteminde, yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde tescil edilen tamamlayıcı beyanlar

“tutanak” ile kapatılacaktır.

 1. Bu Genelge kapsamındaki ihracat hükmündeki teslimlerde gümrük beyanı teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresinde yapılacaktır.
 2. Teslim yapan firmalar tarafından bu Genelge ile belirlenen usulden yararlanılmak istenilmediği hallerde, 3 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşya ve ürünlerin ihracat gümrük işlemlerinin 4458 sayılı  Gümrük  Kanununun  150  ve  151  inci  maddeleri  ve  bağlı  mevzuatta düzenlenen ihracat rejimi, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bağlı mevzuat ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarında tadat edilen genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.
 3. Bu Genelgenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına tesliminde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bağlı mevzuat ile 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bağlı mevzuatın ihracat ilişkin hükümleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır.
 4. Bu Genelge kapsamında yapılacak teslimlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

a) Tamamlayıcı beyanda bulunulurken, bu Genelge kapsamında kendisine eşya teslim edilen ve adına fatura düzenlenen her bir alıcı için bir ihracat beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

b) Tamamlayıcı   beyana   ilişkin   gümrük   beyannamesinin   kapanma   tarihi   olarak,   Gümrük Yönetmeliğinin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tarih kaydedilecektir.

1/6/2007 tarihli ve 2007/23 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a. Müsteşar

 

EKLER:

EK 1-Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi

 DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

EK 1

DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İHRACAT HÜKMÜNDE YAPILAN EŞYA TESLİM LİSTESİ

Gümrük

Kayıt No     : Kayıt Tarihi :

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER :
Unvanı:  
Adresi:  
Vergi

Dairesi:

 
Vergi Sicil No:  

 

 1. TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER :
Sıra

No:

Alıcı Sefer

No:

Taşıt

Tipi

Hareket

Saati

Teslim Edilen

Eşyanın Cinsi

Teslim

Edilen Eşyanın Miktarı

Teslim

Fişi/Makbuzu/Sevk İrsaliyesi Tarih ve Sayısı

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Yukarıda belirtilen teslimatlar ……………………… Limanı’nda ….. / ….. / …….. tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Satıcı Firma Yetkilisinin

Adı Soyadı, Unvanı, İmzası:

© Akif PARLATAN 500&1715