Deterjan Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ (Tebliğ No:2007/13)

Course ID

Dış Ticaret Müsteşarlığından:    29.12.2006-26391 Resmi Gazete

Deterjan Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ (Tebliğ No:2007/13)

MADDE 1 – (1) İthal edilecek deterjan ürünlerinin, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun ve güvenli olması zorunludur.

MADDE 2 – (1) İthalatçı veya temsilcisi, ithal edilecek ekli listede (Ek 1) yer alan deterjan ürünleri hakkında söz konusu Tüzük gereğince bir defaya mahsus bildirimde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ya da gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.

MADDE 3 – (1) Bildirimin yapıldığına dair Bakanlıkça veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve ithalatçının unvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesinin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.

(2) Bildirim Kayıt Belgesinde yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.

(3) Bildirimde yer alan hususlardan bir veya birden fazlasının değişmesi halinde, ithalatçı veya temsilcisi yeniden bildirimde bulunmak zorundadır.

(4) Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde gümrük idarelerince ithalata izin verilmez.

(5) Evlerde, işyerlerinde ve sanayide genel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ve sair temizlik işlerinde kullanılan preparatlar ile çamaşırların ıslatılmasında, durulanmasında ya da beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları ve çamaşır yumuşatıcılarından olmayan maddeler, söz konusu Tüzüğe göre bildirime tabi olmadığından, bu ürünlerin ithalatında Dış Ticaret Müsteşarlığına hitaben düzenlenen ekli taahhütnamenin (Ek 2) her ithalat işlemi için ayrı ayrı ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Bildirim Kayıt Belgesi aranmaz.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.

(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

(3) Numune; belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

MADDE 5 – (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 8 – (1) 12/9/2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/32 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

© Akif PARLATAN 500&1715