Diğer Hükümler-Geçici Madde (Madde 129-137) (G.Madde:1)

Course ID

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

ONBİRİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

Hariçte işleme rejimi kapsamında katma değer uygulaması

MADDE 129– (1) Kanunun 141 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca, hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde geçici ihracat eşyasına uygulanacak vergi oranı sıfır ise veya geçici ihraç eşyasına ilişkin ithalat vergileri işlem görmüş ürüne ilişkin ithalat vergilerinden daha yüksek veya eşit ise işlem görmüş ürünün vergilendirilmesinde; kıymet farkının esas alınması suretiyle ithalat vergileri hesaplanır.

(2) Birinci fıkra, ticari nitelikte olmayan eşya hariç olmak üzere, Kanunun tercihli olmayan menşe kuralları çerçevesinde sıfır vergi oranıyla serbest dolaşıma girmiş Türk menşeli olmayan geçici ihraç eşyasına uygulanmaz.

(3) Kanunun 24 ila 30 uncu maddeleri, gerekli uyarlamalar yapılarak, geçici ihraç eşyasının dikkate alınmadığı işleme maliyetlerinde uygulanır.

Vergi tahakkukunu izleme defterine kaydedilmeyecek miktar

MADDE 130 -(l)a) Kanunun 195 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Vergi tutarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen seviyenin altında kaldığı hallerde, hesaplanan vergilerin Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine kaydedilmekle birlikte, bunların özel durumu defterde belirtilir” hükmünde yer alan vergi tutarı,

b) Kanunun 215 inci maddesinde yer alan geri verme veya kaldırma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinde yer alan miktar olarak tespit edilmiştir.

Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları

b) Ek-13’teki listede yer almayan eşyada %3’ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak  ithal edilenler  haricindeki  dogal  gaz ürünlerinde  %4’ü aşmayan, farklılıklar  icin ozet beyan eksikligi veya fazlalığı takibati yapilmaz.

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

Gümrük tarife istatistik pozisyonu değişikliği

MADDE 132 -(1) Bu Kararın uygulanmasında eklerde yer alan eşyanın tanımları esas alınır.

Eklerde yer alan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yapılacak değişiklikler bu Kararın uygulamasını etkilemez.

Anlaşma veya sözleşme hükümleri

MADDE 133- (1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma veya sözleşme hükümleri saklıdır.

Yetki

MADDE 134- (1)  (Değişik:20/8/2011-28031 R.G.) 58, 59 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye ve sınırlamaya, kapsamını daraltmaya veya genişletmeye,

(2) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya,

(3) 111 inci maddede yer alan mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin tevsiki koşuluyla, kişiye ait bir hakkın kullanımına ilişkin olarak, maddede belirtilen haller dikkate alınarak belirlenen süreleri uzatmaya,

(4) Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mağaza açma izni vermeye; bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyayı, mağazalardan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye; mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını düzenlemeye,

(5) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ihracat rejimi ile serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında farklı alıcılar veya göndericilere ait eşyanın gümrük beyanı ile temsilci tayin edilmesi işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve gerekli görülebilecek her türlü tedbiri almaya,

(6) 115 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşların taahhütlerini ihlal ettiklerinin belirlenmesi halinde müteakip işlemleri için garanti mektubu yerine teminat istemeye,

(7) (Ek:8/4/2011-27899 R.G.) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlıkve DışişleriBakanlığı adına getirilecek taşıtlar için bu Kararın 16 ila 20 nci maddelerinde yer alan genel ve özelşartlar ile 44 üncü maddede yer alan süre şartı aranmaksızın tam muafiyet suretiyle geçici ithale ilişkindüzenleme yapmaya, Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 135- (1) 11/4/1983 tarihli ve 83/6338 sayılı Karar,

13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar, 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 7/2/2000 tarihli ve 2000/186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 22/12/2003 tarihli ve 2003/6661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar ile bunların ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatta, bu madde ile yürürlükten kaldırılan mevzuata yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Karardan önceki mevzuatın uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş eşya ile ilgili olarak, yükümlü lehine olan hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 136- (1) Bu Karar 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 137- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715