DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
27/01/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-132.04.08  17.01.2020 / 51189503

Konu  :DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :27.02.2017 tarihli ve 22945172 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple gerek belge/izin süresi içerisinde gerekse ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri getirilmesi halinde ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirimde bulunulması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, 2010/55 sayılı Genelgede DIR Otomasyon Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında gümrük idarelerince gerçekleştirilecek işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin DİR Otomasyon Sistemine aktarılabilmesi için rejim kodu, muafiyet kodu ve satır kodunun doğru girilmesi gerekli olup söz konusu kodlardan herhangi birisinin beyannameye yanlış ya da eksik girilmesi halinde söz konusu beyanname anılan sisteme otomatik olarak aktarılamamakta ve ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı denetim raporlarında dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilmiş eşyanın geri geldiği durumlarda yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyulmadığı, geri gelen eşyaya ilişkin beyannamenin sadece 44 No.lu kutusuna açıklama girmekle yetinildiğine ilişkin tespitlere yer verilmiştir.

Bu itibarla, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün geri gelmesi durumunda 2010/55 sayılı Genelge hükümlerine uygun şekilde işlem tesis edilmesi ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması hususunda bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılmasını rica ederim.

 

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

© Akif PARLATAN 500&1715