Elleçleme (CE İşaretli Ürünler) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
22/06/2019

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Konu: Elleçleme

10.06.2019 / …….. DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 19.01.201… tarihli ve ………………. sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla özetle; ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren “CE İşareti”nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerektiği ile “CE İşareti”nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme işlemleri kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması hususu bildirilmiştir. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan 21.05.2019 tarihli, 44553395 sayılı yazıda ise özetle; gümrük idarelerince, ithalat denetimi faaliyetini yürüten Ticaret Denetmenleri ve onların bağlı olduğu Grup Başkanlıklarından izin alınması durumu hariç olmak üzere, CE işareti, marka ve model gibi bilgilerin elleçlenmesine müsaade edilmemesinin esas olduğu, elleçleme talebinin söz konusu Grup Başkanlıklarınca uygun görülmesi ve bu durumun ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce gümrük idarelerine iletilmesi durumunda, bu uygun görüşü içeren yazı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği ifade edilmektedir. İlgide kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere; Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin sınır önlemleri, Gümrük Kanunu’nun 57 nci ve Gümrük Yönetmeliği’nin 100 ila 111 inci maddeleri ile düzenlenmiş olup anılan maddeler uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin elleçleme işlemlerinde marka bilgisinin eşya üzerine iliştirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, elleçleme faaliyeti kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin iliştirilmesinden şüphe duyulması halinde, Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesine istinaden gümrük idareleri tarafından mezkur eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin resen veya hak sahibinin başvusuru üzerine durdurulması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren “CE İşareti”nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, ithalat denetimi faaliyetini yürüten Ticaret Denetmenleri ve onların bağlı olduğu Grup Başkanlıklarından izin alınması durumu hariç olmak üzere, “CE İşareti”nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi gerekmekte olup, “CE işareti”nin ürüne iliştirilmesi talebinin söz konusu Grup Başkanlıklarınca uygun görülmesi ve bu durumun ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce gümrük idarelerine iletilmesi durumunda, bu uygun görüşü içeren yazı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme işlemleri kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması gerekmektedir.

© Akif PARLATAN 500&1715