Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğ (Tebliğ No: 2005/ 5)

Course ID

23.12.2005-26032 Resmi Gazete

ELMA İHRACATINDA İHRACAT İADESİ YAPILMASINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/5)

                Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 14/12/2005 tarih ve 2005/11 sayılı Kararı’na istinaden;

Madde 1 — Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürününün ihracatını müteakip finansmanı amacıyla, bu Tebliğ’in 2 nci maddesinde belirtilen giderler, tabloda gösterilen ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İhracatçı firmalar hakedişlerinin en fazla %50’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya sözkonusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara devredebilirler.

Madde Adı    G.T.İ.P.    İhracat İade Miktarı    ,Uygulama Dönemi    Azami Ödeme Oranı

Elma            0808.10      40 ABD Doları/ton          1 Aralık 2005 –                       % 15

31 Mayıs 2006

Madde 2 — Bu Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik, doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilecektir.

Bu Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmayacaktır.

Madde 3 — Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi, Serbest Bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Madde 4 — Adına hesap açılacak ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı’na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hakediş tutarı, hakediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir.

Madde 5 — Mahsup işlemleri, ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri tarafından verilen hakediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılır.

Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

Bu Tebliğ kapsamında ihracatçıların giderlerine ilişkin yapılan mahsuplar sonucu DFİF’den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenecektir.

                Madde 6 — Bu Tebliğ’de yer alan tarım ürünü ihracatında ihracatı müteakip ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili ürünün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır.

Madde 7 — Mahsup hesabına 1 inci maddede yer alan ürünün;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

d) Sınır Ticaret Merkezleri,

e) Bedelsiz ihracatı,

f) Bağlı muamele ve takası,

g) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

h) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

dahil edilmeyecektir.

1 inci maddede belirtilen ürünün ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (serbest bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

                Madde 9 — Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 10 — İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerini ilgililerden alınan taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir.

Madde 11 — 1 inci madde gereğince ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat 1/12/2005-31/5/2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Bu dönemde gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde ihracatçı adına açılacak hesaptan 2 nci madde kapsamında belirtilen giderlerin mahsubuna 31/5/2006 tarihinden sonra da devam olunur.

Madde 12 — Bu Tebliğ 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

TAAHHÜTNAME

 

MALİYE BAKANLIĞI’NA

 

Elma ihracatında ihracat iadesi yapılmasına ilişkin ……… tarihli ve …….. sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilen hakedişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Firma Unvanı              :

 

Adres           :

 

Tel                :

 

Yetkili Kişi   :

 

Yetkili İmza  :

© Akif PARLATAN 500&1715