Garanti Belgesi ve Bedelsiz İthalat Uygulamaları (Genelge 2010/ 2)

Course ID

TC

BBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.01

Konu  : Garanti Belgesi ve Bedelsiz İthalat Uygulamaları hk.

GENELGE (2010/ 2)

Müsteşarlığımıza intikal  eden  olaylar çerçevesinde  yapılan değerlendirmeler sonucunda  ithalinde garanti belgesi aranacak eşya işlemleri ile bedelsiz ithalat işlemlerinde aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

GARANTİ BELGESİ UYGULAMASI

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin İthalat Tebliği’nin uygulanmasında;

– Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatın,

– Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatın,

– Serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların,

– Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatın,

Belirtilen İthalat Tebliği kapsamında değerlendirilmeksizin işlem yapılması gerekmektedir. TİCARİ  BEDELSİZ  İTHALAT

Ticari mahiyette bedelsiz ithal edilen eşya ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

  1. 28/2/2008 tarih  ve 26801  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan  Türk Parası Kıymetini  Koruma Hakkında  32  sayılı  Karar’a  ilişkin  2008-32/34  sayılı  Tebliğ’de ihracat,  ithalat,  transit  ticaret hesaplarının takibinin öngörülmemesi nedeniyle ve Hazine Müsteşarlığının  görüşü doğrultusunda bedelsiz ithalat işlemleri ile ilgili olarak Kambiyo Müdürlüklerine herhangi bir bildirimde bulunulmaması gerekmektedir.
  2. Gümrük Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Müsteşarlığımıza verilen yetkiye istinaden, ticari mahiyetteki  bedelsiz ithalata  ilişkin  gümrük işlemlerinde, beyanname ekinde faturanın ibraz edilemediği durumlarda proforma fatura dikkate alınarak işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM: Taşra Teşkilatına

© Akif PARLATAN 500&1715