Geçici ihracat-Süre Uzatımı (Genelge 2009/93)

Course ID

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı      : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02

Konu    : Geçici ihracat

GENELGE ( 2009/ 93)

Müsteşarlığımıza intikal  eden  yazılardan geçici ihracat  kapsamında çıkışı yapılan  eşyaya mücbir sebep veya beklenmeyen haller hariç süre uzatımı yapılması taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ile ticari kiralama konusu eşyanın süresini aşarak gelmesi halinde ithalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine tabi olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, geçici  ihracı yapılan eşyanın  ekonomik gereklilik nedeniyle üç yıllık sürenin üzerinde  Türkiye Gümrük  Bölgesi  dışında  kalmasının  talep  edilmesi  halinde, ekonomik gerekliliğin belgelendirilerek süresi içerisinde başvurulması durumunda, bu tür taleplerin 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Hariçte Đşleme- Geçici Đhracat) 17 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek süre uzatımı yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, daha önce serbest dolaşıma girmiş veya Türkiye’de üretilmiş eşyanın, ticari kiralama yoluyla geçici  ihraç edildikten sonra Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen süreleri aşarak geri getirilmesi halinde; Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan yazı uyarınca  diğer  ilgili  mevzuat  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla,  ayrıca  Đthalat  Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715