Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler (Madde 43-44)

Course ID

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GenelHükümler

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler

 

MADDE 43 –(1) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

Süre
MADDE 44 -(1)Bu Kısım uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine girecek eşya, bu Kısımda belirlenen süre kadar Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir. Belirlenen bir sürebulunmaması durumunda, bu süre, geçici ithalatın amacı, eşyanın kullanım yeri dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Ancak, verilecek bu süre Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındabelirtilen usul ve esaslar uyarınca uzatılmış süreler hariç, hiçbir koşulda yirmidört ayı geçemez.

© Akif PARLATAN 500&1715