Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

Course ID

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 27.07.2012-28366 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 93)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Halı ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 (1) AB menşeli olmayan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen halıların serbest dolaşıma giriş işlemleri, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük Müdürlüğünden yapılır:

5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı) 5701.90.90.90.11 5702.50.10.00.00
5701.90.10.00.12 5701.90.90.90.21 5702.50.90.00.00
5701.90.10.00.13 5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı) 5702.91.00.00.00
5701.90.10.00.19 5702.31.10.00.00 5702.99.00.00.19
5701.90.10.00.21 5702.31.80.00.00 5703.10.00.00.00
5701.90.10.00.29 5702.39.00.00.99 5703.90.80.00.00
5701.90.10.00.31 5702.41.10.00.00 5704.90.00.00.11
5701.90.10.00.41 5702.41.90.00.00 5705.00.30.00.00
5701.90.90.10.11 5702.49.00.90.19 5705.00.80.00.00

(2) Listede tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan halıların serbest dolaşıma giriş işlemleri tekstil ihtisas gümrüklerinden yapılır.

(3) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen 50 m2 veya 5 adede kadar (50 m2 ve 5 adet dahil) olan söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

Yetki

MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715