Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)

Course ID

25.05.1964-11711 Resmi Gazete

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)

 

Madde 1 – (Değişik: 10/11/1988 – 3502/2 md.)  Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2 – (Değişik: 25/6/1992 – 3824/15 md.) (Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/28 md.) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar artırabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

   Madde 3 – a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye’de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.

Madde 4 – Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.

Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 – KHK – 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990- 3612/49 md.) Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır.

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder.

Madde 6 – 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.

Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.

Madde 8 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

474 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin Numarası 474 sayılı Kanunun değişen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/336 5 5/8/1988
3502 Kanunun Adı, 1, Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli 1/1/1989
3824 2, Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli 1/1/1993
4217 Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli 1/1/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 8/12/1996
6111 1 25/2/2011
7061 2, Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli 5/12/2017

© Akif PARLATAN 500&1715