Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama (Genelge 2016/ 9)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :    20117910-010.06

Konu     :    Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama

GENELGE (2016/…)

Bakanlığımıza intikal eden olaylar, denetim ve sonradan kontrol raporlarında yer verilen tespitler çerçevesinde, Gümrük Kanunun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendi kapsamında yerine getirilen işlemlerde bir yeknesaklığın olmadığı anlaşılmış olup konuya ilişkin bazı açıklamalar yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere; serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda yapılan tespitlere yönelik işlemlere ilişkin Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  (c) bendi “eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye’ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak  kontrolleri  açıklayan  Gümrük  Yönetmeliğinin  181  inci  maddesinin  10  uncu fıkrasının (b) bendinde muayene veya kontrol sonucunun yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen yükümlünün ilgili kuruma yönlendirileceği, (c) bendinde denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurumun bilgilendirileceği, (ç) bendinde ise yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen  denetimin  olumsuz  sonuçlandığının  bildirilmesi  veya  ithali  ve  ihracı  lisansa,  şarta,  izne,  kısıntıya  veya  belli  kuruluşların  vereceği  uygunluk  veya  yeterlilik  belgesine  tabi  olan  eşyanın  denetlendiğine  dair  belge  veya  referans  numarası   alınmadığı   halde   alınmış   gibi   gösterilmesi   halinde    Kanunun  235  inci  maddesi hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede;

1-   Beyanın   kontrolü   için   yapılan   muayene   ve   denetim   esnasında   ithale   konu   eşyanın diğer  kurumlarca  yapılan  kontroller  kapsamında  olduğu  ve  bu  kontrolün  yapılmamış  olmasına  ilişkin   tespitin   eşyanın   gümrük   işlemleri   tamamlanmadan   ve   tesliminden   önce   yapılması  halinde;  

-Eşyaya ilişkin gerekli denetim ve/veya kontrollerin yapılmasını teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

-Yükümlüye, Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) dikkate alınmak suretiyle bir süre verilir.

-Yönlendirme sonucunda verilen süre içerisinde denetimin ve/veya kontrolün olumlu sonuçlandığına  ilişkin  bilgi  ve  belge  ibraz  edilememesi  veya  ilgili  Kurumca  denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının   (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

2- İthale  konu  eşya  ile  ilgili  olarak,  denetime  ilişkin  belgenin  veya  referans  numarasının  beyannamede  yer  almadığının  beyannamenin  kapatılmasından  veya  eşyanın  tesliminden  sonra  yapılan  denetimler  ve/veya  kontroller  neticesinde  anlaşılması  durumunda;

-Eşyaya ilişkin denetimlerin ve/veya kontrollerin yapılmasını teminen ilgili kurum bilgilendirilir.

-Bilgilendirme yazısında; Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine ilişkin açıklamalara yer verilerek denetime ve/veya kontrole ilişkin olumlu ya da olumsuz sonucun 3 ay içerisinde bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde verilen sürenin bitimini müteakip eşyaya ilişkin denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığı kabul edilerek Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine göre işlem tesis edileceği ifade edilir. İlgili Kuruma verilecek olan 3 aylık süre, bilgilendirme yazısının Kurumun kayıtlarına giriş tarihinden itibaren başlar ve talep edilmesi halinde en çok 6 aya kadar uzatılabilir.

– Denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi ya da verilen sürenin sona ermesine rağmen ilgili Kurumdan herhangi bir geri dönüş sağlanmaması halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

Ancak, yukarıda bahsedilen   denetimler  ve/veya kontroller esnasında, yükümlü tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edilmesi veya eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde bilgilendirme veya yönlendirme yapılmaksızın Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde  işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya  el  konularak  mülkiyetinin  kamuya  geçirilmesine  karar  verilir  ve  eşya  Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Cenap AŞCI

Bakan a. Müstaşar

© Akif PARLATAN 500&1715