Gümrük müşavirliği firmalarının yeniden yapılandırılması (Genelge 2013/10)

Course ID
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :12765636-161.02.03.04
Konu : Gümrük müşavirliği firmalarının yeniden yapılandırılması
GENELGE (2013/10)
Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 229/2. maddesi uyarınca gümrük müşaviri tarafından kurulacak gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcılarının ortak olabileceği hükümaltına alınmış, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile de anonim ve limited şirketlerin tek ortaklakurulabileceği hususları düzenlenmiştir.
Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, gümrük müşavirliği şirketi ortağı olan gümrük müşavirininyada gümrük müşavir yardımcısının hayatını kaybetmesi, meslekten çıkarma cezası alması, Kanunun227/1. maddesinde sayılan koşullardan birini yitirmesi,herhangi bir nedenle izin belgesinin iptal edilmesi, askere gitmesi, 227/1-d maddesinde sayılan suçlardan başka bir suç nedeniyle 6 aydan fazlahapis cezası alması, gümrük müşavirinin ortaklıktan ayrılması nedenleriyle gümrük müşavirliğişirketlerinin yapı landırılması hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup, duruma göre aşağıdakişekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1. Bir gümrük müşavirinin ortak olduğu şirketlerde; gümrük müşavirinin hayatını kaybetmesi,Kanunun geçici 6. maddesi gereğince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi, Kanunun 227/1.maddesinde sayılan koşullardan birini yitirmesi ya da herhangi bir nedenle izin belgesinin iptal edilmesi, askere gitmesi (askerlik süresince), 227/1-d maddesinde sayılan suçlardan başka bir suç nedeniyle hapis cezası alması (hapiste bulunduğu süre zarfında), herhangi bir nedenle gümrük müşavirinin ortaklıktan ayrılması hallerinde, şirkete ortak başka bir gümrük müşaviri dekalmadığından, şirkete yeni bir gümrük müşaviri ortak oluncaya kadar söz konusu gümrük müşavirliği şirketinin hiç bir şekilde dolaylı temsil yolu ile gümrük idarelerinde iş takibine izin verilmemesigerekmektedir.
2. Birden fazla gümrük müşavirinin ortak olduğu şirketlerde;
a) Şirket ortağı gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının hayatını kaybetmesi halinde, butarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde, kanuni mirasçılarının mirasın hükmen reddi için dava açmalarıhalinde açılan davanın kesinleşmesine kadar,
b) Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesi gereğince meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen veyaBakanlığımızca izin belgesi herhangi bir nedenle iptal edilen şirket ortağı gümrük müşaviri veyagümrük müşavir yardımcısının bu kararların tebliği tarihinden itibaren
 45 (kırkbeş) gün içerisinde, İlgili gümrük müşavirliği şirketinin Gümrük Kanununun 229/2. maddesine uygun olarak yukarıdabelirtilen süreler içerisinde şirket hisse devirlerinin yapılarak şirket tüzel kişiliğinin yenidenyapılandırılması, bu süreler içer isinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gümrük müşavirliği şirketinin hiç bir şekilde dolaylı temsil yolu ile gümrük idarelerinde iş takibine izin verilmemesigerekmektedir.
Birden fazla gümrük müşavirinin ortak olduğu şirketlerde gümrük müşavirinin askere gitmesi ileGümrük Kanununun 227. maddesinin 2. fıkrasında sayılan suçlar dışında başka bir suç nedeniylemahkum olması (hapiste bulunduğu süre zarfında) hallerinde ilgili müşavirin bilge kullanıcı koduna bloke konulması gerekmekle birlikte, gümrük müşavirliği şirketi ile ilgili olarak herhangi bir işlemyapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Meslek mensubunun meslekten çıkarılması veya izin belgesinin iptali halinde ilgilinin bağlıbulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yukarıda belirtilen hususlar uyarınca işlemtesisini teminen söz konusu şirketlere ve Gümrük Müşavir Derneklerine bildirimde bulunulmasıgerekmektedir.
Meslek mensuplarının hayatını kaybetmesi halinde durumun ivedilikle ilgili Bölge Müdürlüğünebildirilmesi hususunda Gümrük Müşavir Derneklerinin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
Mevcut hükümler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği için de geçerlidir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

© Akif PARLATAN 500&1715