Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatında Yer Alan Süreler

Course ID

     AÇIKLAMA

 • Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, bu süreler ilk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda biter.(G.K. Md.14 / 1.F.)
 • Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer.  Sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.(G.K. Md.14 / 2.F.)
 • Bu Kanuna göre gümrük idaresine yapılacak yazılı başvurular posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde başvurunun postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer. (G.K. Md.14 / 3.F.)

 

 • Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir. (Gümrük Yönetmeliği Md.31)

———————————————————————————————————-

 

 • Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini talep edilmesi halinde Gümrük idareleri, söz konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. (G.K. Md.6 (b) bendi)

 

 

 

 • Tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir. (Gümrük K. Md.177/4)

 

 • Belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde  Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. (G.K.Md.227/3)

 

 • Belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde  Gümrük Müşaviri İzin Belgesi verilir. (G.K.Md.228/3)

 

 • A.TR Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren  dört (4) ay geçerlidir.

 

 • EUR.1 Menşe Belgesi, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren  dört (4) ay geçerlidir.

 

 

 • Gümrük işlemleriyle ilgili belge ve bilgileri  Saklama süresi:  

5 yıl süreyle saklamak zorunludur . Süre, ilgili gümrük rejiminin sona erdiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. (G.K.. Md.13)


(1) Denizyolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

a) Konteyner ile taşınan eşya için, (c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,

b) Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, (c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,

“c)  Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer alan limanlar (Fransa’nın denizaşırı illeri, Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları hariç) ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,” ,

(2) a) Havayolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

1) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,

2) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce.

( Kısa mesafeli uçuşlardan, dört saatten az olan uçuşlar anlaşılır. Diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır.)

(3) Demiryolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.

(4) Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir. Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.”

(5) Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması halinde de birinci ila dördüncü fıkralardaki süreler geçerlidir.
————————————————————————————

 • Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süreler: (G.K.Madde:46)

a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırkbeş (45) gün ,

b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi (20) gün, İçinde tamamlanır

————————————————————————————————

 • Gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı itiraz süresi:

Tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. (G.Kanunu Madde:242)

 • Gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı itiraz süresi:

Tebliğden itibaren onbeş gün içinde Gümrük Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. (G.K. Md.243)

 • Tahlilden arta kalan numuneleri alma süresi:  Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır. (G.Kanunu Md.66/5)

 

 • Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. (G.K. Madde 244)

 

 • Alınmayan, noksan alınan veya fazla yatırılan vergilere ilişkin süre:

Geri verme veya kaldırma hallerinden herhangi  biri 3 yıl içinde yapılabilir (G.K Madde 211)

 

 • Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi:

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. (G.K.Madde 101)

Gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bitirilmesi gerekir. (Gümrük Kanunu Md.70/2)

 • Geçici İthalat Reji altında eşyanın kalma süresi:

Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azami yirmidört (24) ay (G.K.Madde 130/2)

 

 • Hariçte İşleme Rejiminde İthalatın önceden yapıldığı durumda,  geçici ihracat eşyası ne kadar sürede ihraç edilmeli?

İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki (2) aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir. (G.K. Madde 146)

 • Dahilde İşleme İzin Belgesinde/İzninde  Süre

Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.  (2005/8391 Sayılı DİR Kararı Madde 10)

 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin süre:

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminende azami süre iki (2) yıldır (G.Yönetmeliği Md.372)

 • Geçici depolama yerinde İhracat eşyasının kalma süresi:

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya, buralarda bir (1) ay kalabilir.  (Gümrük Y. Madde 417/1)

 • Eşyanın yanlış rejimde beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptalinde süre:

Beyannamenin iptaline ilişkin taleplerin beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç (3) ay içerisinde yapılması gerekir. (Gümrük Yönetmeliği Md.124/2)

 

 • Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde işlemlerin bitirlme süresi:

Gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bitirilmesi gerekir. (Gümrük Kanunu Md.70/2)

 

 • Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulan eşyanın gümrük ambarında kalma süresi:

Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın  buralarda kalabileceği süre üç aydır. (G.K. Madde 48/2)

 • “Geri gelen eşya” ne kadar süre sonra gelirse ithalat vergilerinden muaftır?

Serbest dolaşımda bulunan eşya, ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir. (G.K. Madde 66/5)

 • Tasfiye edilen eşyanın satışından elde edilen gelir hak sahiplerine dağıtıldıktan sonra artan para olursa eşya sahibi tarafından emanetten alınma süresi ne kadardır?

Bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.” (G.Kanunu Md.180/1(d))

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi :

154 ilâ 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak geçerlidir. (Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Madde 16/2)

 

 • Fikri ve sınaî hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük bir başvuruda bulunabilmesini teminen, eşya kaç işgünü süresince re’sen alıkonulabilir veya  gümrük işlemleri durdurulabilir.

Gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re’sen alıkonulabilir veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir. Gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibince ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi halinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır. (Gümrük Kanunu/ Madde 57)

 

 • Onaylanmış kişi Statü belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

Onaylanmış Kişi Statü belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.  (Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sra No:1) Madde 13)

 • Onaylanmış Kişi Statü belgesi sahibinin Eksik beyanı tamamlama süresi ne kadardır?

Belgelerden bir veya daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir. (Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sra No:1) Madde 18)

Verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. (Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sra No:1) Madde 18)

 

 • Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullar saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından sonra ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren 10 (on) işgünü içinde verilir. (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği Madde 4)

 

 • Eşyanın serbest dolaşıma girmesinden sonra fiilen ödenen veya ödenecek fiyatta satıcı tarafından alıcı lehine bir düzeltme yapılması halinde İthalatçının Gümrük idaresinden yeni kıymet üzerinden vergilendirilme yapılması konusunda düzeltme talebini ne kadar sürede yapmış olması gerekir?

Söz konusu düzeltmenin dikkate alınabilmesi için, beyannamenin tescilinden itibaren bir yıl içinde yapılmış olması gerekir.  {Gümrük Yönetmeliği 45/1(ç)}

 

 • İthalatta Koruma Önlemleri Soruşturması ne kadar sürede sonuçlandırılır?

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından dokuz (9) ay içinde tamamlanır.  (İthalatta Koruma Önlemleri Yönetmeliği Md.4)

 

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatına göre Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren ne kadar sürede “Geçici Önlem”  uygulanamaz?

Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren 60 gün içerisinde geçici önlem uygulanmaz. (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Madde:12)

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatına göre  “Geçici Önlem”lerin geçerlilik süresi ne kadardır?

Geçici önlemlerin geçerlilik süresi 4 aydır. Ancak, damping soruşturmasına konu malın Türkiye’ye ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren ihracatçıların talebi halinde, bu süre, Kurulun kararı üzerine Bakanlık onayı ile 6 aya kadar çıkarılabilir. Damping soruşturması sırasında, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda bir kesin önlemin yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla, bu süreler sırasıyla 6 ve 9 ay olarak belirlenebilir. (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Madde:12)

 

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatına göre kesin olarak yürürlüğe giren önlemler ne kadar süre için geçici olarak durdurulabilir?

En az bir yıl yürürlükte bulunan önlemlerin uygulanması, Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile 9 ay süresince geçici olarak durdurulabilir. Bu süre, en fazla bir yıl daha uzatılabilir( Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar Madde:9)

 

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatına göre yürürlükte olan önlemlerinin 5 yıllık süresinin bitiminden ne kadar önce yerli üreticilerin yeni bir soruşturma açılması konusunda yazılı talepte bulunması gerekir?

Yürürlükten kalkacak olan önlemler, 5 yıllık yürürlük süresinin son yılı içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilir. Yürürlük süresinin sona ermesinden en geç 3 ay önce önleme konu olan ürünün yerli üreticileri yeterli delillerle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilirler.   (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Madde:35)

 

 • İthalatta Korunma önleminin süresi ne kadardır?

Korunma önleminin süresi üçüncü fıkra çerçevesinde uzatılmadıkça, geçici önlemler de dahil 4 (dört)  yılı aşamaz.  (İthalatta Koruma Önlemleri Yönetmeliği Madde:11)

 

Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir. (İhracat Yönetmeliği Madde 9/5)

 

 • Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı verilmesi uygun görülen firmalar  Ruhsat almaktan vazgeçerse ne kadar süre içinde önce yatırılmış olunan müracaat ücreti iade alabilir?

Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Faaliyet Ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde yatırılan tutar iade edilir. (Genelge 2009/3 Md.6/2)

 • Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın antrepolardan çekim işlemleri ne kadar sürede bitirilmelidir?

Çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem ham petrol için on beş gün, diğer ürünler için ise altmış gün içinde tamamlanır.  (Gümrük Yönetmeliği Md.542/6-d)

 

 • Gümrük müşavirliği sınavları ile gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?

Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Müsteşarlığa başvurularak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. (Gümrük Yönetmeliği Madde:571/2)

 

 • Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren ne kadar sürede ödenmesi gerekmektedir?

Gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla ödeme süresi otuz gün daha uzatılabilir. Süre uzatımı beyanname kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir. Uzatılan süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi alınır. (G.Kanunu Md.198/1)

 • Serbest dolaşımda bulunan eşya İhraç edildikten sonra ne kadar süre içersinde geri gelirse ithalat vergilerinden muaftır?

İhraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir. (G.K.Md.168/1)

 

© Akif PARLATAN 500&1715