Gümrük Yönetmeliği Ek:29 (Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu Açıklama Notları)

Course ID

EK 29

NİHAİ KULLANIM İZİN BAŞVURU FORMU AÇIKLAMA NOTLARI

1.Başvuru Sahibi

Başvuru sahibinin adı ve soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi yazılır. Başvuru sahibi, adına iznin düzenleneceği kişidir.

2.Gümrük rejim(ler)i

Bu kutuya “Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi” yazılır.

3.Başvuru türü

Bu kutuya başvurunun türüne ilişkin olarak aşağıdaki kodlardan biri girilir.

1 – İlk başvuru

2 – İznin yenilenmesi veya bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin başvuru (ilgili           izin numarası belirtilir)

4.Devam formları

Bu kutu boş bırakılır.

5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer

Hesapların tutulduğu yer girilir. Bu yer, başvuru sahibinin ticari, vergi ve diğer hesaplarının, buna ilişkin bilgilerin tutulduğu yerdir. Kullanılan sistem hakkında detaylı bilgi verilerek hesapların türü belirtilir.

Ayrıca, gümrük rejimi için kullanılacak kayıtların türü belirtilir. Kayıtlar, gümrük idarelerinin gümrük rejimine ilişkin gözetim ve denetimlerini mümkün kılacak gerekli tüm bilgileri ve teknik detayları içeren verileri ifade eder.

6.İznin geçerlilik süresi

“a” kutusunda iznin talep edilen yürürlüğe giriş tarihi belirtilir. İzin, en erken iznin veriliş tarihinde yürürlüğe girer. Böyle bir talepte bu kutuya, “iznin veriliş tarihi” yazılır.

“b” kutusunda iznin sona eriş tarihi önerilebilir.

7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya

– GTİP : Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu girilir.

– Tanım : Eşyanın ticari ve/veya teknik tanımı girilir.

– Miktar : Eşyanın tahmini miktarı girilir.

– Kıymet : Eşyanın tahmini kıymeti girilir.

8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya

– GTİP : Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu girilir.

– Tanım : Eşyanın ticari ve/veya teknik tanımı girilir.

– Verimlilik Oranı : Bu kutu boş bırakılır.

9.Planlanan faaliyetlerin detayları

Nihai kullanımın mahiyeti, işlemin gerçekleşeceği üretim mahallerinin teknik özellikleri ve kapasitesine ilişkin bilgiler girilir.

10.Ekonomik koşullar

Bu kutu boş bırakılır.

11.Gümrük İdaresi/leri

  1. Giriş Gümrük İdaresi : Eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresi belirtilir.
  2. Çıkış Gümrük İdaresi : Bu kutu boş bırakılır.
  3. Denetleyici Gümrük İdaresi. Öngörülen denetleyici gümrük idaresi belirtilir.

12.Ayniyet

Tasarlanan ayniyet tespit yöntemlerine ilişkin aşağıdaki kodlardan en az biri girilir.

1 – Seri veya üretim numarası

2 – Mühür veya diğer ayırt edici işaretlerin iliştirilmesi

3 – Numune, resim alınması

4 – Analiz yapılması

5 – Diğer (16 nolu kutuda açıklanır)

13.İbra süresi(ay)

Eşyanın öngörülen nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı süre “ay” olarak belirtilir.

14.Basitleştirilmiş Usuller

“a” kutusuna tasarlanan basitleştirilmiş usül için aşağıdaki kodlardan biri yazılır.

1 – Eksik bilgi ve/veya belge ile beyan

2 – Sonradan Kontrol (Mavi hat)

“b” kutusu boş bırakılır.

15.Devir

Gümrük Yönetmeliğinin 227 nci maddesine göre nihai kullanım kapsamı eşyanın devrinin söz konusu olması durumunda bu kutuya “1” rakamı yazılır.

16.İlave Bilgi

Faydalı olacağı düşünülen bilgiler ilave edilir.

 

© Akif PARLATAN 500&1715