Gümrük Yönetmeliği (Madde 591-593 / G.Maddeler 1-18) (Geçici ve Son Hükümler)

Course ID

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

ONİKİNCİ KİTAP

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 591 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel antrepoların yeni duruma uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 (7) – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan ve 519 uncu maddenin ikinci (Değişik ibare:RG-31/3/2010-27538) ve üçüncü fıkralarında yazılı şartları taşımayan genel antrepolar bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde bu hükümlere uygun hale getirilir.

Elektronik işlemler ve elektronik başvuru

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin sistemde gerekli değişikliklerin (Değişik ibare:RG-31/3/2010-27538) aşamalı olarak tamamlanacağı (Değişik ibare:RG-31/12/2010-27802) 1/1/2012 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

(2) Bu Yönetmelik ile gümrük idaresine elektronik yolla yapılacağı belirtilen her türlü başvuru, buna ilişkin altyapı sağlanana kadar yazılı olarak da kabul edilir.

Alınan izin ve belgelerin geçerliğiliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-7/2/2013-28552) (1) 24/8/2011 tarihli, 28035 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği çerçevesinde alınan izin ve belgeler, geçerlilik süreleri sonuna kadar kullanılabilir.

Geçici ithalatta ek süre talebi

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-12/6/2013-28675) (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.

ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-12/6/2013-28675) (1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.

A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-21/5/2014-29006) (Mülga:RG-7/10/2016-29850)

Sayaç sistemine geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-2/12/2014-29193) (1) (Değişik fıkra:RG-13/2/2016-29623) 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sistemlerinin kurulumu 15/2/2017 tarihine kadar tamamlanır. Sayaç sistemleri kurulana kadar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespiti uygun yöntem ve cihazlarla yapılır.

(2) (Mülga:RG-13/2/2016-29623)

(3) (Mülga:RG-13/2/2016-29623)

(4) (Mülga:RG-13/2/2016-29623)

Gümrük Müşavirliği yapacak olan tüzel kişiliklere ilişkin uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-13/2/2016-29623) (1) Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.

A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne ilişkin geçici düzenleme

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-7/10/2016-29850) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresi 15/8/2017 tarihine kadar uzatılır.

(2) Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri kapsamında yararlanılacak hak ve yetkiler ile bu hak ve yetkilerin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini korumaya devam eden tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilir.

Havayolunda elektronik manifestoya geçiş

GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-12/1/2017-29946) (1) Havayolu taşımacılığında, 63 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 437 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi usulüne 1/11/2017 tarihine kadar uyum sağlanır.

Mevcut antrepoların durumu

GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:RG-1/8/2017-30141) (1) 519 uncu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen eksikliklerin giderilmesi için hafif kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre tanınır ve eksiklik bulunan hususların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi gerekir.

(2) Ek-80’in II. bölümünün “A-GENEL ÖZELLİKLER” kısmının (m) ve (n) bentleri ile aynı bölümün “B-ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN ÖZELLİKLERİ” kısmının 13 üncü maddesi, “C-ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KUSURLAR” bölümünde ağır kusur olarak sayılmakla birlikte;

a) Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için (m) ve (n) bentleri hafif kusur olarak değerlendirilir ve bunlar hakkında hafif kusura ilişkin hükümler uygulanır.

b) Antrepo açma ve işletme izni bulunan akaryakıt antrepoları için 13 üncü maddede belirtilen iskele veya platforma bağlı olma şartı, açma ve işletme izni süresinin uzatılmasında aranmaz ve bu şartın sağlanmaması kusur olarak değerlendirilmez.

Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması

GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-1/8/2017-30141) (1) Demiryolu ile yapılan taşımalarda, 1/11/2017 tarihine kadar tüm taşıma işlemlerinde; bu tarihten sonra ise sadece 235 inci madde çerçevesinde basitleştirilmiş usulde yapılan taşıma işlemlerinde teminat aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:3/1/2019/-30644) R.G.) (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılacak yetki belgesi değişikliği ve yenileme talepleri Bakanlık tarafından karşılanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sözleşmeleri geçerliliğini korur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesine sahip olan ve on beşten fazla, otuzdan az işçi istihdam eden kişiler, statü belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar bu belgeden ve bu belge kapsamında sahip oldukları hak ve yetkilerden faydalanmaya devam ederler.”

Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) (Ek:24.05.2019-30783 R.G.)  24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 15 –(Ek:RG-1/4/2020-31086)

(1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlarına onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenmiş kişiler için, belge geçerlilik süresi sonuna kadar uygulanmaz.

Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 16 –(Ek:RG-1/4/2020-31086)  

(1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ithalatlarda menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre ve varsa ek süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibraz edildiği durumlar ile ilgili olarak 38 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

Staja başlamış bulunanlar

GEÇİCİ MADDE 17 – (Ek:RG-11/8/2020-31210)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 575 inci maddenin üçüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü kapsamında staja başlamış bulunanlar, bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam ederler.

Antrepolar için uygulanan mevcut teminat sistemi

GEÇİCİ MADDE 18 –  (Ek: R.G. 30.09.2020-31260) (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesine kadar antrepolar için uygulanan mevcut teminat sistemi devam eder.”

Yürürlük

MADDE 592 – Bu Yönetmelik 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 593 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Course Downloads:

© Akif PARLATAN 500&1715