Gümrük Yönetmeliğinin Ek:62 si (Genelge 2012/20)

Course ID

Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si (Genelge 2012/26)

T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :
B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01
Konu :Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si

GENELGE
(2012/20)

Bilindiği gibi, 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 81 ve 330 uncu maddeleri ile EK-62’sinde değişiklik yapılmış, EK-12’si ise yürürlükten kaldırılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik EK-62’sinde, söz konusu ekte yer alan listeler kapsamı eşyanın Bakanlığımızın kurumsal internet sayfasında duyurulacağı belirtilmiştir.
Bu itibarla, 30/10/2009 tarihli ve 27391 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” nın (ADR) ekinde yer alan tehlikeli eşyanın sınıflarına ve Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’sinde yer alan Liste 1 (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşya) ile Liste 2 (diğer tehlikeli ve zararlı maddeler) kapsamı eşyaya ilişkin söz konusu Anlaşma eki eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodlarına EK-1’de yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Yönetmeliğin EK-62’sinde yer alan Liste 3 (Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya) kapsamı eşya EK-2’de yer almaktadır.
Söz konusu ekler, ayrıca Bakanlığımızın kurumsal internet sayfasında antrepo rejimine ilişkin bölümde duyurulmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN Genel Müdür
EKLER:
1) ADR eki tehlikeli eşya sınıfları ve eşya listesi.
2) Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi
özel tertibat gerektiren eşya listesi.

© Akif PARLATAN 500&1715