Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri (Genelge 2009/99)

Course ID

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

(MÜLGA)

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.010.06.01 S 011

Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri

GENELGE

2009/99

1- Gümrüksüz Satış   Mağazaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak;

a) Türkiye’den çıkış yapan yolcu ve nakil vasıta sürücüleri ile hizmetlilerine  Türkiye’ye   giriş yapan yolculara yönelik uygulanan limitlerin 3 kat olarak uygulanması,

b) Kara hudut  kapılarında  sadece  tek  işleticili  gümrüksüz  satış  mağazalarında  birinci  fıkrada öngörülen limitlerin esas alınması ,

gerekmektedir.

2-  Gümrüksüz  Satış Mağazaları  Yönetmeliğinin  9  uncu maddesinin  7  nci  fıkrasına  istinaden satışı öngörülen hediye olabilecek miktardaki her türlü yerli eşyanın (serbest bölgelere veya başka bir ülkeye gönderilmesi  nedeniyle ihracata bağlı önlemlerden  yararlanan  eşya hariç)  ticari  olmamak koşulu  ile herhangi  bir sınırlamaya tabi olmaksızın çıkış yapan ve transit geçen, yolcu ve nakil vasıtası sürücü ile hizmetlilerine satılması mümkün bulunmaktadır.

Başmüdürlüklerce yerli  üretim eşyasının  satışına   aşağıda  belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde izin verilir.

a) Eşyaya ilişkin katalog, fotoğraf gibi eşyanın ayırt edici özelliklerini gösterir bilgi ve belgeler mağaza işletmecisi firmalar tarafından, Başmüdürlüklere iletilir. Başmüdürlüklerce de uygun  bulunan talepler ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.

b) Başmüdürlükler,   satışı   talep   edilen   yerli   üretim   eşyasının   aşağıdaki   kriterleri   karşılayıp karşılamadığını tespit ederler.

-Eşyanın ticaretine herhangi bir nedenle engel bulunmamalıdır.

– Eşyanın yurt dışına çıkarılmasına engel bir husus olmaması gerekmektedir.

-Eşya, mağazalarda satılmakta olan ithal eşyasından ayrı bir bölümde satışa sunulmalıdır.

c) Satışa sunulmak üzere getirilen yerli üretim eşyası; katoloğunun onaylı bir örneği, satıcı firma fatura ve sevk irsaliyesi ve “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği”nde istenen diğer belgelerle birlikte, anılan Yönetmelik hükümlerine göre depo ve  mağazaya alınır. Bu eşya ayrı bir Antrepo Giriş-Çıkış Defterinde izlenir.

2008/30 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Arslan GÜNLER

Müsteşar V.

© Akif PARLATAN 500&1715