Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması (Genelge 2009/92)

Course ID

T.C. BBAKANLIK

mrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

(MÜLGA)

Sayı  : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.010.06.01 S 012

Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması

GENELGE 2009/92

13 Ekim 2006 tarihli  26318 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Gümrüksüz Satış  Mağazaları Yönetmeliği hükümlerinin uygulaması ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

1-Başvuru şartlarının kontrol edilmesi:

Gümrük Müdürlükleri denetiminde faaliyette bulunan mağaza sahibi şirketlerle ilgili olarak, her gümrük müdürlüğü için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen;

– Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olanların sabıka kayıt belgelerinin,

– 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (01/01/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1 ila 6 numaralı bendinde) belirtilen fiilleri işlememiş olduklarına dair vergi dairesi alındısının,

– Depo ve mağaza olarak açıp işletilen yerin başvuru sahibine ait olmaması durumunda tasarruf ve intifa senetlerinin veya bu yerin kiralandığını gösteren sözleşmenin,

– Borçlu olmadığına dair vergi dairesi yazısının, her yıl  ocak  ayı itibari  ile  ibraz  edilmesinin ve yapılan  kontrol  ve  edinilen bilgi sonucunda, koşullardan birinin  Gümrüksüz Satış  Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine  uymadığı anlaşılan mağazaların ivedilikle Müsteşarlığımıza bildirilmesi, ancak bunun dışında yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan koşullardan bir kısmının mahiyeti itibariyle her yıl yenilenmesine gerek duyulmadığından bunlara ilişkin belgelerin istenilmemesi;

Öte yandan, bir gümrük müdürlüğü denetiminde aynı firmaya ait birden fazla mağaza/depo olması durumunda, söz konusu belgelerin bir adet noter onaylı olarak ibrazı mümkün olup, bu durumda diğer birimlere ait işlem dosyalarına fotokopi ile çoğaltılmış örneklerin konulması,

Ayrıca  yönetim  kurulu  üyeleri  ve  şirket  sermayesinin  %10  undan  fazlasına  sahip  olanlarda meydana gelen değişikliklerin ise derhal bildirilmesi, gerekmektedir.

2- “Travel Sim” kartlarının mağazalardan satışı:

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (b) bendi 4 üncü alt bendin  kapsamında, “Travel Sim” sim kartlarının sadece çıkışa yönelik satılması, Türkiye içinde satışının ve pazarlamasının engellenmesi, aksi halde 406 sayılı Yasanın  18 inci maddesi ve GSM hizmeti yönünden %15 hazine  payının, ulaştırma açısından da tüm  operatörler için alınan  %1 işletme payının  tahsili  cihetine  gidileceğinin  bildiriminin  yapılması  ve  konuya  ilişkin  taahhütname alınması, gümrüksüz satış mağazaları kapsamında olan uçakta satış mağazalarından da sadece çıkış yolcularına satış yapılması ve başta yönetmeliğin 8 No’lu ekindeki uçak içi satış listesi olmak üzere bu hususun gümrük  idaresine düzenli olarak bildirilmesi  koşulu  ile  uçakta da satışı  mümkün kılınmıştır.

3- Takrirle eşya satışı:

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendine göre yabancı basın yayın organlarının yabancı  uyruklu  mensuplarına yabancı  devletlerin  veya  uluslararası  kuruluşların  Türkiye’deki temsilciliklerine ve mensuplarına, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diplomatik muafiyet esas alındığından   diplomatik muafiyetlerden faydalananlar için Dışişleri Bakanlığı; yabancı basın yayın  organlarının yabancı uyruklu mensupları için Başbakanlık Basın Yayın ve  Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş    takrir karşılığında ve yetkilendirilen gümrük idarelerinden yapılması gerekmektedir.

4- içki ve sigara satışında kısıtlılık:

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca gümrüksüz satış mağazalarından 18 yaş altındakilere alkollü içki ve tütün mamülleri satılması yasaktır.

a) Bu mağazalardan 18 yaş altındakilere alkollü içki ve tütün mamülleri satılması halinde; giriş yapan yolculara yapılan satışların hak sahibi olmayanlara yapılmış satış olarak kabul edilmesi ve anılan yönetmeliğin 36 ncı maddesi delaletiyle Gümrük Kanunu’nun 236 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması, çıkış yapan yolculara yapılan satışlar için ise Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

b) Ayrıca tüm gümrüksüz satış mağazalarında alıcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek yerlerde “18 yasından küçüklere tütün ve tütün ürünleri ile alkol ve alkollü içecek satışı yapılması yasaktır” şeklinde uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların asılması gerekmektedir.

5- Alışveriş limitleri

Gümrüksüz satış mağazalarında ürünlerin set  olarak (1 alana 1’i ücretsiz  gibi) satışa sunulması halinde bu tür eşya miktarlarının stok cetveli ve satış fişlerinde ayrıntılı olarak (kaç litre/şişe/karton/adet olduğunu gösterir şekilde) kayda geçirilmesi ve limitlerin hesabında ücretsiz olarak verilen eşyaların da dikkate alınması gerekmektedir.

6-Satış belgesi:

Yönetmeliğin “satış belgesi ”  başlıklı 19 uncu  madddesine göre mağazalarda yapılan satışlarda satıcı, alıcı ve satışa konu eşyaya ilişkin bilgileri içeren ve düzenleyen tarafından tarihine ve sıra numarasına göre saklanması zorunlu olan satış fişi ya da fatura düzenlenir.

Söz konusu maddeye istinaden düzenlenen satış belgelerinde sonradan yapılan incelemelerde yolcuya ilişkin bilgilerin eksik girilmesi nedeniyle yolcuya ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda;  bu şekilde düzenlenen satış  belgesi için Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanması gerekmektedir.

7- Eşya Yollama Kağıdı:

Yönetmeliğin  25  inci  maddesine  göre   aynı  gümrük   müdürlüğü  denetimi  altında  bulunan mağazadan mağazaya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya eşya sevkinde Ek-5’te yer alan Eşya Yollama Kağıdı kullanılmaktadır.

a) Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Eşya Yollama Kağıdının düzenlemesi,

b) Mağazadan mağazaya eşya sevkinde düzenlenecek eşya yollama kağıdında, eşyanın mağazaya ilk girişine ilişkin eşya yollama kağıdı ile eşyanın ilgili olduğu antrepo beyannamesi tarih ve sayısının bu beyannamelerden mükerrer düşüm yapılmasını önleyecek şekilde kaydedilmesi,

c) Buna uygun program kullanılması,

d) Bu hususların ilgili gümrük idaresince denetlenmesi,

e) Ayrıca, Eşya Yollama Kağıdı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek:1 sayılı “Damga Vergisine Tabi

Kağıtlar” başlıklı tablosunda yer alan kağıtlardan olmadığından, damga vergisine tabi tutulmaması, gerekmektedir.

8- Eşyanın satışı:

Yönetmeliğin “Eşyanın Satışı” başlıklı 31 inci maddesinde mağazalardan eşya satışının Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracı ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş yapan yolcuların  ödemelerini kredi kartı ile yapmak istemeleri halinde kendi kredi kartı ile yapmaları, kendi kredi kartları veya  satış  sırasında   yolcu olan bir kişiye ait olması gerekmektedir.

9- Kıymet uygulaması:

Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uyarınca vergi ceza tahakkuku gerektiği durumlarda, tahakkuklarda, CIF kıymetten daha düşük olmamak kaydıyla eşyanın depo veya mağazaya alınışında beyan ve tevsik edilen kıymetin esas alınması gerekmektedir.

10- Mağazalardan satılan eşyanın BĐLGE’ den düşümü:

Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda satış fişleri ile çıkışı yapılan eşyanın BĐLGE sisteminde antrepo beyannameleri ile irtibatlandırılarak antrepo beyannamelerinin kapatılması gerekmektedir. BĐLGE  programında bir antrepo beyannamesinden düşüm yapmak için beyanname ya da tutanak kullanılabilir.

Bu çerçevede, her antrepo beyannamesi konusu eşyanın mağazada satışını müteakip   Yönetmelik eki aylık satış listesi ya da stok cetveli baz alınarak düşüm listesi oluşturulması, düşüm listesine göre antrepo beyannamelerinden BĐLGE üzerinde tutanakla düşüm yapılması ve dönemsel denetimler ile yıl sonu sayımlarda bu listelerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 2009/65 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

S. Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

© Akif PARLATAN 500&1715