Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler (Genelge 2009/64)

Course ID

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.14.00.010.06.01

Konu  : Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler

GENELGE (2009/64)

Gümrüksüz Satış Mağazalarında satılan sigaralar üzerinde bulunması gereken bilgiler:

Bilindiği gibi, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25692/06.01.2005 sayılı/tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “Etiket Bilgileri” başlıklı 7. maddesi;

“Sigaraların  bu Yönetmeliğin  6.  maddesindeki  metodlara göre ölçülen zifir,  nikotin ve  karbon monoksit bırakımları, sigara paketinin bir yan uzun yüzüne Türkçe olarak ve ilgili yüzeyin en az yüzde onunu (% 10 unu) kaplayacak şekilde yazılır.

Ağızdan kullanım için tütünler ve diğer dumansız tütün mamulleri dışında kalan tüm tütün mamulleri  birim  paketinin  üzerinde,  açıkça  görülebilir  ve  rahatça  okunabilir  şekilde  devamlı surette  “Yasal  uyarı:  Sağlığa  zararlıdır”  ana  uyarısı  yer  alır.  Aynı  paket  üzerinde  1/1/2006 tarihinden  itibaren de,  “Sigara/Tütün içmek öldürür” veya “Sigara/Tütün içmek  öldürebilir” ile “Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir” şeklindeki iki genel uyarıdan biri ve Ek-1 de tanımlanan ek uyarılardan biri bulunur.

Yukarıda belirtilen genel uyarılar tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen geniş yüzeyine, ek  uyarılar  ise  aynı  tütün  mamulü  birim  paketinin  en  çok  görülebilen  diğer geniş  yüzeyine uygulanır.  Üretici firma  tarafından,  genel  uyarılar ile  ek  uyarıların kullanım  sırası  ve  süresi dönüşümlü  olarak  her  bir  marka  için  belirlenerek  Kuruma  bildirilir.  Kurum gerekli  gördüğü takdirde kullanım sırasını  ve süresini değiştirebilir. Bu  uyarılar, ek şeffaf ambalaj  hariç olmak üzere  perakende satışa  sunulan her  birim paketin yüzeyi  üzerine yazılır.  Kurum,  bu  uyarıların ambalaj yüzeyindeki konumunu belirleyebilir.

Piyasaya arzına izin  verilen ağızdan kullanım için tütün  ve dumansız tütün mamullerinin birim paketi üzerinde ana uyarının yanı sıra “Bu tütün mamulü sağlığınıza zarar verebilir ve bağımlılık yapar” uyarısı bulunur. Bu uyarı, perakende satışta kullanılan her birim paketin şeffaf ambalajlar hariç en çok görülen yüzeyi üzerine yazılır. Kurum, bu uyarıların ambalaj yüzeyindeki konumunu belirleyebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrasına göre gerekli genel uyarı ile dördüncü fıkrasında belirtilen ağızdan kullanım  için tütün ve dumansız tütün mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin en az yüzde otuzunu (% 30 unu); ikinci fıkra gereğince basılacak ek uyarı  ise  aynı  tütün  mamulünün  diğer  geniş  dış  yüzeyinin  en  az  yüzde  kırkını  (%  40  ını) kaplamalıdır. Ancak, sigara dışındaki tütün mamulleri için amaçlanmış ve en görülebilir yüzeyi 75 cm2’yi  aşan birim  paketlerde,  ikinci  fıkradaki uyarılar  her  bir yüzeyin  en  az  22,5  cm2’sini kaplamalıdır. Ana uyarı diğer uyarıların kapladığı alanlar dışında yer almalıdır.

Bu  maddeye  göre  tütün mamullerinin  ambalajında  bulunması  istenen  zifir,  nikotin  ve karbon monoksite ait bırakım ibareleri ile uyarı metinleri;

a) Beyaz zemin üzerine, koyu siyah Helvetica yazı tipiyle basılı olmalıdı Punto boyutu Kurum tarafından metin için  ayrılan  alanda  mümkün  olan  en  büyük  bölümünü  kapsayacak  şekilde belirlenir.

b) İlk harfi hariç küçük harf ile yazılı

c) Yazılması gereken alana ortalanmış ve paketin üst kenarına paralel şekilde olmalıdı

d) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen tütün mamulleri hariç, 3 mm’den az, 4 mm’den fazla olmayan, uyarıyı okunamaz hale getirmeyen veya diğer beyanlarla hiçbir şekilde karışmayan siyah bir sınır ile çevrelenmelidir.

e) Türkçe olarak yazılmalıdı

Bu maddede tanımlanan metin ve ibareler bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılmamalıdır. Yazılar, sabit ve silinmez olarak basılmalı, başka resim ya da yazılarla ya da paketin açılmasıyla saklanmamalı ve engellenmemelidir. Sigara dışındaki tütün mamullerinde bu metinler, sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılabilir.

Kurum, bu maddede belirtilen uyarılara ilaveten sınır çizgisinin dışında kendisinin referans gösterilmesini isteyebilir.

Tütün mamullerinin tanımlama ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla, tütün mamulü birim paketi üzerine, üretim yeri ve zamanını belirleyecek parti numarası veya benzeri bir işaretleme yapılır.” şeklindedir.

“Tütün    Mamullerinin   Tanımlamalarındaki   Kısıtlamalar”   başlıklı   9.   maddesi   de   “Tütün mamullerinin ambalajları üzerinde 1/1/2006 tarihinden itibaren belirli bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden metin, isim, ticari marka, mecaz veya diğer işaretler kullanılamaz” hükmünü amirdir.

Anılan  Yönetmeliğin  “Piyasaya Arz” başlıklı 10.  maddesine  göre, piyasaya  arz  edilecek  tütün mamullerinin bu  Yönetmelikte belirlenen  düzenlemelere uygun olması  zorunludur. Ancak, aynı maddenin  ikinci  fıkrasında  Yönetmeliğin  5,  7  ve  9.  maddelerinde belirtilen  tarihlerden  önce üretilerek piyasaya arz edilen ve anılan maddelerdeki gerekli nitelikleri taşımayan tütün mamullerinin en çok bir yıl süre ile piyasada bulunabilmesine izin verilmektedir.

 

Yönetmelikte  belirtilen  teknik  detayların  uygulanması  hakkında  Tütün,  Tütün  Mamulleri  ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ise 25835/04.06.2005 sayılı/tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği gibi, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun gümrüksüz satış mağazalarında satılacak eşya ile ilgili olarak düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu  yetki  Gümrüksüz  Satış  Mağazaları  Yönetmeliğinin  “Yetki”  başlıklı  4.  maddesi  uyarınca Gümrük Müsteşarlığına aittir.

Bu çerçevede,

a) Yukarıda maddede belirtildiği üzere; nikotin, zifir ve karbonmonoksit bırakım oranları ile genel sağlık uyarılarından ve ek sağlık uyarılarından birer tanesi maddede belirtilen şartlara uygun olarak ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, birim paket ve grupman ambalajlarında yer almayan (sigara dışındaki tütün mamullerinde, uyarı metinleri sökülemez nitelikte olmak kaydıyla yapıştırılabilir),

b) Ambalajı üzerinde diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden “hafif, yumuşak, düşük katranlı, hoş içimli” gibi ibareler ile bunların yabancı dillerdeki karşılıkları ve diğer metin, isim, ticari marka, mecaz veya diğer işaretler bulunan,

c) Birim paketleri üzerinde üretim yeri ile asgari ay ve yıl olarak üretim zamanını belirleyecek kodlama veya benzeri bir işaretleme bulunmayan,

Tütün mamullerinin,  gümrüksüz satış mağazalarında satışına izin verilmemesi; ancak 5. maddede belirtilen bırakım  değerleri ile  7.  maddede  belirtilen genel uyarı  ve ek uyarıların  mağazalarda satılacak tütün  mamullerinde İngilizce  olarak yazılması uygun bulunmuştur.  Bırakım miktarları belirtilmesi gereken maddeler ile genel ve ek uyarıların İngilizceleri eklidir (Ek.1).

Öte yandan, genel sağlık uyarıları ile ek sağlık uyarıları iç mevzuattaki dönüşüm hükümlerine bağlı kalmaksızın yer alacaktır.

Görsel muayene sonucunda, uyarıların paket üzerinde kapladığı alanın oransal büyüklüğü ve uyarı metinlerinin yazımı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık tespit edilmesi halinde veya uygulamaya ilişkin başka herhangi bir tereddüt karşısında durumun ivedi olarak Müsteşarlığa iletilmesi ve alınacak talimata göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

EK:1 Liste

DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatına

Umman HAMİDOĞULLARI Müsteşar a.

Genel Müdür V.

 

 

EK-1

Bırakım Miktarları İngilizcesi

1- Nicotine

2- Tar

3- Carbon monoxide

Ana Sağlık Uyarıları İngilizcesi

1- Smoking kills

2- Smoking seriously harms you and others around you

Ek Sağlık Uyarıları Listesi

1) Smokers die younger/Smoking kills/Smoking can kill

2) Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes

3) Smoking causes fatal lung cancer

4) Smoking when pregnant harms your baby

5) Protect children ; don’t make them breathe your smoke

6) Health authorities can help you stop smoking/Your doctor or your  plarmacist can help you stop smoking

7) Smoking is highly addictive, don’t start

8) Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases

9) Smoking can cause a slow and painful death

10) Get help  to stop   smoking/consult   your doctor/telephone/postal  adress/internet   adress/c/

pharmacist

11) Smoking may reducethe blood flow and causes impotence

12) Smoking causes ageing of the skin

13) Smoking can damage the sperm and decreases fertility

14) Smoking contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide

© Akif PARLATAN 500&1715