Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar (2011/2033)

Course ID

HAM PETROL VE BAZI PETROL ÜRÜNLERİNİN KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE İTHALİ, İHRACI VE TRANSİTİNE İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı : 2011/2033)

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/7/2011 tarihli ve 482 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kararın amacı; ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transitinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. (Değişik:07.02.2019/30679 RG)

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar, ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transitini kapsar. (Değişik: 07.02.2019/30679 RG )

Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, ( Değişik:07.02.2019/30679 )
b) İzin sahibi: Karayolu veya demiryolu ile ithali, ihracı ve transiti gerçekleştirilecek bu Karar kapsamındaki ürünün yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişilerle sözleşme imzalayan Türkiye’de yerleşik firmayı, (Değişik: 07.02.2019-/30679 R.G. )
c) Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
“ç) Ürün:  (Değişik:20.02.2020-31045 R.G.) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham peh·ol ve akaryakıt ürünleri ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltı ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan sıvılaştırılmış petrol gazlarını (LPG),”
ifade eder.

Genel esaslar
MADDE 4 ‒ (1) (Değişik:20.02.2020-31045 R.G.) LPG ve 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine, 6 ncı maddede belirtilen durumlar dışında izin verilmez.”
(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan akaryakıtın, askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile transitine veya ihracına izin verilebilir.

Uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 5 ‒ (1) Bu Karar kapsamındaki ürünün ithalini, ihracını veya transitini yapacak izin sahibinin ve/veya taşıyıcının, ticarete konu eşya türüne uygun, ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir. (Değişik: 07.02.2019/30679 RG )
(2) Bu Karar kapsamında yapılacak sevkiyatlarda kullanılacak taşıtlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yetki
MADDE 6 ‒ (1) Bakanlık; izin sahibi ve taşıyıcı firmalarla ilgili uygunluk değerlendirmesi yapmaya, taşınacak ürünün türü, miktarı, taşıma şekli ve taşıma güzergâhı ile izin sahibi ve taşıyıcı firmaların uyması gerekli usul ve esasları düzenlemeye, bu Kararın uygulanması amacıyla gerekli olan her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları incelemeye, verilen izinleri askıya almaya, durdurmaya ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak yapılan başvuruları sonuçlandırmaya yetkilidir.
(2) (Değişik: 04.07.2014 – 29050 R.G. ) Bakanlık, acil ve gerekli görülen hallerde, bu Karar hükümlerine bağlı kalmaksızın Karara konu eşyanın karayolu veya demiryoluyla transitine veya ihracına izin vermeye yetkilidir.
(3) (Değişik:20.02.2020-31045 R.G.) Bakanlık, gerekli görülen hallerde, 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ihracına veya transitine ve LPG ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine izin vermeye yetkilidir.”

Diğer mevzuat
MADDE 7 ‒ (1) (Değişik: 07.02.2019/30679 RG ) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut izinler
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Karardan önce verilmiş izinler sözleşme süreleri sonuna kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: 13.06.2012 – 28322 R.G. )
(1) Irak’ın ihtiyacı olan benzin ve motorinin transitine veya ihracına” 31/12/2025″ tarihine kadar izin verilebilir.
(2) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan benzin, motorin ve jet yakıtının Gürcistan’dan bu ülkeye karayolu ile transitine 31/12/2020 tarihine kadar izin verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik: 04.11.2012 – 28457 R.G. )
(1) Irak’ın ihtiyacı olan gaz yağının transitine izin verilebilir.
(2) Ülkemizde petrokimya üretiminin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere naftanın Irak’tan transitine ve/veya ithaline izin verilebilir.
(3) Irak’ın ihtiyacını karşılamak üzere ihraç edilecek elektrik enerjisinin üretiminde kullanılacak olan fuel-oilin Irak’tan transitine ve/veya ithaline izin verilebilir.
(4) Bu madde kapsamında verilen izinlerde geçici 2 nci maddede belirtilen süre geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 8 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715