Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyat Tespiti (Genelge 2013/15)

Course ID
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 72093537-10.06.01-4508/05/2013
Konu: Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti
GENELGE (2013/15)
İlgi : 04/09/2009 tarihli ve 2009/94 sayılı Genelge.
Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı yapılan eşyanın işlendikten sonra ithal edilecek eşyanın bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1-Hariçte işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek eşyanın ithalinde ayniyet tespitinin yapılabilmesiiçin, ihracatın yapıldığı gümrük idaresince beyannamenin 44 no.lu kutusuna aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır.
(Kod-1) Numune alınması,
(Kod-2) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması
(Kod-3) Ekspertiz raporunun ibrazı
(Kod-4) Laboratuar analizi
2-İhracatın yapıldığı gümrük idaresince, hariçte işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek eşyanın aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ihracına izin verilecektir.
a) Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın ayniyet tespiti işlemleri 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Hariçte İşlemeGeçici İhracat) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacaktır.

b) İşlem görmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ayniyet tespiti yapılırken, numune alınması (Kod-1)veya eşyanın fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-2) veya ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-3), bunların mümkün olmaması halinde ise Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuar tahliline tabi tutulması suretiyle işlem yapılacaktır (Kod-4)

3-İthalatın yapıldığı gümrük idaresince geçici ihracata ilişkin beyannamenin 44 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu aranılması, laboratuar tahlili vb. işlemlerin yapılarak ayniyet tespitinimüteakiben eşyanın ithaline izin verilecektir.

4- (Ek:2018/5 Sayılı Genelge) Yetkilendirilmiş Yükümlü  Sertifikasi  sahibi  kisiler ile Onaylanmış Kişi  Statüsüne İlişkin   Gümrük Genel Tebliğinde  (Sıra  No:1)  belirtilen   kolayıklardan  faydalanma  hakkı bulunan   tüm  yükümlüler  tarafından  beyan   edilen  eşyanın  fiziki  kontrolü  gerektirir  özel durumlar  hariç  olmak   üzere,  sadece  ayniyet  tespiti  gerekçesiyle  kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

5-  (Ek:2018/5 Sayılı Genelge) Genel yönetim  kapsamındaki kamu  idareleri  tarafından beyan  edilen eşyanın,  fiziki kontrolü gerektirir  özel   durumlar hariç olmak üzere,   sadece   ayniyet   tespiti   gerekçesiyle krrmızı hatta yönlendirilmemesi  gerekmektedir.”

6-İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
DAĞITIM:Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler

© Akif PARLATAN 500&1715