Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)

Course ID
29/12/2018

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2) için TIKLAYINIZ...

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

(MÜLGA)

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/2)

İthalat işlemleri

MADDE 1 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

G.T.P. yanın Tamını
93 .0 1 Harp silahlan (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)
9305.91.00.00.00 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.00 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00 Diğerleri                                                                                                 .
9306.30.30.00.00 Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00 Harp silahlarına ait olanlar

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Atıflar

MADDE 3 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715