İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/9962)

Course ID
23/03/2017

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/9962)

23.03.2017-30016 Resmi Gazete

Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/2/2017 tarihli ve 582 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun
14 uncu maddesi kapsamında, bu Kararda belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslan belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 uncu maddesinin (A)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar.

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Bölge Müdürlüğü: Ekonomi (Tİcaret) Bakanlığının bölge müdürlüklerini,
b) Firma: Mal ve/veya hizmet ihracatı yapan firmayı,
c) ihracat: Mal ve/veya hizmet ihracatını,
9) İhracatçı birliği: Firmaların üyesi olduğu ihracatçı birliğini,
ifade eder.

Hususi damgalı pasaport verilecek kiiiler
“MADDE 4-  (Değişik:24.10.2018-30575 R.G.) 1) Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sureyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, aynca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl sureyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.”

İhracat Tutarı
MADDE 5- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),
10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Dolar dahil) olan firmaların 2 (iki), 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

Firmaların belirlenmesi
MADDE 6- (1) 5 inci maddede belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenir ve her yılın 15 şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.
(2) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları 5 inci maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, 5 inci maddede belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(3) Hizmet ihracatı ile bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi (Ticaret) Bakanlığınca belirlenir.
Firma yetkilileri
MADDE 7- (1) ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kisi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

Müracaat usulü
MADDE 8- (1) Hususi damgalı pasaport müracaatı İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi (Ticaret) Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kisi/kisiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kisi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarının tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.
(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu
imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kisi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanır.
(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kisi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge mudur yardımcısı tarafından onaylanır.
(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır,

Sorumluluk
MADDE 9- (1) Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsil ve ilzama yetkili kisi/kisiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkan veya yetkilendireceği başkan yardımcısına aittir.

Pasaportların iadesi, iptali ve bildirim
MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik suresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportların iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir. iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

Geçici MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715