İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti (Genelge 2017/11)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :  85593407-010.06.01

Konu  :  İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti

GENELGE (2017/11)

İlgi: 17/12/2009 tarihli, 2009/123 sayılı Genelge

20.12.2006  tarih  ve  26382  sayılı  Resmi  Gazetede  Dahilde  İşleme  Rejimi  Tebliği (İhracat: 2006/12) yayımlanmıştır.

Söz konusu 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 38 inci maddesinin 9 uncu  fıkrası  “…  ikincil  işlem  görmüş  ürünün  serbest  dolaşıma  giriş  rejimine  göre  ithali halinde, bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ilişkin ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak tahsil edilir…” hükmünü amirdir.

Bununla birlikte; ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymeti” başlıklı Üçüncü Bölüm hükümleri çerçevesinde eşyanın gümrük kıymetinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; DİİB/izni üzerindeki miktar ve birim fiyatın gerçeği yansıtmadığı yönünde şüphe oluşması halinde, Gümrük Kanununun 24. ve 25. maddelerinde belirtilen gümrük kıymeti belirleme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.

Bu   yöntemlere   göre   gümrük   kıymetinin   tespit   edilememesi   halinde   Gümrük Kanununun 26. maddesinde tanımlanan “son yöntemin” tatbiki gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasında, gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın gümrük kıymeti tespit edilecektir.

Ayrıca, alım satım işleminin Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle gümrük kıymetine Gümrük Kanununun 28. maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.

İlgide kayıtlı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a. Müsteşar

 

 DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715