İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan Maddelere Uygulanması Gereken İşcilik veya İşlem Listesi (Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ek:2)

Course ID
EK I (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
 
EK II’DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI
 
Not 1:
 
Liste, tüm ürünlerin bu Yönetmeliğin 6. Maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.
 
Not 2:
 
2.1           Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin önüne ‘y’ ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.
 
2.2           1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de bir faslın tarife pozisyonlarında veya 1. sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.
 
2.3           Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurallara tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.
 
2.4           İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4’te yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.
 
Not 3:
 
3.1           Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya bir Akit Taraf’ta başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.
 
                Örneğin;
 
8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan maddelerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40’ını aşamayacağını belirtir, y.7224 pozisyonundaki “dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları” ile yapılır.
 
Eğer bu dövme işlemi Türkiye’de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye’de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.
 
3.2           Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan madde kullanılabileceğini belirtirse, bu tür maddenin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.
 
Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki maddeler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip maddeler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.
 
Bununla birlikte, “… pozisyondaki diğer maddeler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” veya “ürün ile aynı pozisyondaki diğer maddeler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” ifadesi, listenin 2. sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki maddelerin kullanılabileceği anlamına gelir.
 
3.4           Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla maddeden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok maddenin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.
 
                Örneğin;
 
                5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer maddeler arasında kimyasal maddelerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.
 
3.5           Listedeki bir kural bir ürünün belli bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka maddelerin kullanılmasını engellemez. (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 6.2’ye de bakınız).
 
                Örneğin;
 
                1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer katkı maddelerinin kullanılmasını engellemez.
 
                Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir maddeden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.
               
Örneğin:
 
                Y Fasıl 62’deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir safhada – yani lif safhasında- olması gerekir.
 
3.6           Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan maddelerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu maddeye uygulanırken aşılmamalıdır.
 
Not 4:
 
4.1           Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.
 
4.2           “Tabii lifler” kavramı 0503 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.
 
4.3           “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kağıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen maddeleri tanımlamak üzere kullanılmıştır.
 
4.4           “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.
 
Not 5:
 
5.1.          Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli maddelerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli maddelere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4’e de bakınız).
 
5.2.          Bununla birlikte, Not 5.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli maddeden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.
 
                Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli maddelerdir:
 
                – ipek,
                – yün,
                – kaba hayvan kılı,
                – ince hayvan kılı,
                – at kılı,
                – pamuk,
                – kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,
                – keten,
                – kenevir,
                – jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
                – sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
                – hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,
                – sentetik filamentler,
– sunî filamentler,
– iletkenliği olan filamentler,
                – polipropilenden sentetik devamsız lifler,
                – poliesterden sentetik devamsız lifler,
                – poliamidden sentetik devamsız lifler,
                – poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
                – poliimidden sentetik devamsız lifler,
                – politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
                – polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,
                – polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
                – diğer sentetik devamsız lifler,
                – viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,
                – diğer suni devamsız lifler,
                -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
                -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş)  mamul iplik,
                – önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)
                – 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 
               
Örneğin;
 
                5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok yüzde 10’una kadar kullanılabilir.
               
                Örneğin;
 
                5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10’una kadar kullanılabilir.
 
                Örneğin;
 
                5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.
                Örneğin;
 
                Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli maddedir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.
 
5.3.          “Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için yüzde 20’dir.
 
5.4.          “Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film” esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için yüzde 30’dur.
 
Not 6:
 
6.1           Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 no’lu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının yüzde 8’ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler.
 
6.2.          Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllar arasında yer almayan maddeler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.
               
                Örneğin;
 
                Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.
 
6.3.          Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan maddelerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.
 
Not 7:
 
7.1.          y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:
 
                (a)           vakumla damıtma;
 
daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;
 
                (c)           patlayıcılık verme (cracking);
 
                (d)           yeniden şekillendirme (reforming);
 
                (e)           seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;
 
                (f)            aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);
 
                (g)           polimerizasyon;
 
                (h)           alkilasyon;
 
                (i)            izomerleştirme;
 
7.2.                         2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:
 
                (a)           vakumla damıtma;
 
                (b)           daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 
 
                (c)           patlayıcılık verme (cracking);
 
                (d)           yeniden şekillendirme (reforming);
 
                (e)           seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;
 
                (f)            aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);
 
                (g)           polimerizasyon;
 
                (h)           alkilasyon;
 
                (ij)           izomerleştirme;
 
                (k)           sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);
 
                (l)            sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme;
 
                (m)          sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 2500C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;
 
                (n)           sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dahil hacimce yüzde 30’undan daha azının 3000C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;
 
sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fuel-oillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele;
 
(p)           sadece y 2712 pozisyonuna dahil ham yağlar (ağırlığı itibariyle % 0.75’ten az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb mumu, parafin hariç) açısından ayrımsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ alma.
 
7.3.          y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.


EK II (Değişik: RG-27/02/2007-26447)

 
İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VEYA İŞLEM LİSTESİ
 
Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma veya Kararda yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma veya Kararın diğer bölümlerine bakılması gereklidi
AS Kodu
Ürünün Tanımı
Menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler
      (1)
(2)
   (3)                           veya                     (4)
Fasıl 01
Canlı hayvanlar
Kullanılan Fasıl 1’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir
 
 
Fasıl 02
Etler ve yenilen sakatat
Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
 
Fasıl 03
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
 
Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
y Fasıl 04
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal  ürünler
 
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
0403
 
 
 
 
 
 
Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)
– Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-ananas, küçük limon veya greyfurdun suyu  hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken,
-kullanılan Fasıl 17’nin  herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen,
imalat.
 
 
y Fasıl 05
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Kullanılan Fasıl 5’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
y 0502
Evcil domuz, yaban domuzu veya porsukların ince ve kalın kılları, hazırlanmış
İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi
 
 
Fasıl 06
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
-Kullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat.
 
 
Fasıl 07
Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Kullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.
 
 
Fasıl 08
Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
– Kullanılan meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen,
imalat.
 
 
y Fasıl 09
 
 
 
Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç:
 
 
Kullanılan Fasıl 9’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
0901
Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış  olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan  maddeler
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
0902
 
Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 0910
Baharat karışımları
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
Fasıl 10
Hububat
 Kullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
y Fasıl 11
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni;
 
 aşağıda belirtilenler hariç:
 
Yenilen sebzelerin, hububatın, yumruların ve 0714 pozisyonundaki kök veya kullanılan meyvelerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
y 1106
0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu
 
0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve kurutulması
 
 
Fasıl 12
Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
Kullanılan Fasıl 12’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
1301
Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)
Kullanılan 1301 pozisyonundaki herhangi bir  girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.
 
 
1302
Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)
 
 
 
 
 
– Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş)
 
Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddelerden imalat
 
 
– Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 14
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 
Kullanılan Fasıl 14’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
y Fasıl 15
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
1501
Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dahil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç)
 
-kemiklerden veya artıklarından
elde edilen yağlar
 
 
 
-Diğerleri
 
 
 
 
 
0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207 pozisyonunda  yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat
 
 
 
1502
Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç )
 
 
 
 
 
 
 
– Kemiklerden veya artıklardan elde edilen yağlar
0201, 0202, 0204 veya 0206 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
1504
Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
 
– Katı fraksiyonlar
 
 
 
 
 
1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan Fasıl 2 ve 3’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.
 
 
y 1505
Rafine edilmiş lanolin
1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı yağından yapılan imalat
 
 
1506
Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
 
 
 
 
– Katı fraksiyonlar
1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.
 
 
1507 ila 1515
Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
 
 
 
 
-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
 
-katı fraksiyonlar (jojoba yağı fraksiyonları hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
 
 
 
 
1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan diğer girdilerden imalat
 
 
– Diğerleri
Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat
 
 
1516
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
 
-Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat.
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
1517
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı  yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
 
-Kullanılan Fasıl 2 ve 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir
 
 
Fasıl 16
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
 
–          Fasıl 1’de yer alan hayvanlardan,
 
ve/veya
 
–          kullanılan Fasıl 3’teki tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği
 
imalat
 
 
y Fasıl 17
Şeker ve şeker mamulleri;
 aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 1701
 
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz  (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş)
 
Kullanılan Fasıl 17’de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.
 
 
1702
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
 
 
 
 
– Kimyaca saf maltoz ve fruktoz
1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
– diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş)
 
Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat
 
 
y 1703
 
Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş)
Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu  geçmeyen imalat.
 
 
1704
 
 
 
 
 
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
–          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
Fasıl 18
Kakao ve kakao müstahzarları
–          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
1901
Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):
 
 
 
 
– Malt hülasası
 
Fasıl 10’da yer alan hububattan imalat
 
 
– Diğerleri
–          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
1902
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni
gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
 
-ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler
 
-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği imalat
 
-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı  ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve
-kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
  imalat
 
 
1903
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
 
1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç  herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
1904
Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )
 
-1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden,
-kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve
-kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
imalat
 
 
1905
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
 
Fasıl 11’de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
y Fasıl 20
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler  veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;
 aşağıda belirtilenler hariç:
 
Kullanılan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
y 2001
Hint patatesi,tatlı patates ve ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş )
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2004 ve
y 2005
Un, ezme  veya flakon halindeki patates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
2006
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)
 
Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
imalat
 
 
2007
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış)
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)
 
–          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
y 2008
-İlave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyveler
 
 
 
 
Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ile yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ını geçen imalat
 
 
-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı karışımlar; palm meyvesi içi; mısır
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
 
-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler hariç) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş)
 
–          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
2009
Meyve suları (üzüm şırası dahil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)
–          ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
y Fasıl 21
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları,
 aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
2101
Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm hindibanın tamamıyla elde edildiği,
imalat
 
 
2103
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal:
 
 
 
 
– Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber  hardal unu, irmiği veya hazır hardal kullanılabilir.
 
 
 
– Hardal unu, irmiği ve hazır hardal
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2104
Çorbalar, et suları ve müstahzarları
2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
2106
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları
–          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
–          kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
y Fasıl 22
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat
 
 
2202
Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)  (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç)
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm    girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, ve
-kullanılan meyve suyunun (ananas,küçük limon ve üzüm suları hariç) menşeli olduğu,
imalat
 
 
2207
Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler
-2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin
veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla % 5 sınırına kadar kullanılabileceği, imalat
 
 
2208
Alkol derecesi hacim itibarıyla  % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler
 
-2207 veya 2208 pozisyonları hariç,
herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin
veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veya kullanılan diğer tüm girdileri halihazırda menşeli ise arak, hacim itibariyle % 5 sınırına kadar kullanılabilen
 imalat
 
 
y Fasıl 23
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2301
Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri
 
Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
 
y 2303
Mısır nişastasının imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) (kuru ürün üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40’tan fazla olanlar)
 
Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat
 
y 2306
Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar
(% 3’ten fazla zeytinyağı içerenler)
 
Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
2309
Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar
-Kullanılan tüm hububatın, şekerin, melasların, etlerin veya sütlerin menşeli olması gereken, ve
-kullanılan Fasıl 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat
 
 
y.Fasıl 24
Tütün ve  işlenmiş tütün yerine geçen maddeler
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Kullanılan Fasıl 24’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
 
2402
Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar
Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan  işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat
 
 
y 2403
İçilen tütün
Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan  işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat
 
 
y Fasıl 25
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2504
Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve öğütülmüş)
Karbon muhtevası bakımından zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize grafitin öğütülmesi
 
 
y 2515
Mermer (testere ile yahut başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş)
 
Kalınlığı 25 cm.yi geçen mermerin daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi
 
y 2516
Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ( testere ile veya başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya dilimler halinde kesilmiş)
 
Kalınlığı 25 cm.yi geçen taşların daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi
 
y 2518
Kalsine dolomit
Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi
 
 
y 2519
Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir.
 
y 2520
Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y 2524
 
Tabii asbest lifleri
Asbest konsantrelerinden imalat
 
 
y 2525
 
Mika tozu
Mika veya mika artıklarının öğütülmesi
 
 
y 2530
Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar
 
Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi
 
 
Fasıl 26
Metal cevherleri, cüruf ve küller
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 27 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2707
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle  % 65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)
 
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[1]
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
y 2709
Bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar
Bitümenli girdilerin parçalayıcı (destructive) damıtımı
 
 
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[2]
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı    pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2711
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [3]
veya
 
 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2712
Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın)
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [4] 
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2713
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [5]
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2714
Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[6]
Veya
 
 
 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2715
Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar (bitümenli sakızlar ve cut-backs gibi)
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [7]
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir..
 
 
y Fasıl  28
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen imalat
 
y 2805
“Mischmetall”
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik işlemle yapılan imalat
 
 
y 2811
Kükürt trioksit
Kükürt dioksitten imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 2833
Alüminyum sülfat
Kullanılan tüm girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y 2840
Sodyum perborat
Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y Fasıl 29
Organik kimyasal ürünler
aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y 2901
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar
 
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[8]
 
veya
 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
y 2902
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), benzen, toluen, ksilen
 
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[9] 
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
y 2905
Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri
2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir..
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
2915
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y 2932
– İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden  imalat. Bununla beraber, kullanılan   2909 pozisyonunda  yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
 
– Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
2933
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan   2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
2934
Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan   2932, 2933 ve  2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 2939
Ağırlığı itibariyle %50’den az olmamak kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı konsantreleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 30
Eczacılık ürünleri,
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
3002
İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
 
 
 
 
– Dozlandırılmış veya perakende satışa hazır durumda, tedavide veya korunmada kullanılan iki veya daha fazla ürün karışımları  ve bu amaçlarla kullanılan karıştırılmamış ürünler
 
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
– Diğerleri :
 
 
 
 
– – insan kanı
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
– – Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
– – Serum, hemoglobin, kan globulini ve serum globulini dışındaki kan fraksiyonları
3002 pozisyonunda yer alan girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
– – hemoglobin, kan  globulini ve serum globulini
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
– – Diğerleri
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
3003 ve 3004
İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundakiler hariç)
 
 
 
 
 
-2941 pozisyonunda yer alan amikasinden elde edilenler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 ve 3004  pozisyonunda yer alan  girdiler toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabilir.
 
 
 
– Diğerleri
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 3004  pozisyonlarında yer alan  girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabildiği) ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 3006
Bu Fasılın 4(k) no’lu notunda belirtilen atık eczacılık ürünleri
Ürünün menşei, orijinal sınıflandırılmasındaki halini korur.
 
 
y Fasıl 31
Gübreler;
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y 3105
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– sodyum nitrat
– kalsiyum siyanamid
– potasyum sülfat
– magnezyum potasyum sülfat
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan  girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabildiği) ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 32
Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;  macunlar; mürekkepler
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y 3201
Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri
 
Bitkisel menşeli tanen hülasalarından  imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
3205
Boyayıcı  laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar [10] 
3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 33
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya  tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
3301
Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil ); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
 
Bu pozisyondaki farklı bir “grubun”[11] girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’ sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 34
Sabunlar, yüzeyaktif  organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y 3403
Ağırlık itibarıyla % 70’ten az olmak koşuluyla bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları veya sıvı yağlar içeren yağlama müstahzarları
 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [12]
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
 
3404
Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
– Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mum
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
– Diğerleri
 
– 1516 pozisyonundaki mum karakterini haiz hidrojenize yağlar;
–  3823 pozisyonundaki mum karakterini haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve
– 3404 pozisyonundaki girdiler;
hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.
 
Bununla beraber, bu girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 35
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler;
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
3505
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
 
 
 
 
–  Nişasta eterleri ve esterleri
3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
–  Diğerleri
1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
y 3507
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 36
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 37
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
3701
Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden; anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler) (seri halinde olsun olmasın)
 
-Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf  veren filmler (seri halinde)
 
 
 
 
 
– Diğerleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702  pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702  pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
3702
Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş )
 
3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
3704
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)
3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y Fasıl 38
Muhtelif kimyasal maddeler;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 3801
– Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit; elektrotlar için karbonlu hamurlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
– Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla %30’dan fazla grafitin mineral yağlarla olan karışımları
3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 3803
Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine )
Ham tall oil (sıvı reçine )’in rafine edilmesi
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 3805
Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış
Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 3806
Ester sakızları
Reçine asitlerinden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
y 3807
Odun katranı (Odun katranı zifti)
 
Odun katranının damıtılması
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
3808
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3809
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kağıt,deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya finisaj” müstahzarları,boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3810
Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3811
Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
 
 
 
 
– yağlama yağları için, bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları içeren müstastahzar katkılar
 
Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini  geçmeyen imalat
 
 
3812
Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3813
Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3814
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3818
Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3819
Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3820
Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3822
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
3823
Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:
 
– Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları
 
 
 
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
 
– Sınai yağ alkolleri:
 
3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
3824
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)
 
 
 
 
–  Bu pozisyonda yer alan aşağıda belirtilenler:
 
– – Dökümhane maçalarına ve kalıplarına mahsus esası tabii reçine olan müstahzar bağlayıcılar
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.
 
 
– – Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri
 
– – 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol
 
 
 
 
– – Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, amonyumun veya etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları.
 
 
 
 
– – İyon değiştiriciler
 
 
 
 
– – Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler
 
 
 
 
– – Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.
 
 
 
 
– – Taşkömürü gazı saflaştırılmasında üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve kullanılan (spent) oksit
 
 
 
 
– – Sülfonaftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri
 
 
 
 
– – Fusel yağları ve Dippel yağı
 
 
 
 
– -Farklı anyon içeren tuzların karışımları
 
 
 
 
– – Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)
 
 
 
 
–  Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3901 ila 3915
İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);
 
 
 
 
– İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99’dan fazla tek monomer katkılı ürünler)
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
ve
– yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen,
imalat[13] 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
– Diğerleri
– Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen imalat[14]
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
y 3907
– Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerden (ABS) olanlar)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. [15]
 
 
 
– Poliesterden olanlar
Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen ve/veya tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat
 
 
3912
Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)
 
 Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini aşmayan imalat
 
 
3916 ila 3921
Plastikten yarı-mamuller ve plastikten eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 3917 pozisyonunun bir kısmı , 3920 pozisyonunun bir kısmı ve 3921 pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);
 
 
 
 
– Yassı ürünler (sadece-yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş diğer ürünler
 
Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
 
– Diğerleri:
 
 
 
 
– – İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99’dan fazla tek monomer katkılı ürünler)
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen ve
– yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen,
imalat[16] 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
 
– – Diğerleri
Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat[17] 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
y 3916 ve
y 3917
Profiller ve ince ve kalın çubuklar
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, ve
yukarıda belirtilen sınır dahilinde, ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
y 3920
– İyonomer levhalar ve filmler
 
 
 
 
Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere metal iyonları ile kısmen nötralize edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
 
-rejenere selülozdan, poliamidlerden veya polietilenden levhalar
 
 
Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat
 
 
y 3921
Plastikten metalize folyeler
Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek derecede transparan [18] polyester yapraklardan imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
3922 ila 3926
Plastikten eşya
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 40
Kauçuk ve kauçuktan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y 4001
Ayakkabılar için krep kauçuktan lamine edilmiş tabakalar
 
Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi
 
 
4005
Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde)
 
Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
4012
Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:
 
 
 
 
– Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları
 
Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi
 
 
– Diğerleri
4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
y 4017
Sertleştirilmiş kauçuktan eşya
Sertleştirilmiş kauçuktan imalat
 
 
y Fasıl 41
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
y 4102
Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış
 
Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması
 
 
4104 ila 4106
Tabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
Ön tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması
veya
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
4107, 4112 ve 4113
Tabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleler (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya kılları alınmış, parçalanmış olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
 
4104 ila 4113 pozisyonları haricinde, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 4114
Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler
 
 
Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, 4104 ila 4106, 4107, 4112 veya 4113 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
 
 
Fasıl 42
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 43
Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 4302
Tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):
 
– Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde
 
 
 
– Diğerleri
 
 
 
 
 
Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama
 
Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat
 
 
4303
Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya
4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat
 
 
y Fasıl 44
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü;
aşağıda belirtilenler hariç :
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 4403
Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya kışırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan imalat
 
 
y 4407
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)
 
Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
 
 
 
 
y 4408
Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)
 
Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
 
y 4409
Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
 
– Zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olanlar
 
– Köşebentler ve pervazlar
 
 
 
 
 
 
Zımparalama veya uç uca ekleme
 
 
Kornişleme veya kalıplama
 
y 4410 ila
y 4413
Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil)
 
Kornişleme veya kalıplama
 
y 4415
Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar
 
Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat
 
y 4416
Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları
 
İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat
 
y 4418
– Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ‘shake’ler (ahşap padavralar) kullanılabilir.
 
 
 
– Köşebentler ve pervazlar
 
Kornişleme veya kalıplama
 
y 4421
Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri
4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat
 
 
y Fasıl 45
Mantar ve mantardan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
4503
Tabii mantardan eşya     
 
4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat
 
 
Fasıl 46
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
Fasıl 47
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 48
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 4811
Üzerleri çizilmiş, kaplanmış  veya sadece kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
4816
Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın)
 
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
4817
Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar)
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 4818
Tuvalet kağıdı
 
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
y 4819
Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 4820
Mektupluk bloknotlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y 4823
Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)
 
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
y Fasıl 49
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
4909
Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın)
 
4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
 
4910
Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil):
 
– “Devamlı” türden olan takvimler veya kağıt veya karton dışındaki maddelerden mamul mesnetler üzerine takılı olan blok halindeki takvimler
 
 
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
 
– Diğerleri
4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan  girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 50
İpek; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 5003
İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış
 
İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması
 
 
5004 ila
y 5006
İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler
– Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[19] 
 
 
5007
İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat
 
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
 
Tek kat iplikten imalat [20]
 
 
– Diğerleri
– Hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
– kağıttan
imalat [21] 
 
veya
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)
 
 
y Fasıl 51
Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
5106 ila 5110
Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik
-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[22]
 
 
5111 ila 5113
Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat
 
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten imalat [23]
 
 
 
– Diğerleri
-Hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
– kağıttan
imalat[24]
 
veya
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
y Fasıl 52
Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
5204 ila 5207
Pamuk ipliği
– Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat [25]
 
 
5208 ila 5212
 
Pamuklu mensucat
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat [26]  
 
 
 
– Diğerleri
– hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
– kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya
– kağıttan,
imalat[27]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
y Fasıl 53
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
5306 ila 5308
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği
-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat [28] 
 
 
5309 ila 5311
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
 
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat [29]
 
 
 
– Diğerleri
-hindistan cevizi ipliğinden,
-tabii liflerden,
-jüt ipliğinden,
 – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
 – kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
 – kağıttan
 imalat [30]
 
veya
 
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize )
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5401 ila 5406
Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler
– Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmamış tabii liflerden,
– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, veya
– kağıt yapımına mahsus girdilerden
imalat [31]
 
 
5407 ve 5408
Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat
 
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat [32]
 
 
 
– Diğerleri
– hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
– kağıttan
imalat [33]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5501 ila 5507
Sentetik ve suni devamsız lifler
Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat
 
 
5508 ila 5511
Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler
– Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,
– kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, veya
– kağıt yapımına mahsus maddelerden
imalat [34]
 
 
5512 ila 5516
Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat[35]
 
 
 
– Diğerleri
-hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
– kağıttan
imalat [36]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
y Fasıl 56
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya;
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
– kağıt yapımında kullanılan girdilerden,
 imalat[37]
 
 
5602
Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
 
 
 
 
– İğne işi keçe
– tabii liflerden, veya
– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat[38]
 
 
 
 
Bununla beraber;
 
– 5402 pozisyonundaki polipropilen
filamentler,
– 5503 veya 5506 pozisyonundaki
polipropilen lifler,
      veya
– 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,
 
denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
– Diğerleri
– tabii liflerden ,
– kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız liflerden veya
– kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan imalat[39]
 
 
5604
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
 
 
 
 
– Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış  kauçuk ip veya halattan imalat
 
 
 
– Diğerleri
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[40] 
 
 
5605
Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri
 
 
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya
eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya
– kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[41]
 
 
5606
Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)
 
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya
– kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[42]
 
 
 
Fasıl 57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:
 
 
 
 
– İğne işi keçeden
– tabii liflerden,
– kimyasal girdilerden veya tekstil  hamurunda imalat[43],
 
 
 
 
Bununla beraber;
 
– 5402 pozisyonundaki polipropilen
filamentler,
– 5503 veya 5506 pozisyonundaki
polipropilen lifler,
      veya
– 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,
 
denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
 
Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.
 
 
 
– Diğer keçeden
– Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, veya
– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
imalat[44]
 
 
 
– Diğerleri 
    – hindistan cevizi  ipliğinden veya jüt ipliğinden,
– suni ve sentetik filament ipliklerinden,
– tabii liflerden, veya,
– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,
imalat[45] 
 
Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.
 
 
y Fasıl 58
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler;
 
aşağıda belirtilenler hariç:
 
     
 
 
 
– Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
 
  Tek kat iplikten imalat[46]
 
 
– Diğerleri
– Tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
– kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından,
imalat[47]
 
veya,
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)
 
 
 
5805
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
5810
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
5901
Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat
 
İplikten imalat
 
5902
Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:
 
 
 
 
– Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler
 
İplikten imalat
 
 
– Diğerleri
Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat
 
 
5903
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)
 
İplikten imalat
 
veya
 
en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5904
Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)
 
İplikten imalat[48]
 
 
 
 
 
 
5905
Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
 
 
 
 
 
 
– Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar
 
İplikten imalat
 
 
– Diğerleri
– Hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
 imalat[49]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5906
Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):
 
 
 
 
 
 
– Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar
 
– Tabii liflerden,
– karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden veya
– kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,
imalat[50]
 
 
 
– Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer  mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)
 
Kimyasal girdilerden imalat
 
 
– Diğerleri
İplikten imalat
 
 
5907
Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)
 
İplikten imalat
 
veya
 
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5908
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):
 
 
 
 
– Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş
 
Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat
 
 
– Diğerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
5909 ila 5911
Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:
 
 
 
 
– 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları
6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat 
 
 
 
– Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş
– Hindistan cevizi ipliğinden,
– aşağıdaki girdilerden:
    -politetrafloroetilen ipliğinden[51],
    -poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik
reçineyle kaplanmış veya sıvanmış)
    -m-fenilendiamin ve isonaftalik asit polikondensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten,
 
 
 
    -politetrafloroetilen
     monofillerinden[52],
     – poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,
     -cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile kaplanmış ve akrilik iplikle gipe edilmiş)[53],
     -poliesterin,  tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentlerinden,
 
 
 
    – tabii liflerden,
    – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
   – kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
   
 imalat[54],
 
 
 
– Diğerleri
– Hindistan cevizi ipliğinden,
– tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat[55]
 
 
Fasıl 60
Örme veya Tığ ile Yapılma Eşya
– Tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat[56]
 
 
Fasıl 61
Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları
 
 
 
 
–    Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar
 
İplikten imalat[57],[58]
 
 
 
– Diğerleri
– Tabii liflerden,
– karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat,[59]
 
 
y Fasıl 62
Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış)
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
İplikten imalat,[60], [61]
 
y 6202,
y 6204,
y 6206,
y 6209 ve
y 6211
 
Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli olanlar)
 
İplikten imalat[62]
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat[63],
 
 
y 6210 ve
y 6216
Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya
İplikten imalat[64],
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat[65]
 
6213 ve 6214
Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:
 
 
 
 
– İşlemeli olanlar
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat[66], [67]
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat,[68]
 
 
 
– Diğerleri
Ağartılmamış tek iplikten imalat [69], [70]
veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki  baskısız eşyanın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6217
Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):
 
 
 
 
 
 
 
 
– İşlemeli olanlar
İplikten imalat[71],
veya,
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat[72]
 
 
 
– Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya
İplikten imalat [73]
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat [74]
 
 
 
– Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
 
 
– Diğerleri
İplikten imalat [75]
 
 
y Fasıl 63
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
6301 ila 6304
Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:
 
 
 
 
– Keçeden ve dokunmamış
mensucattan
– Tabii liflerden, veya
– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat [76]
 
 
– Diğerleri:
 
 
 
 
– – İşlemeli olanlar
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat [77][78]
veya
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat
 
 
 
– – Diğerleri
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat [79][80]
 
 
6305
Ambalaj için torba ve çuvallar
– Tabii liflerden, veya,
– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
– kimyasal girdiler veya tekstil
 hamurundan,
imalat [81]
 
6306
Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:
 
 
 
 
–  Dokunmamış mensucattan
-Tabii liflerden, veya
– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat [82], [83]
 
 
 
–  Diğerleri
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat [84], [85]
 
 
6307
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
6308
Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.
 
 
y Fasıl 64
Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç:
6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.
 
 
6406
Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y Fasıl 65
Başlıklar ve aksam
aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
6503
6501 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
 
İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat [86]
 
6505
Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde  (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
 
İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat [87]
 
y Fasıl 66
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
6601
Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 67
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y Fasıl 68
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
 
aşağıda belirtilenler hariç
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 6803
Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya
 
İşlenmiş kayagan taşından imalat
 
 
 
y 6812
Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat
 
y 6814
Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)
 
İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil ) imalat
 
Fasıl 69
Seramik mamulleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 70
Cam ve cam eşya
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 7003,
y 7004 ve
y 7005
 
Yansıtıcı tabakası olmayan cam
7001pozisyonundaki girdilerden imalat
 
7006
7003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları
 
– SEMII standartlarına [88] göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka
 
-Diğerleri
 
 
 
 
 
 
 
7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat
 
 
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
 
7007
Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan]
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
7008
Çok katlı yalıtım camları
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
 
7009
Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dahil)
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
7010
Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi
 
 
7013
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi
veya
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)
 
 
y 7019
Cam liflerinden (iplik hariç) eşya
– Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,
veya
– cam yününden
 imalat
 
 
y Fasıl 71
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası ; metal paralar
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 7101
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmuş ve taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
y 7102,
y 7103 ve
y 7104
İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat
 
7106, 7108 ve 7110
Kıymetli metaller:
 
 
 
 
– İşlenmemiş olanlar
7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,
veya
7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması
 
 
 
– Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar
 
İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat
 
y 7107,
y 7109 ve
y 7111
 
Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş)
 
Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat
 
 
7116
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
7117
Taklit mücevherat
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat
 
 
y Fasıl 72
Demir ve çelik
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
7207
Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller
 
7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
 
 
7208 ila 7216
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar
 
7206 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat
 
7217
Demir veya alaşımsız çelikten teller
 
7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat
 
 
y 7218,
7219 ila 7222
 
Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller
 
7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat
 
7223
Paslanmaz çelikten teller
 
7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat
 
 
y  7224, 7225 ila 7228
 
Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri,sıcak haddelenmiş çubuklar ( düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar
 
7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden imalat
 
7229
Diğer alaşımlı çelikten teller
 
 
7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 73
Demir veya çelikten eşya
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 7301
Palplanşlar
 
 
7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
 
 
7302
Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar
 
7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
 
 
7304, 7305 ve 7306
Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller
 
 
7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
 
y 7307
Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5 CrNiMo 1712)
Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi
 
 
7308
Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,  7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.
 
 
 
 
y  7315
Patinaj zincirleri
 
Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 74
Bakır ve bakırdan eşya
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
7401
Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
7402
Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
7403
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
 
– Rafine edilmiş bakır
 
 
 
– Bakır alaşımları ve diğer elementler  içeren rafine edilmiş bakır
 
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır döküntü ve hurdalarından imalat
 
 
7404
Bakır döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
7405
Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 75
Nikel ve nikelden eşya
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
7501 ila 7503
Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve hurdaları
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 76
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
 
 
 
 
 
 aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
7601
İşlenmemiş alüminyum
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat veya
 
Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat
 
 
7602
Alüminyum döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 7616
Alüminyumdan eşya [(alüminyum tellerden tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz veya devamlı bantlar dahil)] alüminyumdan metal depluvayye
 
 
 
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz veya devamlı bantlar da dahil, mukavemetlendirici mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum tellerden bunlara benzer girdiler veya alüminyum depluvayye kullanılabildiği) ve
 
–  kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen
imalat
 
 
Fasıl 77
Armonize Sistem Nomenklatüründe ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.
 
 
 
y Fasıl 78
Kurşun ve kurşundan eşya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat
 
 
7801
İşlenmemiş kurşun
 
 
 
 
–  Rafine edilmiş kurşun
‘İşlenmemiş’ veya ‘külçe’ kurşundan imalat
 
 
 
–  Diğerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.
 
 
7802
Kurşun döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y Fasıl 79
Çinko ve çinkodan eşya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat
 
 
7901
İşlenmemiş çinko
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.
 
 
7902
Çinko döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y Fasıl 80
Kalay ve kalaydan eşya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat
 
 
8001
İşlenmemiş kalay
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.
.
 
8002 ve 8007
Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan diğer eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
Fasıl 81
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya:
 
 
 
 
– Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve bunlardan mamul eşya
 
Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
– Diğerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y Fasıl 82
Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
8206
8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)
 
 
8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir.
 
 
8207
El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil)
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat
 
 
8208
Mekanik makine ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat
 
 
y 8211
Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)(kapanan budama çakıları dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç)
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir.
 
 
8214
Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.
 
 
8215
Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.
 
 
y Fasıl 83
Adi metallerden çeşitli eşya
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
y 8302
Binalar için diğer donanım,tertibat ve benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.
 
 
y 8306
Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir.
 
 
y Fasıl 84
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
y 8401
Nükleer yakıt elemanları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. [89] 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8402
Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8403 ve
y 8404
Merkezi ısıtma kazanları (8402 pozisyonundakiler hariç) ve merkezi ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar
 
 
8403 ve 8404 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
 
8406
Buhar türbinleri
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
8407
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
8408
Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
8409
Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 8408 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
8411
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8412
Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden makineler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
y 8413
Döner pozitif hareketli pompalar
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
y 8414
Sanayide kullanılan vantilatör ve benzerleri
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
 imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8415
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen
 imalat
 
 
8418
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (8415 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
y  8419
Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton sanayiine mahsus makineler
 
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8420
 
Kalenderler ve diğer hadde makineleri (metal veya cam hadde makineleri hariç) ve bu makinelerin silindirleri
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8423
Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8425 ila 8428
Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus makine va cihazlar
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8429
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler ve yol silindirleri:
 
 
 
– Yol silindirleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
 
– Diğerleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8430
Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makineleri; kar küreyicileri ve püskürtücüleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
y  8431
Sadece ve esas itibariyle yol silindirlerinde kullanılmaya mahsus aksam ve parçalar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen imalat
 
 
8439
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makine veya cihazlar
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8441
Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar (her cins kesme makine ve cihazları dahil)     
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün  ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8444 ila 8447
Bu pozisyonlarda yer alan tekstil sanayiinde kullanılmaya mahsus makineler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
y 8448
8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil makinelerinde kullanılmaya mahsus yardımcı makine ve cihazlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
8452
 
 
 
 
Dikiş makineleri (8440 pozisyonundaki kitap dikme makineleri hariç ); özellikle dikiş marinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinelerinin iğneleri:
 
 
 
 
 
 
 
– Dikiş makineleri (yalnız düz dikiş yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 kg.ı, motorlu olanlarının da başları motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler)
 
 
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen,
– başın (motorsuz) montajında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin menşeli tüm girdilerin kıymetini aşmadığı, ve
– kullanılan zigzag, ip germe ve çengel mekanizmasının halihazırda menşeli olması gereken,
imalat
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
8456 ila 8466
8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan makineli aletler, bunların aksam, parça ve aksesuarları
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen  imalat
 
8469 ila 8472
Büro makineleri (örneğin, yazı makineleri, hesap makineleri, otomatik bilgi işlem makineleri, teksir makineleri, tel zımba makineleri)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
8480
Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
8482
Her nevi rulmanlar
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8484
Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
8485
Bu Fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinelerin aksam ve parçaları (elektrik konektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
y Fasıl 85
Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8501
Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç)
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8502
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 pozisyonlarında sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
y8504
Otomatik bilgi işlem makinelerine mahsus güç sağlama üniteleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen  imalat
 
 
y8518
Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8519
Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan):
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen
 imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8520
Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın)
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin,
 kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen
 imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8521
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tuner ile birlikte olsun olmasın)
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin
kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8522
Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
8523
Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. Fasıldaki ürünler hariç)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
8524
Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil fakat 37. Fasıldaki ürünler hariç):
 
 
 
 
–  disk imaline mahsus matris ve kalıplar
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
 
– diğerleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
 
8525
Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı veya  ses kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi  tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf makineleri
 
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8526
Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen
 imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8527
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8528
Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın);video (görüntü) monitörleri ve projektörleri
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen
 imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8529
Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:
 
 
 
 
–  Sadece veya esas itibariyle video (görüntü) kayıt veya tekrar verme cihazlarına mahsus olanlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
–  Diğerleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
 
8535 ve 8536
Elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya elektrik devresinden korunmasına veya elektrik devresine veya devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
8537
Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar,konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. Fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç)
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
y 8541
Diyotlar,transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; henüz chip halinde kesilmemiş disk (wafer) hariç
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
8542
Elektronik entegre devreler ve mikrodevreler:
 
 
 
 
– Monolitik entegre devreler
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’unu geçmeyen,
imalat
 
veya
 
Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), Madde 3 ve 4’te belirtilen ülkelerden başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
 
– Diğerleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’unu geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
8544
İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil)  ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen imalat
 
8545
Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
8546
Her tür maddeden elektrik izolatörleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen imalat
 
 
8547
Elektrikli makine, cihaz,alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj  amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil ) izole edici bağlantı parçaları (örneğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
8548
Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri ; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
y Fasıl 86
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil ) trafik sinyalizasyon cihazları
aşağıda belirtilenler hariç,
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
 
 
 
 
 
8608
Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektromekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y Fasıl 87
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar  ve  bunların aksam, parça ve aksesuarları
 
aşağıda belirtilenler hariç,
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
8709
Fabrika, antrepo, liman veya havalimanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus , kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8710
Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8711
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
 
 
 
 
-silindir hacmi aşağıda belirtilen kapasitede içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
 
 
 
 
-50 cm3.ü geçmeyenler
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat
 
 
– – 50 cm3.ü geçenler
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
 
 
– Diğerleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
 
y 8712
Bilyalı rulmansız bisikletler
8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
 
8715
Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve bunların aksam ve parçaları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8716
Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y Fasıl 88
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 8804
Rotoşütler
8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
8805
Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
 Fasıl 89
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 90
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9001
Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontak lensler dahil) prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
9002
Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
9004
Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
y 9005
Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri (astronomik yansıtıcı teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç)
 
 
 
 
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y 9006
Fotoğraf makineleri (sinematografik olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle çalışan flaş lambaları hariç)
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9007
Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın)
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9011
Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y 9014
Diğer seyrüsefer alet ve cihazları
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını  geçmeyen imalat
 
 
9015
Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9016
Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9017
Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makineleri, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9018
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil):
 
 
 
 
– Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla donatılmış olanlar)
 
9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
– Diğerleri
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9019
Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9020
Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9024
Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makine ve cihazlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9025
Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine halde olanları
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9026
Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (9014, 9015, 9028 veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9027
Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını  geçmeyen imalat
 
 
9028
Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil)
 
 
 
 
– Aksam ve parçalar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
 
– Diğerleri
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9029
Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri; hız göstergeleri ve takometreler (9014 ve 9015 pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9030
Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9031
Bu Fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makineleri; profil projektörleri
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9032
Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9033
90. Fasılda yer alan makine, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 91
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
9105
Diğer saatler
 
 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9109
Saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş)
 
 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve
– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9110
Tamamlanmış saat veya saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinelerinin taslakları
 
 
– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve
– yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9111
Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9112
Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9113
Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
 
 
 
 
– Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) veya kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
 
– Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 92
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 93
Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 94
Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y  9401 ve
y 9403
Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 300 gram veya daha az olan dolgusuz  pamuklu kumaş kaplanmış)
 
 
 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
veya
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
9401 veya 9403 pozisyonlarındaki girdilerle kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu mensucattan ,
– Mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini aşmaması, ve
 
 
 
– kullanılan diğer girdilerin menşeli olması ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki bir pozisyonda yer alması koşullarıyla,
imalat
 
 
9405
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
9406
Prefabrik yapılar
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 95
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
9503
Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 9506
 Golf sopaları ve bunların aksamı
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir.
 
 
y Fasıl 96
Çeşitli mamul eşya
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y  9601 ve
y 9602
Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel ve mineral maddelerden eşya
 
Ürünle aynı pozisyonda yer alan yontulmaya elverişli ‘işlenmiş’ girdilerden imalat
 
 
y  9603
Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
9605
 
İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları
 
 
Takımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır.
Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın  fabrika çıkış fiyatının %15’ ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.
 
 
9606
Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları
 
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
9608
Bilyeli kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.
 
 
9612
Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)
 
– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 9613
Piezo-ateşleyici çakmaklar
Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
 
 
y 9614
Pipolar ve pipo lüleleri
Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat
 
 
Fasıl 97
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
EK III a (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
 
EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE
EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ
 
Basım Talimatı
 
1.             Her bir form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2′den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.
 
 
2.             Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.
DOLAŞIM SERTİFİKASI
1.     İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)
               EUR.1                   No A             000.000
 
 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
 
 
2.    ………………………………………………………..
                                              ve
      …………………………………………………………
      arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.
 
 
3.     Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)
     (ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
 
 
 
4.     Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar
         
5.     Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı
 
 
 
 
 
6.     Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)
         
 
 
 
 
 
 
7.     Gözlemler
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.     Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri [90]; Eşyanın tanımı. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)
 
10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  GÜMRÜK VİZESİ
                      
     Onaylanan Beyan
     İhraç Belgesi2
     Form………………………………………… No………
     Gümrük İdaresi…………………………………………..
      Düzenleyen Ülke veya Alan………………………….
     Yer  ve Tarih ………………………………………….
        …………………………………………………………….
                                      (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                       Mühür
                      
 
 
 
 
 
12. İHRACATÇI BEYANI
       Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.
        Yer ve tarih……………………………………..
          
 
        ………………………………………………………..
                                 (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.   DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI:
14.   KONTROLÜN SONUCU
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapılan kontrol  bu sertifikanın (*)
 
           Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve  içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.
 
         Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)
 
Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.
 
 
 
………………………………………………………………
                                               (Yer ve tarih)
 
 
 
                                                                                 Mühür
 
 
 
……………………………………………………..
                                                 (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………
                                          (Yer ve  tarih )
 
 
 
                                                                            Mühür
 
 
 
………………………………………………..
(İmza)
 
________________________
(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.
 
NOTLAR
 
1.        Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.  Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke veya alanın gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
 
2.        Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası  konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.
 
3.            Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.
 
 
DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU
 
1.     İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)
               EUR.1                   No A             000.000
 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
 
2.    ………………………………………………………..
                                              ve
      …………………………………………………………
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur
 
3.     Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)
 
 
 
 
     (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)                                               
 
4.    Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar
5.     Varış ülkesi                  
         ülkeler grubu veya alanı
 
 
 
 
6.     Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)
         
 
 
 
 
 
 
7.     Gözlemler
         
 
 
 
 
 
 
 
8.     Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri 1; Eşyanın tanımı. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)
 
10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

 

İHRACATÇI  BEYANI
 
 
Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;
 
Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;
 
        Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini  İZAH;
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
 
Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(1) 
 
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
 
Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;
 
Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
Ederim.
 
 
 
                                                                                                              ………………………………………………………
                                                                                                                                            (Yer ve tarih)
 
                                                                                                              ……………………………………………………..
                                                                                                                                             (İmza)

 

EK III b (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
 
EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI VE
EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ
 
Basım Talimatı
 
1.             Her bir form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2′den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.
 
 
2.             Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

 

DOLAŞIM SERTİFİKASI
 
1.     İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)
               EUR-MED            No A             000.000
 
 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
 
 
2.    ………………………………………………………..
                                              ve
      …………………………………………………………
      arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.
 
 
3.     Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)
     (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)
 
 
 
4.     Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar
         
5.     Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı
 
 
 
 
 
6.     Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)
         
 
 
 
 
 
 
7.     Gözlemler
         
……. …Cumulation applied with ………
(Uygun ülkeleri, ülke gruplarını veya alanları yazınız.) )
 
………No cumulation applied…………
 
 
(Uygun kısma X işareti koyunuz.)
 
 
 
 
8.     Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri [91]; Eşyanın tanımı. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)
 
10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  GÜMRÜK VİZESİ
                      
     Onaylanan Beyan
     İhraç Belgesi2
      Form……………………………………….. No………
      Gümrük İdaresi…………………………………………..
      Düzenleyen Ülke veya Alan………………………….
      Yer ve Tarih ………………………………………….
        …………………………………………………………….
                                      (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                       Mühür
                      
 
 
 
 
 
12. İHRACATÇI BEYANI
 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.
       
Yer ve tarih…………………………………………….
          
 
        ………………………………………………………..
                                 (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.   DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI:
14.   KONTROLÜN SONUCU
 
 
 
 
 
 
 
Yapılan kontrol bu sertifikanın (*)
 
Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.
 
Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)
 
Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.
 
 
 
………………………………………………………………
                                               (Yer ve tarih)
 
 
 
                                                                                 Mühür
 
 
 
……………………………………………………..
                                                 (İmza)
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………
                                          (Yer ve  tarih )
 
 
 
                                                                            Mühür
 
 
 
………………………………………………..
(İmza)
 
________________________
(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.
 
NOTLAR
 
4.        Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.  Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
1.      
5.        Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.
 
3.        Eşya, ticari  faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.
DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU
 
1.     İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)
               EUR-MED                   No A             000.000
 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
 
2.    ………………………………………………………..
                                              ve
      …………………………………………………………
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur
 
3.     Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)
 
 
 
 
     (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)                                               
 
4.    Ürünlerin menşei sayılan ülke, Ülkeler grubu veya alanlar
5.     Varış ülkesi                  
         ülkeler grubu veya alanı
 
 
 
 
6.     Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)
         
 
 
 
 
 
 
7.     Gözlemler
         
…..Cumulation applied with ………..
(Uygun ülkeleri, ülke gruplarını veya alanları yazınız.)
 
……No cumulation applied……………..
 
 
(Uygun kısma X işareti koyunuz.)
8.     Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri 1; Eşyanın tanımı. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)
 
10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

 

İHRACATÇI  BEYANI
 
 
Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;
 
Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;
 
        Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini  İZAH;
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
 
Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(1) 
 
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
                          ……………………………………………………………………………………………….
 
Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;
 
Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
Ederim.
 
 
 
                                                                                                              ………………………………………………………
                                                                                                                                            (Yer ve tarih)
 
                                                                                                                ……………………………………………………..
                                                                                                                                             (İmza)

 

EK IV a (Değişik: RG-17/10/2007-26673)
 
 
Fatura Beyanı Metni
Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.
 
Türkçe Uyarlama
İşbu belge (Gümrük Onay No:…1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin …… 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.
 
 
   İspanyolca Uyarlama
 
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).
 
 
Çekçe Uyarlama
 
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).
 
 
Danimarkaca Uyarlama
 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).
 
 
Almanca Uyarlama
 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.
 
Estonca Uyarlama
 
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
 
 
Yunanca Uyarlama
 
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2).
 
 
 
İngilizce Uyarlama
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.
 
 
Fransızca Uyarlama
 
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2)).
 
 
İtalyanca Uyarlama
 
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).
 
 
Letonca Uyarlama
 
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).
 
 
Litvanca Uyarlama
 
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra  …(2) preferencinès kilmés prekés.
 
 
Macarca Uyarlama
 
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.
 
 
Maltaca Uyarlama
 
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).
 
 
Hollandaca Uyarlama
 
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
 
 
Lehçe Uyarlama
 
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.
 
Portekizce Uyarlama
 
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).
 
Slovence Uyarlama
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.
 
 
Slovakça Uyarlama
 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).
 
Fince Uyarlama
 
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
 
 
İsveççe Uyarlama
 
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
 
 
Arapça Uyarlama
 
 
 
Romence Uyarlama
 
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr … 1 ) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de  origine preferentiala…2
 
 
 
İbranice Uyarlama
 
 
 
Bulgarca Uyarlama
 
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …… (2)преференциален произход.
 
 
İzlandaca Uyarlama
 
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).
 
 
 
 
Norveççe Uyarlama
 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).
 
                                                                                                          ………………………………………………… 3
(Yer ve Tarih)                                                                                                          …………………………………………………. 4
 
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)
  
1 “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.
2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir. Fatura Beyanı bütün veya kısmi olarak Ceuta ve Melilla menşeli ürünlere ilişkin ise ihracatçı bunu beyanın yapıldığı belge üzerinde “CM” sembolü ile göstermelidir.
3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.
4 İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

 

EK IV b (Değişik:R.G.:17/10/2007-26673)
 
 
EUR-MED Fatura Beyanı Metni
 
Aşağıda metni verilen EUR-MED fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.
 
 
Türkçe Uyarlama
 
İsbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli (2) maddeler olduğunu beyan eder.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
İspanyolca Uyarlama
 
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Çekçe Uyarlama
 
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Danimarkaca Uyarlama
 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Almanca Uyarlama
 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
 
 
 
 
 
Estonca Uyarlama
 
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Yunanca Uyarlama
 
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
İngilizce Uyarlama
 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Fransızca Uyarlama
 
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2)).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
İtalyanca Uyarlama
 
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
Letonca Uyarlama
 
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
Litvanca Uyarlama
 
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra  …(2) preferencinès kilmés prekés.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Macarca Uyarlama
 
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
Maltaca Uyarlama
 
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Hollandaca Uyarlama
 
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Lehçe Uyarlama
 
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Portekizce Uyarlama
 
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Slovence Uyarlama
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
Slovakça Uyarlama
 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
Fince Uyarlama
 
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
İsveççe Uyarlama
 
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
 
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Arapça Uyarlama
 
– ——–     
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
Romence Uyarlama
 
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr … 1 ) declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de  origine preferentiala … 2.
 
               
–              cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
–              no cumulation applied (3)
 
 
İbranice Uyarlama
 
 
– cumulation applied with ……..( name of the country/countries)
– no cumulation applied (3)
 
 
 
 
 
Bulgarca Uyarlama
 
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …… (2)преференциален произход.
 
– cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
– no cumulation applied (3).
 
İzlandaca Uyarlama
 
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).
 
– cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
– no cumulation applied (3)
 
 
Norveççe Uyarlama
 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).
 
– cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
– no cumulation applied   (3)
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………(4)
(Yer ve Tarih)
 
 
……………………………………………………………………………………………….(5)
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır)
 
 
 


EK V (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
Tedarikçi Beyanı
 
Metni aşağıda yer alan Tedarikçi Beyanı dipnotlara uygun olarak doldurulmalıdır. Ancak dipnotların yeniden yazılması zorunlu değildir.
 
TEDARİKÇİ BEYANI
 
Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta tercihli menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya işleme tabi tutulmuş ürünler için
Ben aşağıda imzası bulunan ve ekli belge kapsamı ürünlerin tedarikçisi;
1. Aşağıda yer alan Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olmayan maddelerin bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta kullanıldığını:
 
Tedarik edilen ürünlerin
tanımı (1)
Kullanılan menşeli
olmayan maddelerin
tanımı
Kullanılan menşeli
olmayan maddelerin
pozisyonu (2)
Kullanılan menşeli
olmayan
maddelerin kıymeti (2)(3)
……………………
……………………
………………….
………………….
 
……………………
………………….
………………….
 
……………………
………………….
…………………..
 
Toplam
 
 
 
 
 
2. Bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta kullanılan diğer tüm maddelerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olduğunu;
3. Aşağıda yer alan ürünlerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında Türkiye ile bu ülkelerin herbiri arasında yapılan Anlaşmalara ek Menşe Protokollerinin 12. Maddesi uyarınca işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ve aşağıda yer alan toplam katma değeri kazandığını beyan ederim.
 
Tedarik edilen ürünlerin tanımı
Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında
elde edilen toplam katma değer (4)
…………………………………..
………………………………………………
…………………………………..
………………………………………………
…………………………………..
………………………………………………
 
………………………………………………
(Yer ve tarih)
 
 
………………………………………………
 
 
………………………………………………
 
 
……………………………………………….
 
………………………………………………
(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi
imzalayan kişinin ismi  okunaklı olarak el yazısıyla
belirtilmek zorundadır.)
 
 
 
 
_______________________________
 
(1)   Beyannameye ekli fatura, teslimat notu veya diğer ticari vesaik, farklı türdeki ürünlerle veya aynı kapsamda menşeli olmayan maddeler içermeyen ürünlerle ilgiliyse tedarikçi bunları açık olarak ayırt etmelidir.
      Örnek:
Belge, 8540 pozisyonunda yer alan çamaşır makinalarının imalatında kullanılacak 8501 pozisyonunda yer alan elektrik motorunun farklı modellerine ilişkindir. Bu motorların imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelerin tipi ve kıymeti bir modelden diğerine değişir. Bu nedenle ilk sütunda modeller arasında ayrıma gidilmeli ve hangi model elektrik motoru kullandığına bağlı olarak imalatçı tarafından çamaşır makinasının menşe statüsünün doğru olarak değerlendirilmesi için modellerin herbiri için diğer sütunlarda işaretler yer almalıdır.
(2)   Bu sütunlarda belirtilmesi istenen işaretler sadece gerekli ise belirtilir.
Örnekler:
Y Fasıl 62’de yer alan giyim eşyaları için kural menşeli olmayan ipliğin kullanılabileceğini belirtmektedir.  Eğer Tunus’ta bu tür giyim eşyalarının imalatçısı Türkiye’den ithal edilmiş menşeli olmayan ipliğin dokunması suretiyle elde edilen mensucatı kullanıyorsa, Türkiye’deki tedarikçinin beyannamesinde iplik olarak kullanılan menşeli olmayan maddeleri, ipliğin pozisyonu ve kıymetini belirtmesine gerek olmaksızın açıklaması yeterlidir.
Menşeli olmayan demir  çubuklardan 7217 pozisyonunda yer alan demirin üreticisi ikinci sütunda ‘demir çubukları’ belirtmelidir.  Kuralın menşeli olmayan tüm maddelerin belirli bir oranda kullanılması yönünde kısıtlama getirdiği ürünün üretiminde eğer bu tel kullanılacaksa üçüncü sütunda menşeli olmayan çubukların kıymetini belirtmek gereklidir. 
(3)   ‘Maddelerin Kıymeti’ kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalat anındaki Gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat.
Kullanılan menşeli olmayan her bir maddenin kesin kıymeti birinci sütunda yer alan ürünler’e görebelirtilir.
(4)   ‘Toplam katma değer’ Türkiye, Cezayir Fas veya Tunus’da ilave edilen tüm maddelerin kıymeti de dahil olmak üzere bu ülkeler dışındaki tüm maliyetleri içerir.  Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında kazanılan kesin toplam katma değer birinci sütunda yer alan ürünlere göre belirtilir.
 
EK VI (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
 
Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı
 
Metni aşağıda yer alan Tedarikçi Beyanı dipnotlara uygun olarak doldurulmalıdır. Ancak dipnotların yeniden yazılması zorunlu değildir.
 
 
UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI
 
Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta tercihli menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya işleme tabi tutulmuş ürünler için
 
Ben aşağıda imzası bulunan ve düzenli olarak ekli belge kapsamı ürünleri……………… ’ya sunan tedarikçi,  (1):
 
1. Aşağıda yer alan Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olmayan maddelerin bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta kullanıldığını:
 
Tedarik edilen ürünlerin
tanımı (2)
Kullanılan menşeli
olmayan maddelerin
tanımı
Kullanılan menşeli
olmayan maddelerin
pozisyonu (3)
Kullanılan menşeli
olmayan maddelerin
kıymeti (3)(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Toplam kıymet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Toplam kıymet
 
 
 
 
 
 
 
2. Bu ürünlerin üretilmesi için Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta kullanılan diğer tüm maddelerinTürkiye, Cezayir, Fas veya Tunus menşeli olduğunu;
 
3.      Aşağıda yer alan ürünlerin Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında Türkiye ile bu ülkelerin herbiri arasında yapılan Anlaşmalara ek Menşe Protokollerinin 12. Maddesi uyarınca işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ve aşağıda yer alan toplam katma değeri kazandığını beyan ederim.
 
Tedarik edilen ürünlerin tanımı
Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında
elde edilen toplam katma değer (5)
 
 
 
 
 
 
 
(Yer ve tarih)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi
imzalayan kişinin ismi  okunaklı olarak el yazısıyla
belirtilmek zorundadır)
 
 
 
 
Bu beyanname ………….……….dan…………..’ya dağıtılan bu ürünlerin tüm müteakip sevkiyatları için geçerlidir.(6).
 
Bu beyannamenin artık geçerli olmadığını derhal ……………………(1) ’ya bildireceğim
 
 
 
                                                                                                                ……………………………………
                                                                                                                (Yer ve Tarih)
 
…………………………………………                                                ……………………………………
…………………………………………                                                ……………………………………
…………………………………………                                                ……………………………………
                                                                                                  (Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyannameyi imzalayan kişinin ismi  okunaklı olarak el yazısıyla belirtilmek zorundadır)
 
_______________________________________
 
(1)      Alıcının ismi ve adresi.
(2)      Beyannameye ekli fatura, teslimat notu veya diğer ticari vesaik, farklı türdeki ürünlerle veya aynı kapsamda menşeli olmayan maddeler içermeyen ürünlerle ilgiliyse tedarikçi bunları açık olarak ayırt etmelidir.
         Örnek:
Belge, 8540 pozisyonunda yer alan çamaşır makinalarının imalatında kullanılacak 8501 pozisyonunda yer alan elektrik motorunun farklı modellerine ilişkindir. Bu motorların imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelerin tipi ve kıymeti bir modelden diğerine değişir. Bu nedenle ilk sütunda modeller arasında ayrıma gidilmeli ve hangi model elektrik motoru kullandığına bağlı olarak imalatçı tarafından çamaşır makinasının menşe statüsünün doğru olarak değerlendirilmesi için modellerin herbiri için diğer sütunlarda işaretler yer almalıdır.
(3)      Bu sütunlarda belirtilmesi istenen işaretler sadece gerekli ise belirtilir.
Örnekler:
Y Fasıl 62’de yer alan giyim eşyaları için kural menşeli olmayan ipliğin kullanılabileceğini belirtmektedir.  Eğer Tunus’ta bu tür giyim eşyalarının imalatçısı Türkiye’den ithal edilmiş menşeli olmayan ipliğin dokunması suretiyle elde edilen mensucatı kullanıyorsa, Türkiye’deki tedarikçinin beyannamesinde iplik olarak kullanılan menşeli olmayan maddeleri, ipliğin pozisyonu ve kıymetini belirtmesine gerek olmaksızın açıklaması yeterlidir.
Menşeli olmayan demir  çubuklardan 7217 pozisyonunda yer alan demirin üreticisi ikinci sütunda ‘demir çubukları’ belirtmelidir.  Kuralın menşeli olmayan tüm maddelerin belirli bir oranda kullanılması yönünde kısıtlama getirdiği ürünün üretiminde eğer bu tel kullanılacaksa üçüncü sütunda menşeli olmayan çubukların kıymetini belirtmek gereklidir. 
(4)      ‘Maddelerin Kıymeti’ kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalat anındaki Gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus’ta maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat.
Kullanılan menşeli olmayan her bir maddenin kesin kıymeti birinci sütunda yer alan ürünler’e göre belirtilir
(5)      ‘Toplam katma değer’ Türkiye, Cezayir Fas veya Tunus’da ilave edilen tüm maddelerin kıymeti de dahil olmak üzere bu ülkeler dışındaki tüm maliyetleri içerir.  Türkiye, Cezayir, Fas veya Tunus dışında kazanılan kesin toplam katma değer birinci sütunda yer alan ürünlere göre belirtilir.
(6)      Tarihleri giriniz. Uzun dönem tedarikçi beyanının geçerlilik süresi uzun dönem tedarikçi beyanının düzenlendiği ülke gümrük idareleri tarafından belirlenen şartlara tabi olarak normal koşullarda 12 ayı geçemez.
 

[1] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
[2] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2
[3] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2
[4] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2
[5] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
[6] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
[7] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
 
[8] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
[9] Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
 
[10] Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.
[11] Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.
[12] “Özel işlemler” ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3
[13] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.
[14] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.
[15] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.
 
[16] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.
[17] Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.
[18] Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (örn.Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16’ ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar.
 
[19] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[20] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[21] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
 
[22] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[23] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[24] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[25] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[26] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[27] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[28] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[29] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[30] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[31] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[32] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[33] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
 
[34] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[35] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[36] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[37] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[38] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[39] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[40] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[41] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[42] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[43] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
 
[44] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[45] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[46] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[47] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
 
[48] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[49] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[50] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
 
[51] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.
[52] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.
[53] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.
[54] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[55] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[56] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[57] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[58] Bakınız Giriş Notu 6.
[59] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[60] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[61] Bakınız Giriş Notu 6.
[62] Bakınız Giriş Notu 6.
[63] Bakınız Giriş Notu 6.
[64] Bakınız Giriş Notu 6.
[65] Bakınız Giriş Notu 6.
[66] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[67] Bakınız Giriş Notu 6.
[68] Bakınız Giriş Notu 6.
[69] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[70] Bakınız Giriş Notu 6.
[71] Bakınız Giriş Notu 6.
[72] Bakınız Giriş Notu 6.
[73] Bakınız Giriş Notu 6.
[74] Bakınız Giriş Notu 6.
[75] Bakınız Giriş Notu 6.
[76] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[77] Bakınız Giriş Notu 6.
[78] Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.
[79] Bakınız Giriş Notu 6.
[80] Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.
[81] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[82] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[83] Bakınız Giriş Notu 6.
[84] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5
[85] Bakınız Giriş Notu 6.
 
[86] Bakınız Giriş Notu 6.
[87] Bakınız Giriş Notu 6.
 
[88] SEMII –  Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.
 
[89] Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır.
 
[90] Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs.
 
[91] Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs.

 
1.             “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.
2.             Ürünlerin menşei belirtilmelidir. Fatura Beyanı bütün veya kısmi olarak Ceuta ve Melilla menşeli ürünlere ilişkin ise ihracatçı bunu beyanın yapıldığı belge üzerinde “CM” sembolü ile göstermelidir.
3.             Gerektiğinde doldurulacak veya silinecektir.
4.             Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir
5.             İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.
Kaynak: gumruk.gov.tr

© Akif PARLATAN 500&1715