İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964)

Course ID
31/12/2019

CUMHURBAŞKANI KARARI

31.12.2019-30995 Resmi Gazete (3.Mükerrer)

Karar Sayısı: 1964

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun inci , 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:l) , (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5), (EK:6), (EK:7) ve (EK:8) ilave edilmiştir.

MADDE 2- (1) İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ların uygulanmasına devam edilir.

MADDE 3- (1) Serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da Dahilde işleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına bu Karar kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan gümrük vergisi oranı tatbik edilir.

MADDE 4- (l) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ticaret Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) izni aranır.

MADDE 5- (1) ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

MADDE 6- (1) 4 üncü maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar,usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2020 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmiş olması gerekir.

GEÇİCi MADDE 2– (1) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında l /l/2017-31/12/2019 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne yapılmış olan ihracatta, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya 3 üncü madde çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla 3 üncü madde hükümleri tatbik edilir.

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür .

EK: 1 (Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi) 

EK: 2 (Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu)

EK: 3 (Tarım Payı)

EK: 4 (Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi)

EK: 5 (Gelişme Yolundaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi)

EK: 6 (Özel Teşvik Düzenlemesi Kapsamındaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi)

EK: 7 (En Az Gelişmiş Ülkeler Ürün Grubu Listesi)

EK: 8 (Kısaltmalar)

I Sayılı Liste

II Sayılı Liste

III Sayılı Liste

IV Sayılı Liste

V Sayılı Liste

VI Sayılı Liste

© Akif PARLATAN 500&1715