İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2018/11692)

Course ID
09/05/2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2018/11692)

09.05.2018-30416 Resmi Gazete

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/4/2018 tarihli ve 42526 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Karar 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Kararın yayımı tarihine kadar yapılan ithalata ilişkin mükellef tarafından başvurulması kaydıyla; 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesi ile yapılan değişikliklere konu Bosna ve Hersek menşeli eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715