İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)

Course ID

30.12.2017 – 30286 Resmi Gazete(Mükerrer)

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği görmek için TIKLAYINIZ…

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)

Amaç ve kapsam                                                   (Mülga)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar Kurulu Kararları eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Menşe belgesi ve gümrük işlemleri

MADDE 2 – (1) (Değişik:02.05.2018-30409 R.G.) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) (Değişik:02.05.2018-30409 R.G.) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için menşe tevsiki aranmaz.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

 

EK

İhracatçı Beyanı

 

Aşağıda imzası bulunan ben, ……….tarihli …….sayılı faturada belirtilen……………….tanımlı eşyanın ………………………. menşeli olduğunu ve üreticisinin …………..ülkede yerleşik ………….firması olduğunu beyan ederim.

 

İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

 

Tarih ve Yer                                                   İmza sahibinin adı, firmadaki pozisyonu ve imzası

 

Exporter’s Declaration

 

I, the undersigned, declare that the goods named as ………..listed in this invoice………….. (date and number) originate in…………  and  produced by……. (name of the firm) in……….(name of country)

 

I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

 

Place and Date                                                                                 Name, title and signature

 

© Akif PARLATAN 500&1715