İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/ 2)

Course ID

22.01.2008-26764 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No:2008/02)

Kapsam

MADDE 1– (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

(Değişik tablo:RG-18/8/2012-28388)

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Adet)
8528.71.11.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar) 40
8528.71.15.00.00 İnternete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar, esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar) 40
8528.71.19.00.11 Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar 40
8528.71.19.00.19 Diğerleri (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar) 40
8528.71.91.00.00 İnternete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar, esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar) 40
8528.71.99.00.00 Diğerleri (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar) 40
8529.90.65.90.00 Diğerleri (Yalnız uydu yayınlarını almaya mahsus cihazlarda kullanılan ana kartlar) 20
8529.90.92.00.00 8525.80.11 ve 8525.80.19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 85.27 ile 85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar (Yalnız uydu yayınlarını almaya mahsus cihazlarda kullanılan ana kartlar) 20

Gözetim uygulaması

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3– (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4– (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5– (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanı yürütür.

EK I 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

Tarih: …./…/….

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/02 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları) 200… 200…
   
Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)    
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı  :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi/T.C. kimlik  numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Miktarı: Kg (Brüt): Kg (Net): Adet: CIF/Kg.
Değeri: FOB: CIF: CIF/Adet
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:

 

EK II  

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3 (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Vergi levhasının bir örneği.

 

© Akif PARLATAN 500&1715