İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/ 8)

Course ID

13.03.2008-26815 Resmi Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin (Değişik ibare:15/3/2008 -26817)  altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

(Değişik tablo:RG-25/3/2016-29664) 

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti

 (ABD Doları/Adet)

9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 6
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 6
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 8
9004.10.99.00.00 Diğerleri 8

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak (Değişik ibare:RG-2/3/2012-28221)  Ekonomi Bakanlığınca  (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P.’den 25 (yirmi beş) adet veya daha az miktarda  yapılacak olan ithalat, gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (Değişik:RG-25/3/2016-29664) 

(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

(3) Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi devredilemez.

(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamelerinin ve taşıma belgesinin fotokopisi ve Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlükten kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 25/5/2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/21 sayılı Tebliğ, ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (Değişik:RG-2/3/2012-28221) 

(1)     Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/3/2008 26815
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi Sayısı
1- 15/3/2008 26817
2- 9/4/2008 26842
3- 28/7/2011 28008
4- 2/3/2012 28221
5- 25/3/2016 29664

 

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: …./…/….

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ve Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu’nun Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı  :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik  numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
         
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
Menşe ülke: Sevk ülkesi: G.T.İ.P.:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:
Toplam FOB: Navlun: Sigorta:
Miktar (Adet):
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
           
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:
                                 

 

(Değişik:RG-25/3/2016-29664)   Ek-II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti (Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti), bu belgenin fotokopisi (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.).

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın iki nüsha sureti (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin; ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

 

(Ek:RG-25/3/2016-29664) Ek-III

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİ/İHRACATÇIYA VE İTHAL EŞYAYA İLİŞKİN DOLDURULACAK FORM

(MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION FORM)

 

  I.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER)

  Unvan (Title)  
  Adres (Address)  
  Telefon (Telephone)  
  Faks (Fax)  
  E-posta (E-mail)  
  İHRACATÇI FİRMANIN KAYITLI OLDUĞU YETKİLİ VERGİ OTORİTESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (TAX AUTHORITY OF WHICH EXPORTER REGISTERED)
  Unvan (Title)  
  Adres (Address)  
  Telefon (Telephone)  
  Faks (Fax)  
  E-posta (E-mail)  
  Kayıt tarihi ve numarası (Registration date and reference number)  
  II.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER)

  Unvan (Title)  
  Adres (Address)  
  Telefon (Telephone)  
  Faks (Fax)  
  E-posta (E-mail)  
  ÜRETİCİ FİRMANIN KAYITLI OLDUĞU YETKİLİ VERGİ OTORİTESİNE İLİŞKİN BİLGİLER                    

(TAX AUTHORITY OF WHICH EXPORTER REGISTERED)

  Unvan (Title)  
  Adres (Address)  
  Telefon (Telephone)  
  Faks (Fax)  
  E-posta (E-mail)  
  Kayıt tarihi ve numarası (Registration date and reference number)  
  Üretime başlangiç tarihi (Date of starting production)  
  Üretim kapsamı – üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz- (Scope of production -indicate produced items)  
  Üretim lisansi – lisans sahibini belirtiniz- (Which license is used for production-indicate licensee)  
  Kayıtlı sermaye miktarı (Amount of registered capital)  
  Toplam ciro (Total turnover)  
  Yabanci sermaye payı – eğer varsa ünvan, adres, telefon, fax ve yabancı firmanın menşei (Percentage share of foreign capital (If exists, indicate the title, address, telephone, fax, origin of the foreign company)  
  Yıllık çalışma günü sayısı (Number of working days per year)  
  Haftalık ortalama çalişma saati (Average working hours per week)  
  Çalışan işçi sayısı (Number of workers employed)  
  Üretici herhangi bir ulusal veya uluslararasi kalite belgesine sahip mi? –Varsa detayli belirtiniz (Does the producer have national or international quality certificate(s)? (Indicate in detail)  
  İşçi başına aylık ortalama ücret (Average monthly salary per worker)  
III. İLGİLİ EŞYAYI ÜRETEN FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT ECONOMIC INDICATORS OF THE FIRM WHICH PRODUCE THE GOODS CONCERNED)

 
Göstergeler (Indicators)* Birim(Unit) 20.. 20.. 20.. 20.. 20..  
Toplam kapasite

(Production capacity)

Miktar(Quant.)            
Toplam üretim

(Total production) 

Miktar(Quant.)            
Değer(Value)            
Toplam yurt içi satışlar

(Total domestic sales)

Miktar(Quant.)            
  Değer(Value)            
Toplam ihracat

(Total exports)

Miktar(Quant.)            
  Değer(Value)            
Dönem sonu stoklar

(End of period stocks)

Miktar(Quant.)            
  Değer(Value)            
İşçi sayısı

(Number of workers employed)

Kişi(persons)            
Ortalama aylık ücret (Average monthly salary per worker) ABD Doları (US Dollar)            
Proforma faturada beyan edilen ürünün üretim tarihi (Production date of the products subject to the proforma invoice)              
                   

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır. (This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

**Son 5 yıl için doldurulacaktır.

IV. İLGİLİ EŞYANIN MALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT)

Ürünün birim maliyeti (Unit cost of the product)*
Ürün tanımı ve birimi (No. and description of the product)
Maliyet kalemleri-bir birim ürün üretmek için (Cost items-for one unit production) Girdi miktarı

-kg, metre, vb.

(Quantity of the input-kg., pcs, etc)

Birim girdi fiyatı

(Unit price of the input)

Birim maliyet

(Unit cost)

Direkt ilk madde ve malzemeler (Raw materials and supplies) Hammadde 1

(Raw material 1)

     
Hammadde 2

(Raw material 2)

     
Hammadde …

(Raw material …)

     
Direkt işçilik (Cost of labor)      
Genel üretim giderleri

(Production overheads)

Yardımcı madde 1

(Auxiliary material 1)

     
Yardımcı madde 2

(Auxiliary material 2)

     
Yardımcı madde …

(Auxiliary material …)

     
Dolaylı işçilik

(Indirect labor)

     
Enerji

(Energy)

     
Paketleme

(Packaging)

     
Amortisman

(Depreciation)

     
Diğer

(Other production overheads)

     
Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (sınai) (Total cost of production (industrial cost))      
Bir birim ürüne düşen satış ve genel idari giderler

(Selling and general administrative expenses)

     
Bir birime ürüne düşen finansman giderleri (net=gider-gelir)

(Financial expenses (net=expense-income))

     
Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (ticari)

(Total cost of production (commercial cost))

     

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayri ayri doldurulacaktir. (This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

NOT: SERTİFİKANIN İÇERİĞİNİN TEDARİKÇİ ÜLKE RESMİ OTORİTELERİNCE ONAYLANMASINDAN SONRA BU FORM TÜRK KONSOLOSLUĞUNA ONAYLATILMALIDIR.

 

(NOTE: THIS FORM SHALL BE RATIFIED BY THE TURKISH CONSULATE AFTER THE CONTENTS OF THE CERTIFICATE HAS BEEN RATIFIED BY THE AUTHORIZED OFFICIALS OF THE EXPORTER’S COUNTRY.)

 

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ……………………….. (firma adı) tarafından üretildiğini aşağıda imza ile onaylıyorum. Bu formda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmekteyim. Bu forma ilişkin bilgiler, firmamız tesislerinde bu formun sunulduğu kurumun uzmanları tarafından herhangi bir zamanda doğrulanabilir.

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

 

(I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by ………………………….. (name of the company). I undertake that the information provided in this form is correct and verifiable. Information concerning to this form can be verified any time on the premises of my company by experts of the Body to which this form is provided.

Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

 

Ad (Name):                                                                  Tarih (Date):

Ünvan (Title):                                                              Mühür ve İmza (Seal and Signature):

 

(Ek:RG-25/3/2016-29664)   Ek-IV

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.

Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.

Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

TC KİMLİK NO AD-SOYAD HİSSE PAYI (%)
     
     
     
     

Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.

Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya Mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz.  Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve ilk temasınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?

Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğrafları gibi ek belgeler ile birlikte cevaplayınız.)

Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)

Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisi ve yaklaşık paylarını belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.

Son 2 takvim yılına ait Defter-i Kebirde “120 Alıcılar Hesabı” ve “320 Satıcılar Hesabında” yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.

Serbest Bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.

Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.

Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.

İthalatçıların piyasadaki konumları (toptancı, perakendeci. vs) ve ne amaçla ithalat yaptıkları hakkında bilgi veriniz.

 

(Ek:RG-25/3/2016-29664)  Ek-V

İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

Göstergeler *

 

 Birim

YIL**
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I-                    Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
 Üretim  Miktar (a)          
 Değer (TL)          
 Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım  Miktar          
 Değer (TL)          
 Yurt İçi Satışlar  Miktar          
 Değer (TL) (b)          
 Yurt Dışı satışlar  Miktar          
 Değer (TL) (c)          
 Net Ciro  Değer (TL) (d)=(b+c)          
 Satılan Mamul Maliyeti  Değer (TL) (e)          
 Faaliyet Giderleri  Değer (TL) (f)          
 Finansman Net Gideri  Değer (TL) (g)          
 Ticari Maliyet  Değer (TL) (h)=(e+f+g)          
 Faaliyet Karı (Olağan Kar)  Değer (TL) (ı)=(d-h)          
 Stoklar  Miktar          
 Değer (TL)          
 Kapasite ve KKO  Kapasite (Miktar/Yıl)          
 KKO %          
 İstihdam  Direk İşçi sayısı (j)          
 Verimlilik  Üretim/Kişi (a/j)          
 Amortisman Giderleri  Değer (TL) k=(m)*[(d)/(l)]          
 Aylık Brüt İşçi Ücreti  Ücret (TL/Kişi-Ay)          
II-                 Firma Geneline İlişkin Bilgiler
 Firma Toplam Özsermayesi  Değer (TL)          
 Firma Toplam Net Ciro  Değer (TL) (l)          
 Firma Toplam Amortisman Gideri  Değer (TL) (m)          
 Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net)  Değer (TL)          
 Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar)  Değer (TL)          
 Ödenen Kurumlar Vergisi  Değer (TL)          

 

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yukarıdaki kısım yeminli mali müşavir tarafından onaylanacaktır.

**Son 5 yıl için doldurulacaktır.

 

(Ek:RG-25/3/2016-29664)    Ek-VI

İTHALATÇI FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

Göstergeler *

 

 Birim

YIL**
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I-                    Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
 Yurt İçi Satışlar  Miktar          
 Değer (TL) (a)          
 Yurt Dışı satışlar  Miktar          
 Değer (TL) (b)          
 Net Ciro  Değer (TL) (c)=(a+b)          
 Faaliyet Giderleri  Değer (TL) (d)          
 Finansman Net Gideri  Değer (TL) (e)          
 Ticari Maliyet  Değer (TL) (f)=(d+e)          
 Faaliyet Karı (Olağan Kar)  Değer (TL) (ı)=(c-f)          
 Stoklar  Miktar          
 Değer (TL)          
 İstihdam  Direkt İşçi sayısı          
 Aylık Brüt İşçi Ücreti  Ücret (TL/Kişi-Ay)          
II-                 Firma Geneline İlişkin Bilgiler
 Firma Toplam Özsermayesi  Değer (TL)          
 Firma Toplam Net Ciro  Değer (TL)          
 Firma Toplam Amortisman Gideri  Değer (TL)          
 Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net)  Değer (TL)          
 Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar)  Değer (TL)          
 Ödenen Kurumlar Vergisi  Değer (TL)          

 

*Tablonun ilk kısmı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yukarıdaki kısım yeminli mali müşavir tarafından onaylanacaktır.

**Son 5 yıl için doldurulacaktır.

© Akif PARLATAN 500&1715